Protokół 13.04.2007r.

Protokół z posiedzenia Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki społecznej z dnia
13 kwietnia 2007 roku od godz. 13:15 do godz. 15 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, oraz Wójt Gminy Katarzyna Kirstein - Piotrowska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Sekretarz Gminy Anna Rywak, koordynator sportu Patrycjusz Migawa oraz:
-          Ireneusz Przyborski – Wiejski Klub Sportowy w Kruszynie Krajeńskim
-          Andrzej Jeliński – Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie
-          Danuta Ferensztain – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach
-          Zdzisław Napora – Dyrektor Gimnazjum w Białych Błotach
-          Jan Szczepkowski – Wiceprezes klubu „Czapla”
-          Zbigniew Karnas trener UKS „Czapla”
 
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Klasy z rozszerzonym wychowaniem fizycznym.
2.        Dofinansowanie do żłobka
3.        Działalność klubów  sportowych przed uchwaleniem budżetu
4.   Wolne wnioski
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
Ad.1 Przewodniczący po powitaniu zebranych oddał głos panu Ireneuszowi Przyborskiemu. przedstawicielowi Wiejskiego Klubu Sportowego w Kruszynie Krajeńskim
Ireneusz Przyborski poinformował, ze od IX  2006r. w Kruszynie Krajeńskim  prowadzone są klasy gimnastyczne. Dzieci brały dotychczas w miesiącu styczniu udział w zawodach sportowych. Kolejne zawody odbędą się w czerwcu. Od nowego roku szkolnego nie będzie klasy sportowej, ponieważ klubu nie będzie stać na zatrudnienie trenera. Klub musiałby przeznaczyć na ten cel cały swój budżet. Nadal będą prowadzone zajęcia, ale w innej formule. Andrzej Jeliński powiedział, że nie jest zainteresowany powstaniem klasy sportowej w jego szkole, bo trzeba na to przeznaczyć zbyt duże nakłady finansowe. Poza tym na klasę sportową jest za mało uczniów w Łochowie. Zwrócił uwagę, iż lepiej dofinansować SKS, UKS, czy korty tenisowe. W Łochowie jest już zatrudniony instruktor do nauki gry w tenisa, są UKS i SKS    ( piłka nożna, koszykówka) Jan Szczepkowski powiedział, że pomysł utworzenia klas z rozszerzoną liczbą godzin wychowania fizycznego, to nie jest duży wydatek. Można by powołać klasy z ukierunkowaniem na lekkoatletykę. Zajęcia mogłyby być 3x w tygodniu po 2 godziny Nauczyciele, którzy pracują w szkole mogą zakładać kluby i bazować na szkole. W przyszłości można nawet wejść w współpracę z Zawiszą.
Zbigniew Karnas  powiedział, że młodzież z naszej Gminy wybija się w lekkoatletyce. Sport daje wiele możliwości. Nadmienił również, że kluby sportowe powinny współpracować ze szkołami. Danuta Ferensztain  poinformowała, że dyrektorzy są zobowiązani do przestrzegania siatki godzin. Dzieci nie mogą mieć więcej godzin niż te które są przewidziane w siatce. Radna Wanda Górna zapytała się, czy z tych 4 godzin w-f w IV klasach, nie można by było przeznaczyć jednej godziny na gimnastykę ogólnorozwojową?
Andrzej Jeliński wyjaśnił, że każdy nauczyciel w-f preferuje swoją dyscyplinę sportu.
Radna Wanda Górna poinformowała, że będzie konkurs i będą przeznaczone dodatkowe środki na ogólny rozwój. Szkoły mogą przystąpić do takiego konkursu.
Ireneusz Przyborski powiedział, że w IV klasie to już za późno na zapobieganie krzywiźnie kręgosłupa. Powiedział również, ze trzy razy był wniosek żeby opracować system nauczania w klasach sportowych, jednak wiele osób nie jest zainteresowane sportem.
Zbigniew Kortas zwrócił uwagę, że w Gminie nie ma zawodów gminnych. To Radni powinni zadbać, żeby żadna dyscyplina sporu nie została pominięta. Ponadto dzieci powinny zostać objęte całoroczna opieką, zarówno w okresie ferii zimowych, jak i wakacji letnich.
Ireneusz Przyborski zwrócił uwagę, że w sporcie nie można pozwolić sobie na długie przerwy, a nauczyciele mają wolne w okresie letnim.
Andrzej Jeliński stwierdził, ze system o którym się mówi to trzeba stworzyć od przedszkola. Niestety nie ma bazy, bowiem dzieci od 1-3 nie maja sali gimnastycznej. Gimnastyka ogólnorozwojowa, o której mówiła Radna Wanda Górna powinna rozpocząć się juz w przedszkolu.
Radna Wanda Górna zwróciła uwagę, iż  rok budżetowy trwa do końca XII, a rok szkolny od IX-VI.  i trzeba ponadto ustalić, jeżeli się mówi o klasach z rozszerzonym w-f ile miałoby być tych dodatkowych godzin.
Radny Andrzej Kieroński przedstawił swoje stanowisko w dotychczas poruszonych sprawach. mówiąc, że 40% wszystkich godzin w-f jest przeznaczone na gimnastykę ogólnorozwojową. Ponadto w okresie jesienno – zimowym znacznie więcej czasu poświęca się na takie ćwiczenia, bo przy trzech nauczycielach w-f na jednej sali nie ma po prostu innej możliwości. Ponadto poruszył temat konkursów, twierdząc, że wszystkie szkoły muszą wziąć udział w konkursach. Dodał również, jako nauczyciel wf, że aby poprowadzić klasę sportową  trzeba być do tego odpowiednio przygotowanym.  Nadmienił, że jeden nauczyciel nie może poprowadzić dwóch klas sportowych. W tym roku szkołę jedynie byłoby stać na klasę z rozszerzonym wychowaniem fizycznym, a w przyszłym roku należałoby tak przygotować budżet, żeby były środki na klasę sportową.
Ireneusz Przyborki zaproponował, aby roczniki były rozłożone w szkołach w poszczególnych miejscowościach
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała, że jeżeli będzie jakiś wakant na nauczyciela w-f, to żeby zatrudnić trenera lub instruktora
Radny Andrzej Kieroński zaproponował powstanie bieżni i skoczni do czasu kiedy nie ma stadionu.
Wójt Gminy poinformowała, że zostały złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie oraz wniosek o pozyskanie funduszy unijnych. Od Marszałka na budowę stadionu można otrzymać 33%, a z unii jeszcze więcej..
Ireneusz Przyborski zwrócił się do koordynatora sportu o stworzenie wspomnianego systemu nauczania w klasach sportowych Wójt Gminy zaproponowała, aby pan Migawa stworzył bazę.
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała zmianę składu Rady Sportu.
Wójt Gminy powiedziała, że trzeba się przymierzyć do tej zmiany.
 
