Protokół 18.06.2007r.

Protokół z posiedzenia Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
15 czerwca 2007 roku od godz. 12:00 do godz. 16 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, oraz Kierownik GOPS Beata Przyborska, Dyrektor Przedszkola Niepublicznego w Łochowie Mirosława Pulkowska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak i Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Jan Czekajewski.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Działalność GOPS 2006r;
2.        Zmiany w statucie;
3.        Materiały na sesję;
4.        Wolne wnioski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad.1 Działalność GOPS 2006r. – załącznik sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres I-XII 2006r. i potrzeby zw zakresie pomocy społecznej na rok2006r.
                Przewodniczący Komisji oddał głos pani Beacie Przyborskiej, która przedstawiła działalność GOPS w 2006r.
                Pani Przyborska poinformowała, że GOPS ma swoją siedzibę przy ulicy Betonowej.
                Oprócz zadań z zakresu pomocy społecznej GOPS realizuje zadania gminy z zakresu świadczeń społecznych.
                 Skład i działania dodatkowe GOPS :
-świetlica socjoterapeutyczna „Małgosia”;
- punkt poradnictwa rodzinnego przy ulicy Betonowej i filia w Przychodni w Białych Błotach i w Łochowie – pani kierownik, powiedziała że w przyszłym roku będzie wnioskować o zwiększenie godzin dla psychologa. Poinformowała również, ze pani psycholog nie miała jeszcze ani razu podwyższonej stawki godzinowej.
- GOPS włączył się do Programu Zapobiegania Handlem Ludźmi. Aby zapobiegać i likwidować takiego typu działania potrzebna jest współpraca z Policją.
Radna Lidia Grzywacz zapytała w jaki sposób tego typu punkt pomaga ludziom?
Kierownik Beata Przyborska wyjaśniła, że pani psycholog udziela porad, a GOPS może występować do sądu z powództwem.
-Warsztaty Terapii Zajęciowej – w zeszłym roku uruchomiono Zakład Aktywności Zawodowej, w skład których weszło większość uczestników warsztatów. Warsztaty są finansowane z PFRON.
-Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” – powstało ze środków PFRON w ramach przystąpienia do programu ograniczania niepełnosprawności. Pomoc obejmuje nieodpłatne użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, a także organizowanie przejazdu do placówek służby zdrowia dla mieszkańców Gminy.
-prace użyteczno – społeczne, przygotowanie zawodowe oraz roboty publiczne – pomoc nie powinna się ograniczać do zasiłków. Obecnie każda jednostka gminna ma kogoś do pomocy w ramach prac użyteczno – społecznych czy robót publicznych. Ośrodek nie może odmówić żywności, ale jak mieszkaniec nie chce podjąć pracy to nie otrzyma środków pieniężnych.
-nawiązano współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w sprawach związanych z dystrybucją żywności.
-zorganizowano na bazie świetlicy socjoterapeutycznej letni wypoczynek dla dzieci.
- organizowano cykl imprez pod nazwą „ Sport bez barier” połączonych z piknikiem i festynem.
 
Przewodniczący Komisji  zapytał panią Kierownik, czy Komisja może w jakiś sposób pomóc w działalności GOPS.
Kierownik Beata Przyborska poprosiła o zwiększenie w przyszłym roku, przy uchwalaniu budżetu godzin dla psychologa.
 
Komisja jednogłośnie poparła wniosek o zwiększenie godzin, i potrzebę zwiększenia stawki godzinowej w przyszłym roku dla psychologa.
 
Kierownik Beata Przyborska powiedziała, że w przyszłym roku będzie wnioskowała o jeszcze jednego pracownika.
Radna Gabriela Żernicka spytała, czy można jakoś rozwiązać problem nie wykazywania prac dorywczych przez świadczeniobiorców.
Kierownik Beata Przyborska wyjaśniła, że takimi sprawami zajmuje się Policja Pracy, a w Polsce nie ma obowiązku rejestracji w Urzędzie Pracy.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy zmniejszyła się liczba świadczeniobiorców  korzystających z pomocy ośrodka.
Kierownik Beata Przyborska wyjaśniła że ilość osób się nie zmniejszyła, ponieważ przybywają nowi mieszkańcy Zmienia się jedynie kategoria osób korzystających z pomocy. Podopiecznymi są nie tylko osoby ubogie.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy podopieczni GOPS odmawiają podjęcia pracy w ramach np. robót publicznych?
Kierownik Beata Przyborska wyjaśniła, że jeżeli mieszkaniec nie stawi się na wezwanie w sprawie pracy, to wówczas ośrodek odmawia takiej osobie pomocy w formie pieniężnej. mieszkaniec nie wstawi się na takie wezwanie, to wówczas ośrodek nie udzieli mu pomocy pieniężnej.
Przewodniczący Komisji, zapytał, czy Zakład Aktywności Zawodowej ma zapewnione środki na przyszły rok?
Kierownik Beata Przyborska odpowiedział, że Zakład ma zapewnione środki.
 
