Zarządzenie nr SG.0050.75.2018Wójta Gminy Białe Błota z dnia 2 października 2018w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r.

Zarządzenie nr SG.0050.75.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 2 października 2018


w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.75.2018 
Z-CY WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA WYKONUJĄCEGO ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA NA PODSTAWIE ART. 28 G UST. 1 PKT 5 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM 
  
z dnia 02 października 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r. 
Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.), oraz § 10, pkt 3 Uchwały Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2018 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości             100 649 611,19   zł,
2. Zwiększa się o kwotę                                                       663 560,00 zł,
3. Dochody budżetu  po zmianach wynoszą                 101 313 171,19 zł, z tego:
         a/ dochody bieżące w wysokości                          98 438 385,77 zł,
         b/ dochody majątkowe w wysokości                  2 874 785,42 zł,     zgodnie z załącznikiem Nr 1
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości            111 538 611,19zł,
2. Zwiększa się o  kwotę                                                 663 560,00 zł,
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą                 112 202 171,19 zł, z tego:
3. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
      a/ wydatki bieżące w wysokości                          94 463 844,01 zł,
             - kwotę rezerwy ogólnej 61 098,00 zł, pozostaje bez zmian,
             - kwotę rezerwy na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł pozostaje bez zmian,   
             - rezerwa celowa 270 000,00 zł.
      b/ wydatki majątkowe w wysokości 17 738 327,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, kwotę 18 927 715,39 zł, zastępuje się kwotą 19 591 275,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
dochody (192kB) pdf
wydatki (198kB) pdf
dochody adm. rządowe (195kB) pdf
wydatki adm. rządowe (194kB) pdf
uzasadnienie (179kB) pdf
 
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Krystyna Kołodziejczak
Opublikował: Krystyna Kołodziejczak (5 listopada 2018, 11:14:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 608