Zarządzenie nr SG.0050.53.2016Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 listopada 2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie nr SG.0050.53.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.


   Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zmianami) oraz § 10, pkt 3 Uchwały Nr RGK.0007.147.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                              87 966 163,95 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                             283 636,51 zł Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                                  88 249 800,46 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości        84 216 841,83 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości    4 032 958,63 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                               88 616 976,78 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                              283 636,51 zł
3. Wydatki po zmianach wynoszą                                                            88 900 613,29 zł
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące    76 305 408,92 zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 164 000,00 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 166 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
b/ wydatki majątkowe 12 595 204,37 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 16 353 468,66 zł, zastępuje się kwotą 16 626 271,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. nr 1 DOCHODY (40kB) pdf

Zał. nr 2 WYDATKI (53kB) pdf

Zał. Nr 6 Dochody Zlecone (39kB) pdf

Zał. Nr 6a Wydatki Zlecone (39kB) pdf
 
UZASADNIENIE (27kB) word
 
 

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (5 grudnia 2016, 12:10:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 675