Zarządzenie nr SG.0050.58. 2016Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 15 grudnia 2016w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT od towarów i usług oraz sporządzania scentralizowanej deklaracji VAT-7 w Gminie Białe Błota i jej jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym.

Zarządzenie nr SG.0050.58. 2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT od towarów i usług oraz sporządzania scentralizowanej deklaracji VAT-7 w Gminie Białe Błota i jej jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym.

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm. poz. 1579) oraz art. 99 i art. 109 ust.1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm. poz. 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579 )a także treścią art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2016r. poz. 1454) zarządzam, co następuje:

§1

W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku od towarów i usług (zwanym w dalszej części „podatkiem VAT”) w Gminie Białe Błota i jej jednostkach budżetowych, oraz samorządowym zakładzie budżetowym ustala się procedury obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017r. w tym zakresie.

§ 2

Procedury określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują wszystkie gminne jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy Gminy Białe Błota wg wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, sporządzonego z podaniem pełnej oraz skróconej nazwy jednostki.

§3

Zobowiązuje się wszystkich dyrektorów oraz kierowników jednostek budżetowych
i samorządowy zakład budżetowy do dokonania przeglądu dochodów budżetowych osiąganych przez jednostkę i zawartych umów, pod kątem opodatkowania podatkiem VAT, a w konsekwencji ich podziału na trzy kategorie, tj.; objętych zwolnieniem od VAT, objętych stawkami VAT (23%, 8%, 5%), niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4

Począwszy od miesiąca stycznia 2017r. dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego wymienionych w załączniku nr 1 zobowiązani są do : prowadzenia ewidencji i rozliczeń z tytułu podatku VAT związanych z działalnością prowadzoną przez te jednostki, sporządzania „cząstkowych” rejestrów VAT, w których będą ujmowane czynności (transakcje) wykonywane przez te jednostki oraz wartość towarów i usług nabywanych przez jednostki w związku z prowadzoną przez nie działalnością, sporządzenie tzw. „cząstkowych„ deklaracji VAT dotyczących prowadzonej działalności, wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw w zakresie ewidencji i rozliczeń podatku VAT, stosownie do art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacji Podatkowej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613, z późn. zm.), i przekazanie tych danych do Wójta Gminy Białe Błota. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programów komputerowych zatwierdzonych przez Wójta/ Dyrektora/Kierownika w polityce rachunkowości. Rejestry do celów podatku VAT prowadzone są odrębnie w każdej jednostce, w formie elektronicznej. Fakturowanie prowadzone jest według zasad określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710 z późn. zm).

§5

W celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT przez Gminę Białe Błota z Urzędem Skarbowym ustala się następujące zasady sporządzania deklaracji cząstkowych- miesięcznych przez gminne jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy i tym samym zobowiązuje się dyrektorów/ kierowników do : dostarczania ewidencji sprzedaży oraz, jeśli jednostce przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT, ewidencji zakupu a także sporządzonej na ich podstawie deklaracji VAT-7 .Wartość w deklaracji „cząstkowej” należy wykazać do dwóch miejsc po przecinku (w złotych i groszach) do Urzędu Gminy Białe Błota w nieprzekraczalnym terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym (w przypadku gdy 15-ty dzień miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, dokumenty należy przekazać w ostatnim pracującym dniu, poprzedzającym dzień 15-ty). Łącznie z ewidencjami należy przedłożyć odpowiednie wydruki kont księgowych w zakresie rozliczonego podatku VAT. Ewidencje oraz wydruki muszą być podpisane przez dyrektora / kierownika i głównego księgowego jednostki, przekazania obliczonej kwoty podatku VAT, która jest wynikiem rozliczenia podatku przez jednostkę, do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, ( w przypadku gdy 15-ty dzień miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, obliczoną kwotę należy przekazać w ostatnim pracującym dniu, poprzedzającym dzień 15-ty). na rachunek dochodów Urzędu Gminy Białe Błota Nr 74 8142 1020 0000 3098 2000 0001, w treści przelewu wpisywać „ VAT za miesiąc …….. – nazwa jednostki”, w przypadku braku występowania w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu) czynności podlegających opodatkowaniu – należy sporządzić „ zerową” deklarację w wyznaczonym wyżej terminie, księgi podatkowe VAT oraz dowody źródłowe dokumentujące ich zapisy, jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy zobowiązane są przechowywać zgodnie z przepisami art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług tj. do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych (przez okres 5 lat od końca roku, w którym upływa termin płatności podatku za okres, którego księgi dotyczą), przedłożenia wykazu kont bankowych, na które będzie zwracana nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym zgodnie z deklaracją VAT- 7, dostosowania polityki rachunkowości do zasad określonych w niniejszym zarządzeniu, w szczególności w zasadach funkcjonowania kont związanych z rozliczeniem podatku VAT (podatek należny, podatek naliczony, rozliczenie podatku, rozliczenie z tyt. podatku VAT z UGBB).

