Zarządzenie nr SG.0050.44.2016Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 września 2016w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2017 rok.

Zarządzenie nr SG.0050.44.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 września 2016


w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2017 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) , Uchwały Nr XX/220/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
1. Przyjąć do prac nad budżetem gminy na 2017 r. procentowe wskaźniki wzrostu i obniżenia 
    stawek podatkowych w następujących wysokościach:
a) dla podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania:
- budynków mieszkalnych, budynków pod działalność gospodarczą, pozostałych budynków
  wzrost maksymalnie do 3 % ,
- budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
  kwalifikowanym materiałem siewnym oraz związanych z udzielaniem świadczeń
  zdrowotnych obniżenie stawki maksymalnie  0 %,
- budowli, do wysokości 2 % wartości budowli,
- gruntów pozostałych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  wzrost maksymalnie do 3,5 % ,
b) dla podatku od środków transportowych wzrost 0 %.
 
2. Przyjąć procentowe wskaźniki wzrostu dochodów w następujących wysokościach:
a) dla pozostałych podatków i opłat wzrost maksymalnie do 3 %,
b) dla pozostałych dochodów wzrost maksymalnie do 3 %.
 
3. Wpływy ze sprzedaży dzierżawy mienia gminnego ustalić szacunkowo.
 
4. Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  -
    wpływy z PIT według prognozy Ministra Finansów.
 
5. Subwencje według prognozy Ministra Finansów.
 
§ 2
 
1. Przyjąć następujące wskaźniki procentowe wydatków bieżących:
a) na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń:
- w Dz. 750 Administracja publiczna , średnioroczny skutek podwyżki wynagrodzeń 3 %, w  
  wynagrodzeniach uwzględnić nagrody jubileuszowe, fundusz nagród oraz nadgodziny
  dla  pracowników,
- w Dz. 801 Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
  i Dz. 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  * dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MEN i subwencją oświatową,
  * pracownicy administracji i obsługi średnioroczny skutek podwyżki wynagrodzeń 3 %, 
     w wynagrodzeniach uwzględnić nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
     fundusz nagród,
- Dz. 851 Ochrona zdrowia i Dz. 852 Pomoc społeczna
a) średnioroczny skutek podwyżki wynagrodzeń 3 %, w  wynagrodzeniach uwzględnić nagrody jubileuszowe, fundusz nagród oraz nadgodziny dla  pracowników,
 
b) rzeczowe na zadania bieżące we wszystkich rozdziałach klasyfikacji budżetowej
    na poziomie 2016 r.
 
c) dotacje dla GCK wzrost o 3 % do wielkości z 2016 r.
 
d) dotacje dla stowarzyszeń wzrost o 25 % wielkości z 2016 r.
 
§ 3
 
Ustalić wydatki na inwestycje w wysokości  ok. 7 600 000,00 zł .
 
§ 4
 
Ustalić rezerwę budżetową w wysokości od 0,1 % do 1 % planowanych wydatków.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy
 
Maciej Kulpa
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (5 października 2016, 08:25:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556