Zarządzenie nr SG.0050.47.2016Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 27 października 2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie nr SG.0050.47.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 27 października 2016


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.


   Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zmianami) oraz § 10, pkt 3 Uchwały Nr RGK.0007.147.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                      88 109 456,50 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                     183 133,45 zł Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                          88 292 589,95 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości        83 932 768,32 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości    4 359 821,63 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                        88 760 269,33 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                      183 133,45 zł
3. Wydatki po zmianach wynoszą                                                    88 943 402,78 zł
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące    76 196 554,98 zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 164 000,00 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 166 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
b/ wydatki majątkowe 12 746 847,80 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 16 339 916,64 zł, zastępuje się kwotą 16 353 468,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. nr 1 DOCHODY (200kB) pdf

Zał. nr 2 WYDATKI (215kB) pdf

Zał. Nr 3 Inwestycje (335kB) pdf

Zał. Nr 6 Dochody Zlecone (194kB) pdf

Zał. Nr 6a Wydatki Zlecone (194kB) pdf

UZASADNIENIE (109kB) pdf
 
 
 

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (1 grudnia 2016, 11:23:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 532