§6

W celu ujednolicenia numeracji prowadzonych cząstkowych ewidencji sprzedaży
i zakupu ustala się w jednostkach następujące ich oznaczanie: nazwa rejestru: rejestr zakupu/ rejestr sprzedaży, numer rejestru: kolejny numer(…)/Gmina Białe Błota/ skrócona nazwa jednostki(…), okres, którego dotyczy: miesiąc, rok, nazwa podmiotu : Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota NIP (Gminy) 5542841796.

§7

Ustala się następujące zasady prowadzenia pomocniczych rejestrów sprzedaży VAT: rejestr sprzedaży VAT – prowadzony jest przez wyznaczonego pracownika jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego. Odpowiedzialnego za prowadzenie spraw w zakresie ewidencji i rozliczeń podatku VAT, w oparciu o dokumenty źródłowe ( fa VAT) wystawionych przez jednostkę budżetową i samorządowy zakład budżetowy dla potwierdzenia uzyskania dochodów budżetu gminy z tytułu umów cywilno – prawnych (dochody podlegające podatkowi od towarów i usług), zapisy w rejestrze sprzedaży VAT dokonywane są po ujęciu operacji
w rachunkowości jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na podstawie kopii wystawionych faktur VAT. W celu identyfikacji dowodu źródłowego i powiązania go z zapisem w rejestrze sprzedaży VAT należy podawać nr pozycji księgowej, pod którym dowód źródłowy przechowywany jest w zbiorze dowodów księgowych. Dekretacja dochodów źródłowych muszą zawierać oznaczenie pozycji zapisu operacji w rejestrze sprzedaży VAT prowadzonych przez jednostkę budżetową i samorządowy zakład budżetowy, w prowadzonych przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy rejestrach sprzedaży VAT ujmuje się tylko i wyłącznie obroty związane z czynnościami podlegającymi przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, to jest dochody budżetu gminy z tytułu odpłatnej dostawy towarów i nieodpłatnego świadczenia usług wymienione w przepisach art. 7, ust.2 i art.8 ust2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

§8

Ustala się następujące zasady prowadzenia pomocniczych rejestrów zakupów VAT: pomocnicze księgi podatkowe – rejestry zakupów VAT w jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym, należy prowadzić w taki sposób aby możliwe było na ich podstawie sporządzenie deklaracji VAT-7. W rejestrze zakupów VAT prowadzonych przez jednostki budżetowe i samorządowym zakładzie budżetowym ujmowane są wszystkie wydatki budżetowe Gminy potwierdzone prawidłowymi fakturami VAT, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, które uprawniają Gminę do odliczenia podatku naliczonego VAT w całości lub w części. Dane te są niezbędne do ustalenia wysokości kwoty podatku naliczonego w deklaracji podatkowej składanej przez Gminę, zapisy w rejestrze zakupów VAT dokonywane są po ujęciu danego wydatku w ewidencji księgowej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na podstawie oryginału otrzymanej faktury VAT. Dowody źródłowe przechowywane są w księgach rachunkowych jednostki budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym. W celu identyfikacji dowodu źródłowego i powiązania go z zapisami w księgach, pod którą dana operacja została ujęta w ewidencji księgowej jednostki i pod którym oryginał faktury VAT przechowywany jest w zbiorze dowodów księgowych. Dekretacje otrzymywanych zewnętrznych dowodów źródłowych muszą zawierać oznaczenie pozycji zapisu operacji w rejestrze zakupu VAT prowadzanych przez jednostkę budżetową i samorządowy zakład budżetowy, jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy, odpowiedzialne są za prawidłowość przyjmowanych faktur podatkowych, to jest za wymaganie od dostawców podawania w nich pełnych nazw odbiorców oraz za weryfikację dostawców, czy są uprawnieni do wystawiania faktur VAT, w rozumieniu przepisów art. 106a-106q ustawy o podatku od towarów i usług. Jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy Gminy nie mogą akceptować faktur VAT w formie elektronicznej.

