Zarządzenie nr SG.0050.94.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 23 października 2014w sprawie zmieniające Zarządzenie nr SG.0050.76.2014 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Białe Błota miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie nr SG.0050.94.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 23 października 2014


w sprawie zmieniające Zarządzenie nr SG.0050.76.2014 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Białe Błota miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.poz645 z póóźn.zm.)oraz art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U.Nr21,poz.112 z późn.zm) zarządzam co następuje:
 
§1. W Zarządzeniu nr SG.0050.76.2014 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Białe Błota miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, wprowadza się następujące zmiany:
1)§2 otrzymuje brzmienie:
„§2. Na obszarze gminy Białe Błota udostępnia się również na ten cel wiaty przystankowe, z wyłączeniem przystanków szkolnych oraz słupy oświetlenia ulicznego stanowiące własność gminy Białe Błota.”;
2)§3 otrzymuje brzmienie:
„§3. Niniejsze Zarządzenie nie dotyczy umieszczania obwieszczeń i plakatów w pasach drogowych dróg publicznych.”.
 
§2. Dotychczasowy §2 i 3 otrzymują kolejno numerację 4 i 5.
 
§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Białe Błota.
         

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (24 października 2014, 08:19:18)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (24 marca 2015, 11:49:13)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1270