Protokół 17.12.2007r.

Protokół Z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów oraz i Komisji Rewizyjnej z dnia  17 grudnia 2007 roku, od godz. 15:30 do godz. 20:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Wójt Gminy Białe Błota, Zastępca Wójta Gminy,  Kierownik GOPS Beata Przyborska, Prezes ZWiUK Krzysztof Barczak, inspektor Jacek Rakoczy, inspektor Andrzej Świstowski, inspektor Jakub Kitajgrodzki.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska  Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia
 
Porządek posiedzenia komisji:
1)       uchwały na sesję;
2)       sprawa świetlic wiejskich;
3)       sprawy bieżące.
 
Ad1. Uchwały na sesję.
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.
Inspektor Jacek Rakoczy powiedział, że została wykreślona pozycja dotycząca dotacji dla świetlicy Caritas przy parafii w Białych Błotach. Będzie nadal istniała grupa wsparcia dla osób uzależnionych, ale finansowana z innych środków, a to 15 000  dot. Caritas zł zostanie przekazane dla GOPS na bieżącą działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu i dla punktu konsultacyjnego w Łochowie i w Białych Błotach.
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2008 rok.
Inspektor Jacek Rakoczy powiedział, że w sprawie narkomanii, najnowsze analizy wykazały, że problem jest mniej poważny na terenie Gminy niż się wydawało i w związku z tym budżet gminy na ten cel pomniejszono o 1000 zł.
 
Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie za udział w  posiedzeniu?
Inspektor Jacek Rakoczy wyjaśnił, że otrzymują wynagrodzenie jednorazowo, za każde posiedzenie.
Radny Edmund Łączny powiedział, że to powinno być jednoznacznie zapisane i zapytał, jaka jest wysokość tego wynagrodzenia? Inspektor Jacek Rakoczy odpowiedział, że 142 zł za posiedzenie w tym roku, a w  przyszłym 160 zł
.
Ad.2 Sprawa świetlic wiejskich.  
Kierownik GOPS powiedziała, że w związku z wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Radnej Gabrieli Żernickiej, na prośbę Wójta Gminy przygotowała koncepcję funkcjonowania świetlicy w Kruszynie Krajeńskim i w Trzcińcu. W zapisie ustawy o pomocy społecznej i  w statucie istnieją organizacje takie jak ośrodki wsparcia. Muszą one jednak dotyczyć dzieci, młodzieży i osób starszych oraz opierać się na szczeblu lokalnym i rodzinnym. Ponadto muszą one  być na tyle ciekawe, żeby poszczególne grupy społeczne chciały w nich uczestniczyć. Takie ośrodki wsparcia  powinny również mieć swój cel, który zmierzałby do unikania kierowania do placówek opiekuńczo- wychowawczych i do domów pomocy, w miarę możliwości. Do realizacji tego zadania potrzeba są zmiany statutu ośrodka pomocy społecznej poprzez wprowadzenie punktu dot. ośrodków wsparcia, a następnie uszczegółowienie ich funkcjonowania oraz określenie kosztorysu. Jeżeli  rady gminy wyrazi zgodę to będzie trzeba nadać  tytuł prawny i dokonać zmian w budżecie gminy.
Radny Edmund Łączny powiedział, że obawia się, że tak jak z wszystkimi obiektami społecznymi, będą one zamknięte dla społeczności. Dodał także, że według niego świetlice powinna przejmować albo oświata albo kultura. Poprosił o przedstawienie przez Panią Kierownik tygodniowego programu pracy.
Kierownik GOPS powiedziała, że chciałaby żeby w takiej świetlicy były również oferty  dla przedstawicieli innych sołectw, żeby były organizowane np. imprezy ogólnogminne. Ponadto dodała, że oferta musi odpowiadać oczekiwaniom społeczności lokalnej, w związku z powyższym oczekuje na propozycje.
Radny Edmund Łączny zapytał, na ile te pomieszczenia przestaną istnieć dla Gminy.
Kierownik GOPS wyjaśniła, że one nie przestaną istnieć dla Gminy,  gdyż umowa będzie na czas określony.
Radny Henryk Sykut zapytał, w jakich godzinach miałyby być czynne świetlice?
Kierownik GOPS powiedziała, że w Kruszynie Krajeński z inicjatywy rodziców od lutego do czerwca 2007r. odbywały się zajęcia w piątki popołudniu  i w soboty przed południem. Dodała, że mieszkańców przybywa i oferta nie może być tylko kierowana do osób związanych z GOPS..
Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy będzie potrzeba zatrudnienia nowych osób do pracy?
Radny Edmund Łączny powiedział, że w ośrodkach kultury były kółka  i instruktorzy z poszczególnych kółek prowadzili również zajęcia w świetlicach.
Kierownik GOPS  powiedziała, że ośrodek może przejąć kwestię obsługi i administracji, natomiast do wprowadzenia poszczególnych form działalności musi być odpowiednia osoba.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że poruszyła ten temat, gdyż uważa, że jest nieporządek ze świetlicami. Powiedziała, że chciałaby żeby wypracować taką metodę aby było wiadomo, kto się czym zajmuje, a  pracownicy byli sprawiedliwie traktowani. Dodała, że w poprzedniej kadencji była w Osielsku, żeby zobaczyć jak tam działają świetlice i okazało się, że wszystkie są podporządkowane ośrodkowi kultury. Na koniec powiedziała, że uważa, iż przejęcie świetlic wiejskich przez GOPS to dla Pani Przyborskiej dodatkowe zadanie.
Kierownik GOPS  powiedziała, że z przyjemnością podejmie się tego zadania.
Radna Wanda Górna powiedziała, że w Dobrczu również nad świetlicami nadzór sprawuje kultura. Świetlice opracowują plany pracy i część zadań jest pokrywana ze środków sołeckich.
Radny Janusz Walczyński i Radny Edmund Łączny zaproponowali przygotowanie propozycji harmonogramu działania świetlic na terenie naszej Gminy przez instytucje kultury i oświaty.
Wójt Gminy powiedziała, że są dwie świetlice, które nie miały dotychczas nadzoru i dodała, że trzeba przygotować ofertę dla tych którzy tego potrzebują.
 
