Protokół 24.09.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
24 września 2007 roku od godz. 15:00 do godz. 17:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak,  Kierownik Gospodarki Przestrzennej Jan Czekajewski, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski i pani Jaśkowiak.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Sprawa placu zabaw;
2.        omówienie materiałów na sesję;
3.        propozycje do budżetu na 2008r.;
4.        wolne wnioski.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
Ad.1 Sprawa placu zabaw
 
                Na posiedzenie Komisji przyszła żona Sołtysa z Łochowic w celu przedstawienia koncepcji placu zabaw.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że Rada jest za placem zabaw i kącikiem, tyle tylko, żeby plac zabaw został zrobiony w przyszłym roku. Dodała, że Redaktor Naczelny ma przygotować na jutro kosztorys na sesję co do wydawania Głosu Białych Błot.
Pani Jaśkowiak powiedziała, że słyszała, że są pieniądze z gazety i poprosiła żeby wziąć na plac zabaw z tej puli zaoszczędzonych środków.
Radny Andrzej Kieroński  powiedział, że nie słyszał, żeby ktoś z radnych był przeciw placowi zabaw tylko, że nie podobają mu się plotki, że są pieniądze na ten cel. To nie są fakty. Rada może mieć inny pomysł jak zostaną pieniądze.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała  jakimi środkami dysponuje sołectwo.
Pani Jaśkowiak powiedziała, że 5000zł.
 
Ad.2 Omówienie materiałów na sesję
 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.
Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej – powiedział, że w przypadku tego projektu uchwały ta ulica była nienazwana.
 
w sprawie zmieniająca  uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej – powiedział, że mieszkańcy zostali zameldowani na ulicy Łososiowej stąd konieczność zmiany ulicy z Łosiowej na Łososiową.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu  niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej – powiedział, że pan Radzik ma na tej działce pobudowane wejście i wjazd do garażu. Ma odebrany budynek. W zeszycie jest wpis, że zapłacił za tą działkę, ale nie ma on aktu notarialnego.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej – powiedział, że wystąpiono do Ministra Środowiska o przeznaczenie terenu na cele nieleśne. Jak będzie zgoda, to zostanie ogłoszony przetarg. Wycena będzie jako terenów inwestycyjnych, łącznie z drzewem. Belma będzie musiała wykupić pozwolenie na wylesienie. Gmina wystąpiła jedynie o przeznaczenie terenu na cele nieleśne, a wszystkie opłaty będzie musiała ponieść Belma.
Radna Gabriela Żernicka spytał po co sprzedawać ten las?
Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej – powiedział, że Gmina będzie miała dochody z podatku od działalności gospodarczej.
Pan Czekajewski poinformował również, że na Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska ustalono, że do porządku obrad zostanie wprowadzony projekt uchwały dot. sprawy pana Lis.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że pan Lis był na komisji i przyznał się, że nieprawidłowe posadowienie domu to jego wina i zobowiązał się, że pokryje wszystkie koszty.
Radna Gabriela Żernicka  powiedziała cyt.: „ pozwolenie jednemu, to jest zaklepanie innym.”
 
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że na Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska doszło do porozumienia z panem Klisiem i ustalono, ze droga będzie podzielona po połowie w pionie. Dodał, że pan Kliś chciałby to w wieczyste użytkowanie, a my byśmy woleli to sprzedać.
 
Komisja zapoznała się z protokołem komisji opiniującej wybór ławników.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Skarbnik Gminy powiedziała, że zmiany wynikają z dochodów własnych i dotacji celowych. Dochody własne to m.in. podatek od nieruchomości, środków transportu i czynności cywilno –prawnych. Jeżeli chodzi o wydatki, to dot. przyznania dotacji Gminnej Spółce Wodnej. 5000zł zostanie przeznaczone na konserwacje rowów w Kruszynie Krajeńskim i w Przyłękach. Z kolei 660 000 zł wynika ze zgłaszanych przez mieszkańców wniosków m.in. tabliczek na ulicach, bieżącego równania dróg, utwardzania dróg, studzienek. Z kolei wydatki inwestycyjne wynikają z rozstrzygnięcia przetargów. Pojawiło się także nowe zadanie tj. budowa ścieżki rowerowej Łochowo – Bydgoszcz. W gospodarce mieszkaniowej zwiększono środki na wykup gruntów.
 
Przewodniczący Komisji zapytał o budowę odwodnienia ulicy Czystej.
Mariusz Stężewski Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju wyjaśnił, że sprawa została zgłoszona do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego, jak nie będzie sprzeciwu, to Gmina przystąpi do realizacji. Inwestycja dotyczy nowowybudowanego odcinka. Ulica nie zostanie rozwalona.
Radna Gabriela Żernicka spytała, czy w planie jest odwodnienie całej miejscowości Białe Błota
Mariusz Stężewski Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju odpowiedział, że tak, ale w przyszłym roku.
 
Radna Maria Wolsztyńska zapytała skąd wiadomo, że z Głosu Białych Błot zostanie 24 000 zł.
Skarbnik Gminy powiedziała, że koszty na wydawanie gazety wynikają z wyliczeń.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że Wójt Gminy nie wywiązuje się ze swoich zadań, bo jej obowiązkiem jest rozprowadzanie Gazety.
Radna Maria Wolsztyńska dodała, że Kolegium Redakcyjne będzie chciało wydać specjalne wydanie.
 
Ad.3 Propozycje do budżetu na 2008r.
Radni ustalili, że zapoznają się z przedstawionym materiałem.
 
Ad.4. Wolne wnioski.
Brak
 
Protokołowała
Magdalena Maison
 
 
                                                                 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
                                                                           Zdrowia i Opieki Społecznej
 
                                                                                      Patryk Thiede
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 września 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (5 listopada 2007, 15:22:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1379