Zarządzenie nr 80Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 11 grudnia 2012w sprawie zmian finansowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie nr 80
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 11 grudnia 2012


w sprawie zmian finansowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Na podstawie art. 10 w związku z art..8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 rok o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz.335 z późn.zm.) oraz § 43 i § 10 Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Białe Błota wprowadzonego Zarządzeniem nr 384 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 01.04.2010 roku

 

zarządzam

co następuje

 

§ 1. Zmniejsza się środki  zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym przeznaczone na cele mieszkaniowe o kwotę 21.000,00 zł. i przeznacza się na działalność socjalną Urzędu

Gminy Białe Błota.

 

§ 2. Zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł. i przeznacza się na działalność socjalną Urzędu Gminy Białe Błota.

 

§ 3. Zwiększone środki w kwocie 21.000,00 zł. przeznacza się na działalność określoną                  w regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych                w następujący sposób:

 

1)      o 21.000,00 zł.  zwiększa się środki na pomoc finansową  przyznawaną dla pracowników z okazji świąt Bożego Narodzenia .

 

§ 4.Ustala się zmieniony plan rzeczowo – finansowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący z dniem wejścia w życie zarządzenia, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Traci moc Preliminarz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z dnia  9.05.2012    roku

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

Nr.1 Tabela dopłat ze środków ZFŚS na  pomoc finansową z okazji  świąt okolicznościowych w roku 2012.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (7 lutego 2013, 10:43:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1965