Zarządzenie nr 78WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 16 października 2018w sprawie powołania komisji dokonującej podziału środków na stypendia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uzdolnionych.

Zarządzenie nr 78
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 16 października 2018


w sprawie powołania komisji dokonującej podziału środków na stypendia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uzdolnionych.


Zarządzenie  SG.0050.78.2018 
Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota 
Wykonującego zadania i kompetencje 
Wójta Gminy Białe Błota 
Na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 16 października 2018 r.
 
 
w  sprawie  powołania komisji dokonującej podziału środków na stypendia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uzdolnionych.
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1.
1. Powołuję Komisję  w składzie:
 
1.     Renata Dworak – członek,
2.     Anna Bączkowska – członek,
3.     Patrycjusz Migawa– członek,
4.     Krzysztof Kowalewski – członek,
5.     Kazimierz Jadomski – członek.
 
2. Zadania Komisji:
 
1.     Wybór ze swojego grona Przewodniczącego Komisji.
2.     Rozpatrzenie wniosków pod względem merytorycznym oraz zgodnością z kryteriami zawartymi w uchwałach nr RGK.0007.131.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych ze zm. i uchwale nr RGK.0007.144.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
3.     Przygotowanie propozycji rozdziału środków finansowych przeznaczonych na stypendia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uzdolnionych.
 
3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu. 

§ 2.  Komisja rozpoczyna pracę w dniu 23 października 2018 roku, o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena
Opublikował: Marek Jakubowski (17 października 2018, 13:22:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 679