Protokół 16.03.2007r.

Protokół z posiedzenia Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki społecznej z dnia
16 marca 2007 roku od godz. 13:15 do godz. 15 :30, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji i członkowie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska zgodnie z listą obecności, oraz pani Sekretarz Anna Rywak i Inspektor Anna Małek.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Wniosek pana Świtońskiego w sprawie odkomarzania w miejscowości Przyłęki.
2.        Omówienie projektu uchwały w sprawie wydawania pisma samorządowego Białe Błota.
3.        Analiza zmian w budżecie
4.        Omówienie sprawy odprowadzania ścieków
 
Ad.1
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Gospogarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska - Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
Na początku Przewodniczący oddał głos Inspektor Annie Małek, która poinformowała, że w tym roku poraz drugi wpłynął wniosek o odkomarzanie w miejscowości Przyłęki. W zeszłym roku koszt takiego odkomarzania wynosił 9000 zł. W tym roku gmina na ten cel może przeznaczyć jedynie 5000 zł. Pani Małek wyjaśniła iż ten proces musi być przeprowadzony co najmniej  3 razy, żeby działanie było skuteczne, a przy kwocie 5000 zł proces ten można przeprowadzić jedynie 1,5 raza.
Radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę iż większość terenów w gminie jest podmokła i za rok będzie trzeba prawdopodobnie rozszerzyć teren działania. Ponadto Sekretarz Gminy Anna Rywak poinformowała, że gmina nie jest zobowiązana do odkomarzania.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji członkowie jednomyślnie wycofali środki z budżetu na ten cel.
 
Ad.2
 
Przewodniczący Komisji poinformował, iż w skład pisma będą wchodzić dwie osoby reprezentujące Wójta, dwie osoby reprezentujące Radę Gminy i dwie osoby spośród mieszkańców i że nastąpi zmiana wydawcy z BOK na Urząd Gminy. Dla Radnego Bartosza  wątpliwość budzi punkt dotyczący wyboru przedstawicieli spośród mieszkańców. W jaki sposób to należy uczynić? Z kolei Sekretarz Gminy Anna Rywak podniosła kwestie odpowiedzialności prasowej, gdyż wydawcą pisma ma być gmina Białe Błota. Wobec powyższego Radny Bronisław Balcerowski zaproponował, aby pismo miało charakter Biuletynu Informacyjnego. Z kolei Radna Gabriela Żernicka zaproponowała pozostawić gazetkę w Ośrodku Kultury.
Komisja wytyczyła do składu Kolegium Redakcyjnego jako reprezentację Rady Gminy: Radną Gabrielę Żernicką i Radną Marię Wolsztyńską. Jedynie Radna Gabriela Żernicka wstrzymała się od głosu, a pozostali członkowie jednogłośnie byli za.
 
Ad. 3
 
Przewodniczący Komisji oddał głos Radnemu Bartoszowi Lau, który przedstawił opinię Komisji Budżetowej z dnia 12 marca 2007r. ( Załącznik do Protokółu)
 
Ad.4
 
Komisja podjęła dyskusję, dlaczego został wycofany projekt uchwały Wójta Gminy Białe Błota. Radny  Andrzej Kieroński powiedział, że obydwie uchwały powinny się znaleźć w porządku obrad, ponieważ z jednej strony był opracowany konkretny program działania, a z drugiej strony  mieliśmy do czynienia z przyzwoleniem dla dotychczasowych działań Wójta.
 
Komisja ustaliła terminy spotkań na I piątki miesiąca.
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Radny Janusz Walczyński                zakończył posiedzenie.
 
Protokołowała
Magdalena Maison
 
    
                                                                           Przewodniczący Komisji Oświaty
                                                                              Kultury i Opieki Społecznej
                                                                                      Patryk Thiede
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 marca 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 10:36:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1501