Zarządzenie nr SG.0050.79.2018 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 17 października 2018w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r.

Zarządzenie nr SG.0050.79.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 17 października 2018


w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.79.2018 
Z-CY WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA WYKONUJĄCEGO ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA NA PODSTAWIE ART. 28 G UST. 1 PKT 5 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM 
  
z dnia 17 października 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r. 

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000), oraz § 10, pkt 3 Uchwały Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2018 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości            101 596 995,59 zł,
2. Zwiększa się o kwotę                                                   3 084 226,55zł,
3. Dochody budżetu po zmianie wynoszą                   104 681 222,14 zł, z tego:
         a/ dochody bieżące w wysokości                       101 758 112,21zł,
         b/ dochody majątkowe w wysokości                    2 923 109,93 zł,   zgodnie z załącznikiem Nr 1
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości            112 485 995,59 zł,
2. Zwiększa się o  kwotę                                               3 084 226,55 zł,
3. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą                 115 570 222,14 zł, z tego:
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
      a/ wydatki bieżące w wysokości                          97 378 109,96 zł,
             - kwotę rezerwy ogólnej 61 098,00 zł, pozostaje bez zmian,
             - kwotę rezerwy na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł pozostaje bez zmian,   
             - rezerwa celowa 270 000,00 zł.
      b/ wydatki majątkowe w wysokości 18 192 112,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 3. W  § 6  Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla: 
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 5 166 110,49 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych 
    na łączną kwotę 1 346 657,00 zł,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane 
    na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 819 453,49 zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 5 363 262,70 zł, zastępuje się kwotą 5 363 762,65 zł, z tego: 
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy
    na łączną kwotę 4 848 262,70 zł, zastępuję się kwotą 4  848 762,65 zł,
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 515 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.
 
§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, kwotę 19 591 275,39 zł, zastępuje się kwotą 22 550 312,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
dochody (205kB) pdf
wydatki (211kB) pdf
dotacje sektor niepubliczny (380kB) pdf
dochody adm. rządowe (203kB) pdf
wydatki adm. rządowe (203kB) pdf
uzasadnienie (188kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Krystyna Kołodziejczak
Opublikował: Krystyna Kołodziejczak (5 listopada 2018, 11:28:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 585