Radny Andrzej Kieroński opuścił posiedzenie komisji o godzinie 13:00
 
Ad.4 Wolne wnioski.
                Gościem komisji była pani Mirosława Pulkowska, prowadząca przedszkole niepubliczne w Łochowie, która zwróciła się z prośbą o zgodę na przyjęcie kolejnych 10 dzieci do przedszkola.
Radna Gabriela Żernicka zapytała czy  warunki są do zwiększenia liczby dzieci.
Pani Mirosława Pulkowska wyjaśniła, że są warunki i dodała, że wyżywienie będzie miało zapewnione tylko 10 dzieci, a kolejna 10 będzie przychodziła tylko na 4.5 godziny z własnym śniadaniem. Rodzice zostali poinformowani o takim stanie rzeczy.
Radna Gabriela Żernicka spytała, czy w przedszkolu są również dzieci, które mają trudną sytuację materialną w domu, a rodzice chcąc podjąć prace umieszczają dziecko w przedszkolu.
Pani Mirosława Pulkowska wyjaśniła, ze często się zdarza, że dzieci zostają w domu z opiekunkami, ale to nie jest to samo co w przedszkolu.
Przewodniczący Komisji poprosił o listę dzieci, które mają zostać przyjęte do przedszkola.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, ile osób jest zatrudnionych w przedszkolu?
Pani Mirosława Pulkowska odpowiedziała, ze przedszkole jest czynne od 8-16 i zatrudnia 2 nauczycieli, kucharkę na ½ etatu i pana do pomocy w razie potrzeby.
 
Ad.2 Zmiany w Statucie.
 
Radna Maria Wolsztyńska jako Członek Komisji ds. zmiany statutu Gminy Białe Błota przedstawiła najistotniejsze zmiany w statucie:
-          wprowadzenie zapisu o herbie i fladze;
-          wykreślenie powtórzeń;
-          nie podanie nazw komisji, które powołuje Rada Gminy;
-          możliwość przerwania sesji bez względu na przyczynę;
-          odpowiedź na interpelację  w ciągu 21 dni na piśmie ( kopia dla Przewodniczącego Rady Gminy);
-          przebieg sesji utrwalany  będzie za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk;
-          posiadanie inicjatywy uchwałodawczej przez kluby radnych;
-          obowiązek przygotowywania przez kluby radnych regulaminu;
-          dopuszczenie możliwości nagrywania posiedzeń komisji;
-          odpowiadanie na wnioski komisji w ciągu 21 dni;
-          zmiany w sposobie głosowania ( jednoczesne podniesienie ręki);
-          przewodniczącego Komisji nie wybierają członkowie Komisji tylko cała Rada.
 
Ad.3 Materiały na sesję.
 
Radna Maria Wolsztyńska spytała, się o kwotę 10. 000 zł w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie, co to jest za przesunięcie środków w Kruszynie Krajeńskim.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że to dotyczy ogrodzenia boiska.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, skąd się wzięły te pieniądze?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota pochodzi z dochodów własnych gminy i dot. zwiększenia dochodów z wieczystego użytkowania.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Jan Czekajewski przedstawił projekty uchwał na sesję.
 
Ad.4 Wolne wnioski.
 
Przewodniczący Komisji przedstawił komisji odpowiedzi na wnioski, które wpłynęły do Komisji.
 
Komisja wystąpiła z wnioskami:
-          przedstawienie programu działania Gminnej Rady Sportu;
-          przedstawienie programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem, gdzie się znajdują kluby i jakie są ich potrzeby;
-          o opracowanie programu działania w sprawie organizowania imprez sportowych integrujących nie tylko środowisko szkolne;
-          przedstawienie analizy finansowej środków na Gminny Dzień Sportu;
-          ponawia wniosek o stworzenie systemu nauczania w klasach sportowych;
-          o podanie listy osób wchodzących w skład Rady Sportu.
 
Protokołowała
Magdalena Maison

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 czerwca 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (23 lipca 2007, 14:22:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1859