Zadania własne

Zadania własne

Zadania własne są to zadania przynależne jednostkom samorządu terytorialnego i wykonywane przez jednostki tego samorządu.
Są one wykonywane przez samorząd we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, realizowane w ramach Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.).
Zakres działania i zadania własne gminy określa Art. 7 Rozdział 2 Ustawy.

Zadania własne Gminy obejmują w szczególności sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i usuwania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych , zaopatrzenia w energię elektryczną ,cieplną i gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych,
7) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i  urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni komunalnej i zadrzewień,
13) cmentarzy komunalnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz  ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym  zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

metryczka


Wytworzył: Filip Dobiszewski (18 lipca 2003)
Opublikował: Jan Adminowicz (21 lutego 2003, 14:32:10)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (11 marca 2015, 09:28:09)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29045