Ad1. Uchwały na sesję.
-w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
Radny Janusz Walczyńki powiedział, że nieznane są ceny ścieków.
Prezes ZWiUK wyjaśnił, że ścieki wzrosną o 4 grosze, a woda o 3 grosze. Radny Edmund Łączny powiedział, że nie została w tej sprawie podjęta uchwała.
Prezes ZWiUK wyjaśnił, że uchwały nie będzie, bo cyt.: „ uciekł termin” i dodał, że projekt taryf trzeba złożyć Wójtowi Gminy na 75 dni przed wejściem w życie taryf, a Rada Gminy  podejmuje uchwałę  o charakterze opiniodawczym w ciągu 45 dni. Jeżeli nie zostanie podjęta uchwała w tej materii, taryfy wchodzą automatycznie. W/w taryfy zostały złożone Wójtowi Gminy 22 października 2007r. Radny Edmund Łączny zwrócił się do Zastępcy Wójta dlaczego nie przedstawiono Radzie Gminy taryf do zaopiniowania?
Zastępca Wójta wyjasnił, że pierwsza propozycja podwyżki była znacząca. Jest umowa między Preesem ZWiUK, a Prezesem z Bydgoszczy dotycząca zrzutu scieków i cyt. :                    „ wartość jest ustalona jako wartość taryfy obowiązujacej w mieście plus upusty. Teraz jest kwestia upustów, ile mają wynosić. Nam chodzi, żeby koszty zrzutów ścieków były jak najmniejsze.”
Prezes ZWiUK powiedział, że cena wody wzrosła o 1,45%, a śmieci 0,97%.
Radny Edmund Łączny powiedział, że problem polega na tym, że rada nie dostała informacji o taryfach i poprosił o wyjasnienie cyt.: „ jakim prawem Prezes przywłaszczył sobie rurę.” i dodał, że to rada decyduje czy będzie przekazana, czy nie. Zapytał również jak to możliwe, że mówi się iż ścieki wzrosną o 3 grosze, jak każdy mieszkaniec wie, że to będzie około 8 groszy. Każda kropla, która popłynie tą rurą będzie zarejestrowana. Spytał także skąd Prezes weźmie pieniądze na konserwację, na wymianę pompy i na zatrudnienie specjalisty?
Prezes ZWiUK wyjasnił, że te dopłaty są dla mieszkańców.
Zastępca Wójta odpowiedział Radnemu Edmundowi Łącznemu, że Prezes ma urządzenie do likwidacji nieszczelności.
Prezes ZWiUK powiedział, że taryfy są tak ułożone, że koszty zarządzania siecią na terenie Gminy Białe Błota to około 2 zł. Ceny ścieków w Bydgoszczy wynoszą 3,88, a u nas będą wynosić 4,45 zł, z czego złotówke ma dopłacić Gmina.
Radny Edmund Łączny powiedział, że wytworzyła się taka atmosfera, że  jeżeli nawet Bydgoszcz nam pomoże, to różnica i tak będzie ogromna. Dochodzimy do tego, że rozwój kanalizacji w gminie będzie problemem.
Zastępca Wójta powiedział, że na razie jest propozycja dopłat, a reszta jest w sferze negocjacji. Rachunek ekonomiczny wykaże ile wynegocjujemy.
Prezes ZWiUK dodał, że to opóźnienie wynika z dyskusji pomiedzy nim, a Wójtem. Woda wynosi 2,20 zł brutto, a ścieki 4,45 zł brutto, minus złotówka dopłaty.
Radny Edmund Łączny powiedział, że na ten temat możemy rozmawiać dopiero jak wszystko zostanie uporządkowane. Zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie na jakiej podstawie Pan  Prezes podpisał porozumienie z Prezesem z Bydgoszczy?
Prezes ZWiUK powiedzial, że to wynika z przepisów cyt.: „ bo Gmina to ja, a ja to gmina.”
Radny Bartosz Lau  zapytał czemu nie można jak co roku zatwierdzic tych taryf?
Wójt Gminy wyjasniła, że minęły terminy i dodała, że jeżeli nie będzie od 1 stycznia uchwały to mieszkańcy będą musieli płacic całość.
Radny Bartosz Lau powiedział, że może ta złotówka nie będzie potrzebna.
Radny Janusz Walczyński zapytał, czy Radni z Bydgoszczy sa pomijani przy uchwalaniu taryf?
Prezes ZWiUK wyjaśnił, że w zeszłym roku w Bydgoszczy rada wyraziła negatywna opinię w sprawie taryf.
Wójt Gminy powiedziała, że ostatnim dniem na zatwierdzenie taryf  był 6 grudzień 2007r. i dodała, że nie dopilnowała tego terminu w związku z uchwalaniem budżetu. Radny Henryk Sykut zaproponował, aby Wójt Gminy przygotowała na sesję informację o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Białe Błota. Zapytał jak wygląda w tej materii sprawa z ściekami dowożonymi?
Prezes ZWiUK wyjaśnił, że taryfy tego nie obejmują.
Radny Bronisław Balcerowski zapytał, co by było jakby dopłata objęto wodę, dotyczyłoby to większej liczby mieszkańców.
Wójt Gminy powiedziała, że wiązałoby się to z dużymi zmianami w budżecie. Radny Edmund Łączny poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaki rzeczywisty będzie koszt ścieków odprowadzanych do Bydgoszczy?
Prezes ZWiUK powiedział, że tę uchwałę można uchwalić w styczniu, ale przez to mieszkańcy będą zobowiązani do płacenia w całości za ścieki, a  ta dopłata do ścieków, ma zachęcać mieszkańców do kanalizacji.
Radny Janusz Walczyński powiedział, że temat zostanie ponownie poruszony w styczniu.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. ( Murowaniec)
Inspektor Andrzej Świstowski powiedział, że działki są położone na terenie nieobjętym miejscowym planem, a ich powierzchnia wynosi  po 2,5 tyś m2. Nie ma znaczenia, czy działki mają warunki zabudowy, czy nie, gdyż to rzeczoznawca dokona wyceny działek. Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, ze chciałaby znać ceny działek przed podjęciem uchwały.
Zastępca Wójta powiedział, że na podstawie aktów notarialnych, które wpływają do urzędu można powiedzieć, że cena działek będzie wynosić od 80-100 zł za metr.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że ma uwagę, co do uchwał, że na mapce nie widać działek i poprosiła o oznaczanie ich, chociaż obwódką.
Radny Bartosz Lau powiedział, że ma wątpliwość, czy mniejsze działki nie będą bardziej atrakcyjne.
Zastępca Wójta powiedział, że to są tzw. działki rezydencjonalne.
Inspektor Andrzej Świstowski powiedział, że można uzyskać warunki zabudowy przed sprzedażą działki.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że chciałaby żeby uzasadnienie było bardziej szczegółowe.
Radni ustalili jednogłośnie, że przed sprzedażą działek należy wystąpić o warunki zabudowy.
 
