Zarządzenie nr SG.0050.2.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 10 stycznia 2014w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr SG.0050.2.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 10 stycznia 2014


w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.),

zarządzam, co następuje:


§1. W załączniku do Zarządzenia NR SG.0050.11.2013 z dnia 08 marca 2013r., 

wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 18 otrzymuje brzmienie:

§18.W urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1) Zastępca Wójta (Znak: ZW);

2) Sekretarz (Znak: SG);

3) Skarbnik (Znak: SKG);

4) Kierownik Referatu Budżetu i Finansów (Znak: KF);

5) Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych (Znak: KP)

6) Kierownik Referatu Inwestycji (Znak: KI);

7) Kierownik Referatu Rozwoju (Znak:KR);

8) Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego (Znak: KGP);

9) Kierownik Referatu Ochrony Środowiska (Znak: KOŚ);

10) Kierownik Referatu Organizacyjnego, (Znak: KOr);

11) Kierownik Referatu Kontroli Finansowej (Znak: KK)

12) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (Znak: KUSC);

13) Pełnomocnik ds. Ochrony (Znak: PO);

14) Administrator Bezpieczeństwa Informacji, którym jest sekretarz (Znak;ABI).

  1. § 25 akapit :” w zakresie pozostałych stanowisk, tj. ochrony danych osobowych, profilaktyki uzależnień, dodatków mieszkaniowych, stypendiów socjalnych;”


otrzymuje brzmienie: „w zakresie pozostałych stanowisk, tj. ochrony danych osobowych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów socjalnych,”

i wykreśla się punkty: 45), 46), 47), 48),49), 55)
  1. w §26. „Do zakresu działania Referatu Rozwoju należy:”

dodaje się punkty w brzmieniu:

27) Przygotowywanie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

28) Prowadzenie dokumentacji związanej z naliczeniem i pobieraniem opłat za wydane zezwolenia;

29) nadzór nad placówkami handlowymi i gastronomicznymi sprzedającymi alkohol;

30) prowadzenie spraw związanych z profilaktyką uzależnień;

31) Obsługa Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych;

32) prowadzenie monitoringu i zbioru informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o działalności samorządu gminnego, gromadzonych za pomocą nośników zapewniających ich trwałość i zgodność z oryginałem, segregowanego odpowiednio do struktury organizacyjnej i podziału kompetencji poszczególnych jego jednostek.”


  1. W §54 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

7. Wszystkie czynności i procedury zachodzące w Urzędzie Gminy w tym dotyczące wszystkich rodzajów kontroli są monitorowane, podlegają ewaluacji, corocznie określa się dla nich poziom ryzyka i stanowią stałe elementy kontroli zarządczej prowadzonej w urzędzie.”

5) Schemat organizacyjny otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego

zarządzenia.


6) Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie jak 

w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Schemat organizacyjny (24kB) pdf

Etaty (39kB) plik


Wójt Gminy Białe Błota

/-/ Katarzyna Kirstein - Piotrowska

 metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (10 stycznia 2014, 13:38:03)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (25 marca 2015, 14:20:55)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1619