Zarządzenie nr SG.0050.71.2018WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 11 września 2018w sprawie powołania Komisji do weryfikacji spełniania wymagań sanitarno – lokalowych Klubu Dziecięcego.

Zarządzenie nr SG.0050.71.2018
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 11 września 2018


w sprawie powołania Komisji do weryfikacji spełniania wymagań sanitarno – lokalowych Klubu Dziecięcego.

Zarządzenie SG.0050.71.2018 
Z-cy WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA 
WYKONUJĄCEGO ZADANIA I KOMPETENCJE 
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA 
NA PODSTAWIE ART. 28g ust. 1 pkt 5 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM z dnia 11 września 2018 roku
 
w sprawie powołania Komisji do weryfikacji spełniania wymagań sanitarno – lokalowych Klubu Dziecięcego.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) w zw. z art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 603, 650, 1629, 1544)
zarządza się, co następuje:
 
§ 1 
Powołuje się Komisję w celu weryfikacji spełniania wymagań sanitarno – lokalowych Klubu Dziecięcego Wikolandia.
§ 2 
Do składu Komisji powołuje się:
1.       Iwona Nowak
2.       Arkadiusz Lewandowski
3.       Patrycjusz Migawa
§ 3 
1.       Komisja dokona weryfikacji spełniania wymagań sanitarno – lokalowych Klubu Dziecięcego Wikolandia w dniu 14 września 2018 r.
2.       Z dokonanej weryfikacji Komisja sporządzi protokół, który zostanie przedstawiony Wójtowi
w celu wydania opinii, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 603, 650, 1629, 1544).
§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Odpowiada za treść: COEiS
Opublikował: Marek Jakubowski (14 września 2018, 09:43:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689