Protokół 11.01.2007r.


Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 stycznia 2007 roku od godz. 15:00 do 17:00 w świetlicy gimnazjum Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, oraz Radny Janusz Walczyński, Pan Tadeusz Grzeszczak, Pan Krzysztof Gołębiewski.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Sprawy bieżące
2.        Wolne wnioski
 
 
Ad.1
                Przewodniczący komisji powitał wszystkich członków na pierwszym wspólnym spotkaniu i życzył wszystkim owocnej i efektywnej pracy.
 
        Komisja ustaliła wstępnie częstotliwość spotkań na jeden do dwóch razy w miesiącu,
a jeśli zajdzie taka potrzeba Komisja zbierać się będzie częściej. Członkowie Komisji jednogłośnie zaakceptowali taką formułę. Następnie rozpoczęto dyskusje na temat pracy komisji. Każdy z Radnych zaprezentował kilka istotnych pomysłów, oraz uwagi, które miałyby na celu usprawnienie pracy Komisji. Zaproponowano, także sprawy, którymi Komisja powinna się zajmować, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w przygotowanym planie pracy.
        Dokonano także wewnętrznego podziału Komisji zgodnie z kompetencjami
i zainteresowaniami poszczególnych członków.
 
        Głos zabrał Pan Krzystof Gołębiewski, który poinformował członków komisji, iż
w Gminie Białe Błota działa Klub Łączności Krótkofalowców, który zrzesza 20 licencjonowanych krótkofalowców, oraz wyraził chęć współpracy z BOK w Białych Błotach.
        Następnie głos zabrał Pan Radny Janusz Walczyński, który poinformował, iż również działa w Gminie Koło Wędkarskie, którego jest prezesem. Omówił jego działalność, zaznaczył, że są organizatorem różnorodnych imprez sportowych, oraz zawodów wędkarskich.
        Przewodniczący Komisji Radny Patryk Thiede poinformował swoich przedmówców, że jest ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych i jest możliwość otrzymania dotacji po wcześniejszym złożeniu oferty.
 
Ad.2
                Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o opracowanie spójnego i realnego programu
i planu realizacji wniosków z „UE” zmierzający do skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych. Wniosek zaakceptowano jednogłośnie.
·          Radny Andrzej Kieroński wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmian w nowo budowanej sali gimnastycznej. Wniosek zaakceptowano jednogłośnie.
·          Przewodniczący Patryk Thiede wystąpił z wnioskiem o precyzyjne wykazanie
w budżecie wydatków, które mogą być powiązane z pozyskiwaniem środków z UE.
·          Komisja wyłoniła spośród członków Radnego Andrzeja Kierońskiego, który będzie reprezentował Komisję w gminnej radzie Sportu. Wniosek przegłosowano stosunkiem głosów 4 za i 1 wstrzymujący.
·          Radna Wanda Górna wystąpiła z wnioskiem, aby udzielić Jej pełnomocnictwa
w sprawach związanych ze zdrowiem i opieką społeczną. Wniosek przyjęto jednogłośnie, po czym przewodniczący zaznaczył, że bez prawa podejmowania jakichkolwiek decyzji.
·          Radna Wanda Górna wystąpiła z wnioskiem, aby wykazać zasady funkcjonowania
i finansowania usług medycznych wykonywanych przez gabinet stomatologiczny mieszczący się w Szkole Podstawowej w Białych Błotach
·          Radna Wanda Górna wystąpiła z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego zebrania Gminnej Rady Sportu. Wniosek przegłosowano jednogłośnie.
·          Radna Maria Wolsztyńska wystąpiła z wnioskiem o zmianę z 2 miesięcznika na miesięcznik gminny - Głos Białych Błot, oraz zwiększenie nakładu do 3000 tyś. Zgłoszenie także do Kolegium Redakcyjnego 2 osób z rady Gminy i 2 osób
z ramienia Wójta Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący podziękował wszystkim za spotkanie. Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 19.01.2007r. o godzinie 16:00 w urzędzie Gminy Białe Błota.
 
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Radnego Patryka Thiede
 
 
Na tym protokół zakończono.                               
   
                                                                             Przewodniczący Komisji Oświaty
                                                                               Kultury i Opieki Społecznej
                                                                                       Patryk Thiede
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Patryk Thiede (11 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 09:43:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1588