§9

Określa się następujące zasady zawierania umów z kontrahentami: od dnia 1 stycznia 2017 roku wszystkie umowy z kontrahentami zawierane będą w imieniu Gminy Białe Błota. Umowy cywilnoprawne (np. najmu) zawierane przez jednostki w imieniu i na rzecz gminy muszą zawierać właściwe dane identyfikacyjne podmiotu je zawierającego, czyli: pełną nazwę gminy, jej adres i jej NIP (oraz dane jednostki jako podmiotu reprezentującego gminę, czyli pełną nazwę jednostki wraz z jej adresem, a także podpis dyrektora jednostki z upoważnienia Wójta Gminy Białe Błota, umowy zawarte przed 1 stycznia 2017 roku, faktury wystawione z nazwą, adresem oraz NIP tylko jednostki (bez nazwy i NIP Gminy), będą uznawane za prawidłowe. Natomiast nowo zawierane umowy, po wejściu w życie niniejszego zarządzenia, powinny być zawierane z danymi, o których mowa w §8 i w §9.

§10

Faktury wystawiane przez jednostki muszą zawierać wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 106 e ustawy o VAT. Przy czym ustala się, że dane identyfikacyjne podmiotu dokonującego transakcji sprzedaży bądź zakupu wpisywane będą na fakturach następująco: 

FAKTURA SPRZEDAŻY

Sprzedawca: Gmina Białe Błota 

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

NIP: 5542841796

Wystawca- Jednostka org. gminy/ zakład budżetowy

(jej nazwa i adres)

Rachunek bankowy wystawcy

FAKTURA NABYCIA

Nabywca: Gmina Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

NIP: 5542841796

Odbiorca- Jednostka org. gminy/ zakład budżetowy

(jej nazwa i adres)


§11

Wszelkie odpłatne czynności jednostek wymienionych w załączniku, na rzecz Gminy (i na odwrót), a także odpłatne czynności dokonywane pomiędzy tymi jednostkami (w tym refakturowanie, dostawa mediów, najem sal), dokumentowane powinny być notą księgową i nie powinny być ujmowane w ewidencjach sprzedaży ani w cząstkowych deklaracjach VAT-7 składanych przez te jednostki Gminie. Nie dotyczy to jednak odpłatnych świadczeń, jeśli stroną takiej transakcji będzie inna jednostka samorządu terytorialnego (inna gmina, powiat, województwo samorządowe). Wówczas taką transakcję dokumentuje się fakturą, a wynikające stąd kwoty należy ujmować w ewidencjach sprzedaży oraz w cząstkowych deklaracjach VAT-7 składanych przez te jednostki.

§12

W przypadku posiadania kas rejestrujących należy doprowadzić do poprawności drukowanych danych identyfikacyjnych na dokumentach generowanych przez te kasy (paragonach fiskalnych, raportach), poprzez zgłoszenie tej sprawy serwisantowi kas i dostosowanie się do jego zaleceń. W pozostałych jednostkach nieposiadających kas rejestrujących zobowiązuje się ich dyrektorów/kierowników do przeanalizowania przepisów prawnych w zakresie ewentualnego obowiązku zainstalowania kas rejestrujących. Informacje w tym zakresie należy przekazać w formie pisemnej do Wójta Gminy Białe Błota. Jednostki organizacyjne Gminy, które były zobowiązane, zgodnie z przepisami prawa, do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, mogą nadal wykorzystywać posiadane kasy, jeżeli rozpoczęły prowadzenie ewidencji i kasy były przez nie wykorzystywane na dzień poprzedzający dzień wspólnego rozliczania z Gminą, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 roku. Jednostki organizacyjne, które ni były zobowiązane, zgodnie z przepisami prawa, do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, a dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2017 roku są zobowiązane do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

§13

W przypadku, gdy jednostka, zakład dotychczas rozlicza się samodzielnie z podatku VAT z Urzędem Skarbowym i składa mu bezpośrednio deklaracje VAT -7, należy dokonać wyrejestrowania się z rejestru podatników VAT do końca roku 2016.

