Zarządzenie nr SG.0050.42.2016Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 31 sierpnia 2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie nr SG.0050.42.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 31 sierpnia 2016


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.


Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zmianami) oraz § 10, pkt 3 Uchwały Nr RGK.0007.147.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                              84 293 760,44 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                               75 122,00 zł
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                               84 368 882,44 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości        80 009 060,81 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości    4 359 821,63 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                              84 944 573,27 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                              75 122,00 zł
3. Wydatki po zmianach wynoszą                                                          85 019 695,27 zł
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące    72 140 949,64 zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 164 000,00 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 166 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
b/ wydatki majątkowe 12 878 745,63 zł,
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 12 603 077,00 zł, zastępuje się kwotą 12 678 199,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. nr 1 Dochody (36kB) pdf
 
Zał. Nr 2 Wydatki (48kB) pdf

Zał. Nr 6 Dochody Zlecone (36kB) pdf

Zał. Nr 6a Wydatki ZLecone (37kB) pdf

UZASADNIENIE (28kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (29 września 2016, 12:31:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 612