Protokół 25.01.2006

Nr 0063-3 ( 1 ) 2006

Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 stycznia 2006 roku od godz. 15:30 do 18:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik GZEAS, Kierownik GOPS.

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2005.

2.        Organizacja ferii zimowych

3.        Sprawy bieżące.

4.        Omówienie materiałów na sesję.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji przedstawia sprawozdanie z działalności Komisji w 2005 roku.

Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej za rok 2005

               Komisja obradowała 21 razy w tym dwa razy wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów. Komisja pracowała zgodnie z kwartalnym planem pracy oraz zbierała się dodatkowo w sprawach pilnych. Wnioski z Komisji przekazywane były Pani Wójt względnie omawiane z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy.

Członkowie Komisji reprezentowali Komisję we wszystkich uroczystościach na terenie  Gminy oraz organizowanych przez Starostwo i inne samorządy gminne. Brali udział w różnego rodzaju szkoleniach i naradach mogących mieć wpływ na promocję Gminy. Tematem obrad Komisji były sprawy dotyczące oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej i sportu. Priorytetem z dziedziny oświaty było zakupienie nowego autobusu szkolnego oraz rozbudowa szkoły w Łochowie o co wnioskowano od początku kadencji. Autobus zakupiono w miesiącu grudniu. Skutkiem częstych i przekonywujących rozmów z Wójtem Gminy rozbudowa pierwszego segmentu szkoły w Łochowie będzie realizowana w cyklu 12-sto miesięcznym a nie jak planowano w cyklu dwuletnim. W ostatnich dniach grudnia został ukończony całościowy projekt rozbudowy szkoły. Doczekały się wreszcie realizacji wnioski o ogrodzenia szkoły w Łochowie i całego kompleksu szkół i przedszkola w Białych Błotach wraz z rozbudową parkingów. Kierownik GZEAS na bieżąco udzielał informacji z zakresu potrzeb i realizacji zadań oświatowych. Komisja zapoznała się i zaakceptowała do realizacji remonty szkół i przedszkola na rok 2006. Tematem ostatniej Komisji w grudniu była analiza budżetu oświaty na rok 2006. Do Kierownika GZEAS wpłynął wniosek o przekształcenie przedszkola z publicznego w placówkę niepubliczną. Radni po uzyskaniu szczegółowych  informacji długiej dyskusji i wyczerpaniu wszelkich wątpliwości przy jednym głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowali wniosek, przy czym remont kapitalny i rozbudowa będzie realizowana w cyklu 2-3 letnim ze środków gminnych. W miesiącu listopadzie został złożony wniosek o środki z funduszu norweskiego na termomodernizację szkół. Rozważa się możliwość wydawania obiadów dzieciom w szkołach Zielonki i Przyłęk. Decyzja zapadnie po uzyskaniu informacji od Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Kultura

                Sąd Apelacyjny w Gdańsku unieważnił uchwałę Rady Gminy z grudnia 2001 r. o połączeniu WOK w Łochowie i BOK w Białych Błotach w jeden Ośrodek Kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. W związku z czym przestał istnieć GOKiS a obie te placówki podjęły działalność w takich strukturach jak przed połączeniem. Dyrektorów Ośrodków Kultury wyłoniono w drodze konkursu. Po usamodzielnieniu się WOK w Łochowie znacznie ożywił swoją działalność. Powstały nowe zespoły a budynek zyskał estetyczny wygląd. Wolą Radnych jest by te dwie placówki współpracowały na rzecz zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz rozwoju kultury i promocji Gminy.

Zdrowie

                 Obecnie coraz więcej placówek służby zdrowia przekształca się w Niepubliczne Zakłady Opieki Społecznej lub podejmuje pracę na zasadzie umowy o NFZ w formie specjalistycznej Praktyki Lekarza Rodzinnego. Taka forma świadczonych usług jest korzystniejsza dla pacjenta a jednocześnie nie obciąża budżetu Gminy. Radni na posiedzeniem Komisji dnia 31 maja 2005 jednogłośnie poparli inicjatywę utworzenia w Łochowie samodzielnej placówki. Nie wnosiła też sprzeciwu obecna na Komisji Dyrektor Gminnej Przychodni Pani dr Jabłońska. Stanowisko Radnych i Dyrektora Gminnej Przychodni pozwoliło Pani dr Piotrowskiej na wszczęcie procedury mającej na celu uzyskanie zgody na prowadzenie tego typu przychodni w Łochowie. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń i spełnienia wszystkich warunków w celu podjęcia udzielania świadczeń w nowej strukturze Pani dr Piotrowska wystąpiła do Wójta Gminy z pismem o likwidację  filii Gminnej Przychodni jaką jest Ośrodek Zdrowia w Łochowie. Likwidacja filii nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednich instytucji i podjęciu uchwały przez Radę Gminy. W przychodni w Białych Błotach prowadzone są prace remontowe celem dostosowania przychodni do nowych przepisów. W roku bieżącym na szczepienia nieobjęte kalendarzem szczepień zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 5 tysięcy złotych zaszczepiono dzieci w wieku 6 lat oraz urodzone w roku 2004.

Opieka społeczna

               Ze względu na różnorodność zadań w zakresie spraw socjalno-bytowych bardzo częste kontakty były z kierownictwem GOPS. Podopieczni tej instytucji to często ludzie samotni, chorzy, doświadczeni przez los, którzy potrzebują wsparcia finansowego, porady prawnej a często załatwienia codziennych spraw. Współpraca z pracownikami socjalnymi skutkuje pozytywnym załatwieniem tych spraw.

