Zarządzenie nr SG.0050.82.2018 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2018w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r.

Zarządzenie nr SG.0050.82.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 29 października 2018


w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.82.2018 
Z-CY WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA WYKONUJĄCEGO ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA NA PODSTAWIE ART. 28 G UST. 1 PKT 5 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM 
z dnia 29 października 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r.
Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000), oraz § 10, pkt 3 Uchwały Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2018 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości            104 681 222,14  zł,
2. Zmniejsza się o kwotę                                                   217 248,73 zł,
3. Dochody budżetu po zmianie wynoszą                   104 463 973,41 zł, z tego:
         a/ dochody bieżące w wysokości                       101 540 863,48 zł,
         b/ dochody majątkowe w wysokości                    2 923 109,93 zł,   zgodnie z załącznikiem Nr 1
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości            115 570 222,14 zł,
2. Zmniejsza się o  kwotę                                                 217 248,73 zł,
3. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą                  115 352 973,41 zł, z tego:
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
      a/ wydatki bieżące w wysokości                          97 160 861,23 zł,
             - kwotę rezerwy ogólnej 61 098,00 zł, pozostaje bez zmian,
             - kwotę rezerwy na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł pozostaje bez zmian,   
             - rezerwa celowa 270 000,00 zł.
      b/ wydatki majątkowe w wysokości 18 192 112,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, kwotę 22 550 312,94 zł, zastępuje się kwotą 22 309 793,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
dochody (201kB) pdf
wydatki (214kB) pdf
dochody adm. rządowe (200kB) pdf
wydatki adm. rządowe (203kB) pdf
uzasadnienie (184kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Krystyna Kołodziejczak
Opublikował: Krystyna Kołodziejczak (6 listopada 2018, 10:49:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 599