Zarządzenie nr SG. 0050.57.2016Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14 grudnia 2016w sprawie aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr SG. 0050.57.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 14 grudnia 2016


w sprawie aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§1

Zaktualizować i wprowadzić jako obowiązujące karty informacyjne procesów usługowych wykonywanych w Urzędzie Gminy Białe Błota wg. wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia. Karty informacyjne procesów usługowych podlegają publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota w terminie 30 dni od wejścia w życie zarządzenia.

§2

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota z dnia 02 kwietnia 2015r., SG 0050.22.2015 w sprawie aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Białe Błota.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14.12.2016 r.

Wójt Gminy Białe Błota
/-/ Maciej Kulpa


 
Uzasadnienie
 
W związku ze zmianami przepisów prawa, pracownicy Urzędu Gminy Białe Błota dokonali aktualizacji kart informacyjnych oraz wzorów wniosków stanowiących integralną część karty. Wobec powyższego należy zaktualizować

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Grygrowicz
Opublikował: Andrzej Pasek (20 grudnia 2016, 15:25:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 641