§14

Wprowadza się do stosowania prewspółczynnik, zezwalający na odliczanie podatku należnego przy nabyciu towarów i usług dotyczących działalności gospodarczej opodatkowanej stawkami VAT przy prowadzeniu przez jednostki działalności mieszanej. Prewspółczynnik ustala się procentowo jako roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych opłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez jednostkę działalności innej niż gospodarcza. Dopuszcza się zgodnie z art. 86 ust. 2h ustawy o VAT stosowanie wyliczeń prewspółczynnika indywidualnego, który w sposób bardziej reprezentatywny będzie odzwierciedlał specyfikę wykonywanej przez jednostki działalności.

§ 15

W celu prawidłowego i terminowego wystawiania faktur VAT ze sprzedaży towarów i usług, sporządzania rejestrów zakupu i sprzedaży, deklaracji rozliczeniowych, przelewów należnych budżetowi państwa, podatków, faktur i not obciążeniowych, ustala się następujący obieg dokumentów w Urzędzie Gminy Białe Błota.: pracownicy merytoryczni zobowiązani są do dostarczania do Referatu Budżetu wszelkich dokumentów potwierdzających obowiązek wystawienia faktury sprzedaży lub noty obciążeniowej niezwłocznie po ich podpisaniu przez strony, wszystkie faktury VAT, faktury korygujące, noty obciążeniowe i noty korygujące potwierdzające fakt zakupu składników majątkowych, bieżących oraz zakupu usług winny być opisane przez pracowników merytorycznych i składane w Referacie Budżetowym. Na dowód wpływu dokumentów, o których mowa wyżej, na każdym z nich umieszcza pieczęć z data wpływu do Urzędu Gminy. pracownicy merytoryczni zobowiązani są do: sprawdzenia faktur i ich zgodność za stanem faktycznym, dokonania dokładnego opisu faktury, kwalifikowania do wydatku strukturalnego i sprawdzania wskazanie pozycji w budżecie w zakresie płatności, przekazywania niezwłocznie opisanych faktur zakupów towarów i usług do Referatu Budżetu umożliwiając uregulowanie zobowiązań w terminie.

§16

Agregacja danych zawartych w cząstkowych rejestrach sprzedaży i zakupu prowadzonych dla celów prawidłowego sporządzenia cząstkowych deklaracji VAT-7, dostarczonych przez jednostki oraz Urząd, następować będzie w zbiorczym rejestrze sprzedaży i zakupu w Urzędzie Gminy Białe Błota przez pracownika zajmującego się rozliczaniem podatku VAT i sporządzaniem skonsolidowanej deklaracji podatkowej dla właściwego Urzędu skarbowego do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, oraz dokona zapłaty podatku wynikającego z deklaracji dla Gminy Białe Błota.

§17

Wykonanie powyższego zarządzenia powierza się Kierownikom i Dyrektorom jednostek budżetowych podległych Gminie Białe Błota i Kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego.

§18

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Białe Błota.

§19

Zarządzenie niniejsze należy traktować jako jeden z elementów polityki rachunkowości Gminy . Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników gminnych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia oraz uwzględnienia jego zapisów w polityce rachunkowości jednostki.

§20

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.
 
UZASADNIENIE

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 roku (sygn.C-276/14) podmioty prawa publicznego, w tym gminne jednostki budżetowe nie mogą być uznane za podatników podatku od towarów i usług, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Stanowisko TSUE zostało potwierdzone także w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 roku (sygn. I FPS 4/15), w której stwierdzono, iż samorządowy zakład budżetowy nie ma osobowości prawnej, nie ponosi także odpowiedzialności za zobowiązania (ponosi ją jednostka samorządu terytorialnego), a wydzielenie mienia na rzecz zakładu budżetowego ma jedynie charakter organizacyjny. W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Białe Błota i jej jednostkach organizacyjnych opracowane zostały zarządzeniem szczegółowe procedury obowiązujące w tym zakresie. Zarządzenie nakłada na kierowników jednostek organizacyjnych określone obowiązki w zakresie organizacji rozliczeń podatków od towarów i usług.

Zał. nr 1 Gminne Jednostki Budżetowe (242kB) pdf

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (19 grudnia 2016, 12:16:27)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (28 grudnia 2016, 10:08:51)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1015