             Z wielkim trudem i w pośpiechu tworzono warsztaty Terapii Zajęciowej. Tu znalazły zajęcie osoby niepełnosprawne. Uczestnictwo w zajęciach przywraca tym osobom nie tylko sens życia ale również radość życia i poczucie własnej wartości. Przy ośrodku kultury w Łochowie prowadzone są zajęcia dla dzieci z dysfunkcją narządu ruchu oraz niepełnosprawności intelektualnej. W Cielu działa Centrum integracji i rehabilitacji  REVITA. Wszystkie te działania mają na celu poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Świadczą o tym, że los niepełnosprawnych w gminie Białe Błota jest przedmiotem zatroskania służb socjalnych i władz samorządowych i administracyjnych gminy. Duże zaangażowanie Radnego Zenona Paplaczyka w sprawie przywrócenia bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla osób powyżej 65 roku życia przyniosło pozytywny skutek. Na przełomie roku 2005/2006 zostało oddanych osiem mieszkań socjalnych.

             Komisja zajmowała się również funkcjonowaniem sportu w gminie. W związku z wygaśnięciem umowy KS Spójnia z gminą na użytkowanie pomieszczeń sportowych przy przedszkolu i brakiem zainteresowania dalszym użytkowaniem tych pomieszczeń przez klub, przekazano je Gimnazjum. Komisja zajęła stanowisko by KS „Spójnia” do czasu pobudowania obiektu sportowego, korzystał z zaadaptowanych kontenerów stojących na boisku sportowym. Przedmiotem obrad komisji był też projekt boiska sportowego KS Spójni. Radni negatywne stanowisko wyrazili w sprawie lokalizacji parkingu na terenie planowanych boisk.

             W miesiącu lipcu został zatrudniony koordynator ds. sportu w gminie, o co wnioskowała Komisja i zespół ds. sportu. Zadaniem koordynatora jest organizacja i rozwój sportu, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, promocja gminy. Zarządzeniem Wójta została powołana Gminna Rada Sportu. Na swym pierwszym posiedzeniu wybrano zarząd i opracowano planu pracy na rok. Członkowie zarządu pełnią swe funkcje społecznie. Na początek opracowana będzie mapa turystyczna gminy z zaznaczeniem ciekawych miejsc, wytyczenie nowych tras rowerowych. W związku ze zwiększoną ilością godzin W-F i bardzo skromną bazą sportową w szkołach w Białych Błotach zaistniał problem braku miejsc na prowadzenie zajęć gimnastycznych. Istniejące sale gimnastyczne nie wystarczały na potrzeby dla tak dużej  ilości dzieci. Klasy I-III zajęcia gimnastyczne odbywały na korytarzu. Temat budowy sali gimnastycznej był podnoszony niejednokrotnie przez nauczycieli i rodziców od początku kadencji. Komisja na posiedzeniu, które odbyło się w sierpnia 2005 w świetlicy Gimnazjum, w obecności przedstawicieli KS Spójnia i Dyrektora Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, jednogłośnie przyjęła wniosek o budowę kompleksu sportowego w Białych Błotach. Inwestycja ma być realizowana w cyklu 5-6 lat z tym, że w latach 2006-2007 budowana będzie sala gimnastyczna. Projekt kompleksu sportowego oraz wniosek o środki unijne przygotowany będzie jeszcze w 2006 roku.

Dziękuję za współpracę członkom Komisji, Wójtowi Gminy, pracownikom Urzędu Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Komisja dokonała drobnych korekt i przyjęła sprawozdanie.

Ad. 2

Kierownik GZEAS poinformował radnych, że ze względu na niskie temperatury zostały zwieszone zajęcia dydaktyczne we wszystkich szkołach na okres trzech dni. Szkoły są otwarte i dyżurują nauczyciele i jeżeli dzieci przyjdą do szkoły będą organizowane zajęcia świetlicowe. Będzie też czynna kuchnia.

-          przedstawił informację na temat organizacji ferii.

Kierownik GOPS przedstawiła informację na temat organizacji ferii.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła ofertę zajęć organizowanych przez WOK w Łochowie, którą Dyrektor WOK podał jej telefonicznie, ponieważ nie mógł przybyć osobiście. Program zajęć na piśmie przedłoży w terminie późniejszym.

Ad. 3

Radny Stanisław Marks pyta jakie działania zostały podjęte przez opiekę społeczną  w związku z silnymi mrozami.

Kierownik GOPS odpowiedziała co następuje:

-          bezdomni umieszczeni zostali w pomieszczeniach Caritas, gdzie urządzono dla nich noclegownię oraz w dom dziennego pobytu,

-          GOPS zapewnia środki na trzy posiłki dziennie oraz wyposażył pomieszczenie w pościel i łóżka. Codziennie wydawane są obiady z których korzysta w niektóre dni 15-20 osób,

-          pracownicy socjalni wizytowali podopiecznych skutkiem czego kilkadziesiąt środowisk otrzymało dodatkowy przydział opału.

Kierownik GZEAS poinformował, że wydawanie obiadów w szkole w Przyłękach i Zielonce jest sprawą bardzo kosztowną ze względu na konieczność przystosowania do tego celu pomieszczeń.

Radny Stanisław Marks stwierdza, że nie jest to niemożliwe i należy podjąć działania by dzieci otrzymywały ciepłe posiłki. Uważa, że sprawa obiadów dla bezdomnych powinna być rozwiązana na terneie całej gminy a nie tylko w miajscowości Białe Błota.

Ad. 4

Wójt Gminy przedstawił projekty uchwał.

 

Wniosek:

Kierownik GOPS spotka się z Proboszczami parafii Ciele i Łochowo celem rozpatrzenia potrzeb odnośnie dożywiania.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                          

                                           

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty                                         

Zdrowia i Opieki Społecznej                                                               

Wanda Górna                                                                                       

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (11 lutego 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (15 maja 2006, 11:33:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1388