Ireneusz Przyborski zaprosił na imprezę 4 maja 2007r. o godz. 11:00 w Kruszynie Krajeńskim, a  Jan Szczepkowski  zaprosił na bieg  o puchar Kubusia i złotą milę Bohametu.
 
Ad. 2 Sekretarz Gminy poinformowała, że do Gminy wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że takie osoby powinny się zgłosić do pomocy społecznej, bo  oni mogą stwierdzić czy dana rodzina ma wystarczające środki, czy nie.
Radna Lidia Grzywacz  zapytała się jaka jest kwota dofinansowania, czy jest od czegoś zależne.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że chodzi jedynie o samą istotę dofinansowania i nie ma żadnego kryterium
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek przedstawiony przez Sekretarza Gminy. Wszyscy członkowie komisji byli przeciw dofinansowaniu do żłobków.
 
Ad.3.
Przewodniczący Komisji poinformował wszystkich członków, iż otrzymał szereg negatywnych opinii na temat działalności Rady Gminy. Dotyczyły one spraw związanych z działalnością klubów sportowych w okresie do uchwalenia budżetu. Kluby bowiem działały cały czas i teraz mają nieuregulowane faktury.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że skoro wszyscy wiedzieli, ze kluby działają to czemu nikt nie poinformował, że są takie przepisy, że kluby nie dostaną pieniędzy na pokrycie rachunków płaconych przed uchwaleniem budżetu. Zawnioskował, żeby zrobić przesunięcia w budżecie.
Radna Maria Wolsztyńska zauważyła, że w takim wypadku, te kluby które wydawały z własnych pieniędzy będą miały większe środki.
Wójt Gminy powiedziała, że nie ma możliwości pokrycie tych faktur. Kluby o tym wiedziały. poza tym kluby muszą tez same pozyskiwać środki. Gmina tylko dofinansowuje. Jest ogłaszany konkurs na wydatki i dopiero po konkursie można wydatkować te środki. Zawsze budżet był uchwalany wcześniej i kluby miały pieniądze już w styczniu. Wójt zapewniła, ze postara się pozyskać sponsorów.
Skarbnik Gminy potwierdziła, ze pieniądze mogą zostać rozdysponowane tylko w drodze konkursu
Wójt Gminy dodała również, że jak jest ogłaszany konkurs w kwietniu, to nie można pokrywać wcześniejszych faktur.
 
Ad.4 Radna Gabriela Żernicka poruszyła temat protokołów z sesji.
Radna Wanda Górna zwróciła się o wycofanie z projektu uchwały zapisu dotyczącego szczepień
Radni wystąpili z wnioskiem o przygotowanie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego z uwzględnieniem podwyżki za wychowawstwo klasy lub oddziału z 50 zł brutto na 100 zł netto. Wnioskowali również o podwyższenie dodatku motywacyjnego dla nauczyciela do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla dyrektorów do 25% ich wynagrodzenia zasadniczego. Wystąpili także z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli pod względem weryfikacji zawodników biorących udział w rozgrywkach sportowych w klubie sportowym w Łochowie.
 
Komisja ustaliła kolejne spotkanie na 20 kwietnia 2007r na godz. 12:00. – wizytacja w szkole w Przyłękach oraz kolejne na 24 kwietnia na godz. 12:00.
 
Protokołowała
Magdalena Maison
 
 
                              Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
                                                                             Patryk Thiede
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (13 kwietnia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 10:48:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1607