Protokół 28.12.2005

Nr 0063-3 (   ) 2005

Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 2005 roku od godz. 14:00 do 18:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik GZEAS

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Omówienie materiałów na sesję

2.        Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Wójt Gminy przedstawił projekty uchwał.

Skarbnik Gminy omówiła projekt budżetu gminy na rok 2006.

Radny Stanisław Marks zgłasza, że będzie dyskutował nad uchwałami gdyż zbyt późno otrzymał materiały na sesję.

Kierownik GZEAS przedstawia propozycje budżetowe w dziale płac przygotowane przez księgową GZEAS oraz Wójta Gminy. Stwierdza, że występują w nich pewne różnice, ale należy je traktować jako założenia budżetowe, które będą weryfikowane w ciągu roku szkolnego. Zaznacza, że projekt budżetu w dziale oświaty na rok 2006 jest znacznie wyższy w porównaniu z rokiem 2005. Ewentualne drobne korekty mogą być robione między działami w miesiącu wrześniu jeżeli zajdzie potrzeba wzrostu zatrudnienia nauczycieli.

Radny Bartosz Lau ma zastrzeżenia  co do podwyższenia opłaty za przedszkole o 12 %.

Kierownik GZEAS stwierdza, że Dyrektor Przedszkola uzasadnia tą podwyżkę faktem, że od 2001 roku mimo systematycznego wzrostu kosztów utrzymania nie było podwyżek.

 

Ad. 2

Radny Stanisław Marks zgłasza zastrzeżenia dotyczące redagowania Głosu Białych Błot. Uważa, że należy zastanowić nad formą tego pisma. Jego zdaniem artykuły dostarczane do redakcji są cenzurowane i należy tę sprawę jak najszybciej wyjaśnić.

Skarbnik Gminy przedstawia wniosek Rady Sołeckiej o dofinansowanie na utrzymanie boiska sportowego w Murowańcu.

Komisja poparła wniosek uzasadniając go niewielką kwotą potrzebną do jego realizacji.

Przewodnicząca Komisji przedstawia wniosek związku wędkarzy o datację.

Komisja zdecydowała skierować wniosek do Wójta, ponieważ związek wędkarzy jako stowarzyszenie powinien złożyć ofertę w konkursie tak jak wszystkie organizacje pożytku publicznego.

Radny Zenon Paplaczyk zwraca uwagę, że brzegi Jeziora Jezuickiego oraz teren wokół należy wykorzystać do celów rekreacji i wypoczynku.

Radna Gabriela Żernicka pyta o rozliczenie środków przyznanych na działalność świetlicy Caritas w 2005 roku.

Skarbnik Gminy odpowiada, że sprawozdania finansowe składa się do końca stycznia.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                          

                                           

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty                                          

Zdrowia i Opieki Społecznej                                                               

Wanda Górna        

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (11 stycznia 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (15 maja 2006, 11:32:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1572