Zarządzenie nr SG.0050.73.2018 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 18 września 2018w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r.

Zarządzenie nr SG.0050.73.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 18 września 2018


w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.73.2018 
Z-CY WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA WYKONUJĄCEGO ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA NA PODSTAWIE ART. 28 G UST. 1 PKT 5 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM 
 
z dnia 18 września 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r. 
Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.), oraz § 10, pkt 3 Uchwały Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2018 rok, zarządza się, co następuje: 
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości             100 649 927,19   zł,
2. Zmniejsza się o kwotę                                                            316,00 zł,
3. Dochody budżetu po zmianie wynoszą                 100 649 611,19 zł, z tego:
         a/ dochody bieżące w wysokości                       97 774 825,77 zł,
         b/ dochody majątkowe w wysokości                  2 874 785,42 zł,     zgodnie z załącznikiem Nr 1
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości            111 538 927,19 zł,
2. Zmniejsza się o  kwotę                                                        316,00 zł,
3. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą                 111 538 611,19 zł, z tego:
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
      a/ wydatki bieżące w wysokości                          93 800 284,01 zł,
             - kwotę rezerwy ogólnej 61 098,00 zł, pozostaje bez zmian,
             - kwotę rezerwy na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł pozostaje bez zmian,   
             - rezerwa celowa 270 000,00 zł.
      b/ wydatki majątkowe w wysokości 17 738 327,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
dochody (193kB) pdf
wydatki (203kB) pdf
wydatki adm. rządowe (193kB) pdf
uzasadnienie (177kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Krystyna Kołodziejczak
Opublikował: Krystyna Kołodziejczak (5 listopada 2018, 10:51:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 573