Protokół 24.04.2007r.

Protokół z posiedzenia Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki społecznej z dnia
24 kwietnia 2007 roku od godz. 9:15 do godz. 11 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Edmund Łączny
 
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Omówienie projektów uchwał
2.        Wolne wnioski
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad.1                 Komisja zajęła stanowisko w stosunku do poszczególnych projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad na VII Sesją V Kadencji Rady Gminy. - w sprawie zawarcia porozumienia i zabezpieczenia środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wekslem „in blanco”
 
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że według niej kwota zabezpieczenia jest dobra. Stwierdziła jedynie, że można by wybudować większe boisko. Zapytała również, czy sprawa budowy boiska w Łochowie była w ogóle omawiana z Komisją?
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, iż w Łochowie nie ma boiska.
Radna Maria Wolsztyńska wystąpiła z wnioskiem do Wójta, aby wszelkie sprawy dotyczące oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej były omawiane z Komisją.
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia i zabezpieczenia środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wekslem „in blanco”. Wszyscy członkowie Komisji, byli za  w/w projektem uchwały.
 
-w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota
 
Radni jednogłośnie poparli w/w projekt uchwały.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Białe Błota
- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
 
Radni jednogłośnie poparli w/w projekty uchwał.
 
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej i zawarcia porozumienia
 
Radna Maria Wolsztyńska zapytała się, czy od tych pacjentów Izby Wytrzeźwień nie bierze się opłaty?
Radna Wanda Górna wyjaśniła, że uchwała przewiduje uiszczenie opłat w stosunku do osób których na to nie stać.
 
Radni jednogłośnie poparli w/w projekty uchwał.
 
-w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych na terenie Gminy Białe Błota na 2007r.
 
Radna Maria Wolsztyńska potwierdziła zasadność programów i zaproponowała wprowadzenie zmiany w §2.
§2 miałby otrzymać następujące brzmienie: „Wójt Gminy Białe Błota zobowiązuje dyrektorów szkół  do przyłączenia się do realizacji programu zdrowotnego mającego na celu zapobieganie nadwadze i otyłości dzieci i młodzieży, poprzez propagowanie racjonalnego odżywiania, a tym samym wprowadzenie na terenie placówek oświatowych Gminy Białe Błota zakazu sprzedaży niezdrowej żywności.”
Radna Wanda Górna wyjaśniła, że takie szczegółowe zapisy będą ujęte w konkursach. Przychodnia, która wygra konkurs będzie miała obowiązki wynikające z profilaktyki.
 
Wszyscy Radni opowiedzieli się za zmianą §2.
 
-zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowej
 
Radny Edmund Łączny powiedział ,że ta uchwała jest zbyt restrykcyjna. Wyjaśnił, iż praca radnego nie polega tylko na uczestnictwu w sesjach i na komisjach. Radny pracuje cały czas. Zdarzają się przypadki losowe, jak np. pogrzeb i taka nieobecność też powinna zostać usprawiedliwiona. Radna Maria Wolsztyńska  zauważyła, że mogą nastąpić nadużycia. Radny Edmund Łączny odpowiedział, że on proponuje żeby to Rada Gminy oceniała, czy usprawiedliwić nieobecność, czy nie.
Radna Wanda Górna zwróciła uwagę, że ona wystąpiła z wnioskiem o zmianę uchwały, ponieważ zaistniała taka sytuacja, iż Radny został oddelegowany do wyjazdu w związku z pełnieniem funkcji Radnego i została mu potrącona dieta za nieobecność. Stwierdziła również, że będzie przeciw innym okolicznościom nieobecności Radnych na posiedzeniach komisji lub na sesji.
Radny Edmund Łączny powiedział, że nie można kogoś karać, za to że spotkało go nieszczęście.
Radna Wanda Górna odpowiedziała, że Radni nie są członkami Rady dla pieniędzy.
Radna Lidia Grzywacz poparła Radną Wandę Górną stwierdzając, że to co otrzymują Radni to są tylko diety.
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o zmianę projektu uchwały o zapis dotyczący nieobecności w związku z pogrzebem ( 2 Radnych było za, 2 przeciw i 2 wstrzymało się od głosu).Propozycja nie została przyjęta.
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowej (3 Radnych było za, 2 przeciw i 1 wstrzymał się od głosu).
 
-zmieniająca uchwałę w sprawie Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota, ustalania przedmiotu ich działania  oraz składów osobowych
 
Radni jednogłośnie poparli w/w projekty uchwał.
 
-w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Gminnej Przychodni w Białych Błotach
 
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że w Radzie powinien znaleźć się ktoś kto zajmuje się zdrowiem i ma wątpliwości, czy Wójt powinien wskazać przewodniczącego Rady Społecznej.
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Gminnej Przychodni w Białych Błotach ( 3 Radnych było przeciw, 3 się wstrzymało od głosu)
 
-w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Przewodniczący Komisji powiedział, że ma wątpliwość co do sprzedaży działki 289/15 w Białych Błotach i działki 144/2 w Łochowicach.
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały ( 5 Radnych było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu)
 
- w sprawie nieudzielenia absolutorium
 
Przewodniczący Komisji oddał głos Radnemu Edmundowi Łącznemu jako Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej
 
Radny Edmund Łączny poinformował, że budżet za 2006r. nie został wykonany w 5%. Powiedział również, że do ostatniej sesji Rada szła na rękę pani Wójt, aby uporządkowała wszystkie sprawy. Komisja Rewizyjna miała za zadanie sprawdzić wykonanie budżetu. Nigdzie nie jest zapisane, co rozumiemy pod pojęciem wykonania lub niewykonania budżetu.  W sytuacji, gdy RIO napisze, że nie zgadza się ze  stanowiskiem Komisji, to jest jej problem. Komisja ma dokumenty potwierdzające swoje stanowisko.
Radny Gabriela Żernicka powiedziała, że na świetlicę w Trzcińcu było przeznaczone 5000 zł, a inwestycja nie jest realizowana bo nie ma na nią środków. Wyraziła stanowisko, że jest za nieudzieleniem Wójtowi absolutorium.
 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium ( 5 Radnych było za, 1  wstrzymał się od głosu)
 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach za okres od 01.01.2006r do 31.12.2006r.
 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały ( 4 Radnych było za, a 2 wstrzymało się od głosu)
 
-w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres od 01.01.2006r do 31.12.2006r
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały ( 5 Radnych było za, a 1 wstrzymał się od głosu)
 
- w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 
Przewodniczący Komisji odczytał pismo od pani Wójt dotyczące odpowiedzi na wniosek z poprzedniego posiedzenia Komisji dotyczący wynagradzania nauczycieli.
 
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że pani Wójt pisze, że uchwała została uzgodniona ze związkami nauczycielskimi, jednak „Solidarność” nie poparła tych zmian. Zwrócił również uwagę, że niezaakceptowanie proponowanych zmian przez „Solidarność” spowoduje, że nie będzie można głosować na w/w projektem uchwały.
Radny Edmund Łączny zapytał się z czego wynikają te zmiany?
Radny Andrzej Kieroński  powiedział, że wniosek Komisji dotyczył podniesienia dodatku za wychowawstwo. Wychowawca musi być godziwie wynagradzany. Poparł 1% kwoty bazowej dla dodatku motywacyjnego. Nie zgodził się jednak z wysokością dodatku funkcyjnego za wychowawstwo i dla opiekuna stażu.
Radna Gabriela Żernicka zwróciła uwagę, ze Komisja nie rozmawiała o dodatkach funkcyjnych, tylko o motywacyjnych. zapytała się również jakie będą skutki finansowe podwyższenie dodatku motywacyjnego, a jakie dodatku funkcyjnego?
Radny Andrzej Kieroński poinformował, że Komisja chciała podwyższyć dodatek motywacyjny dla dyrektorów o 25%, a jest 20%.
 
Komisja ustaliła pozostawić wysokość dodatku funkcyjnego przewidzianego w projekcie uchwały dla pani dyrektor Ferensztein, zmniejszyć o 100zł wysokość dodatku dla pana Napory i pana Jelińskiego i podwyższyć o 50 zł dla pani Włodarczak.. Wysokość dodatku dla wicedyrektorów pozostawić bez zmian, a zmienić wysokość dla wychowawcy klasy z 80zł brutto na 100 zł netto, dla opiekuna stażu z 25 zł na 50zł netto. 
 
Radny Edmund Łączny poruszył temat współpracy z gminą Elmarsch. Zapytał się  dlaczego dzieci nie uczą się tego języka w szkołach..
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że językiem obcym w szkołach jest język angielski.
Radni postanowili się zastanowić nad tą kwestią.
 
Radni do czasu wyjaśnienia stanowiska „Solidarności” wstrzymali się od głosowania nad w/w projektem uchwały.
 
-w sprawie zaciągnięcia pożyczki
 
Radni jednogłośnie poparli udzielenie pożyczki na zadanie: „ zbiornik retencyjny w Cielu”
 
-w sprawie zaciągnięcia pożyczki
 
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że do czasu wyjaśnienia sprawy związanej z odprowadzaniem ścieków z terenu Gminy Białe Błota  należy nie udzielić pożyczki na ten cel.
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały ( 5 Radnych było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu).
 
-w sprawie korespondencji w tym pism, wniosków, skarg itd., które wpływają do Rady Gminy pomiędzy Sesjami Rady Gminy
 
Radni jednogłośnie poparli w/w projekty uchwał.
 
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007r.
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały ( 5 Radnych było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu)
 
Ad.2.
 
Radny Andrzej Kieroński wystąpił z wnioskiem, żeby komisja konkursowa wybierająca dyrektorów szkół składała się również z członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, że są różne kryteria wyboru na dyrektora w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum. Wystąpiła z wnioskiem o ujednolicenie tych kryteriów.
 
Radni jednomyślnie poparli wnioski Radnego Andrzeja Kierońskiego i Radnej Marii Wolsztyńskiej.
 
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię klubu sportowego Czapla, który napotyka na trudności, ponieważ nie ma swojego pomieszczenia.
Radny Andrzej Kieroński przypomniał, ze około 10 lat temu odbywały się w Gminie Rozgrywki Sportowe pod nazwą „Spartakadia Gminna”. Impreza sportowa kończyła się festynem. Teraz można by zrobić takie potyczki dla SP i Gimnazjum.
 
Komisja zawnioskowała do koordynatora sportu o zorganizowanie imprezy sportowej integrujące środowisko szkolne i do Wójta o udostępnienie na potrzeby klubu UKS Czapla pomieszczenia niezbędnego do jego statutowej działalności.
 
Komisja ustaliła kolejne spotkanie na 11 maja 2007r.
 
 
Protokołowała
Magdalena Maison
 
 
                                                          Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
                                                                     Zdrowia i Opieki Społecznej
                                                                               Patryk Thiede
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 kwietnia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 10:59:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1355