- w sprawi wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. (Kruszyn Krajeński, Zielonka)
Zastępca Wójta powiedział, że przychodzą inwestorzy i pytają, się o duże działki. Deweloperzy chcą pobudować osiedle domów i dodał, że 1/3 terenów to obszar podmokły, który ma być zagospodarowany jako część inwestycyjna. Radny Edmund Łączny zapytał, co jest ujęte w studium?
Inspektor Andrzej Świstowski wyjaśnił, że w studium teren przeznaczony jest na usługi rzemieślnicze i budownictwo mieszkaniowe.
Radny Edmund Łączny powiedział, że gdyby były warunki zabudowy to wartość działek byłaby wyższa.
Inspektor Andrzej Świstowski powiedział, że ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynika, że obszar jest oznaczony jako teren produkcyjno- składowy; usługowo-rzemieślniczy i mieszkalnictwa.
Radny Edmund Łączny powiedział, że należy przeliczyć ile dostałoby się za działki jakby był podział.
Radny Henryk Sykut zaproponował, że jeżeli wpłyną jakieś propozycje, co do tych terenów to wówczas zostanie podjęta uchwała.
Wójt Gminy powiedziała, że radni mogą  być członkami Komisji Przetargowej albo określić minimalną cenę sprzedaży.
Radny Henryk Sykut zaproponował, żeby wyłączyć ze sprzedaży tą dużą działkę, a w pozostałych przypadkach dodać w uzasadnieniu, że przed sprzedażą należy dołączyć warunki zabudowy.
Radni jednogłośnie ustalili, o dołączeniu warunków zabudowy przed przetargiem na sprzedaż w Zielonce 91/6; 91/9 oraz nr 826 w Kruszynie Krajeńskim, dopiero po sporządzeniu warunków zabudowy i zebraniu ofert od potencjalnych inwestorów zainteresowanych tym terenem.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. (Łochowice)
Radna Lidia Grzywacz zapytała, co się stało z tymi 12 działkami w Łochowie, które miały iść pod sprzedaż.
Zastępca Wójta zaproponował zostawienie tych działek jako rezerwy. Radny Henryk Sykut powiedział, że jak sprzeda się te duże działki, to zahamowany zostanie rozwój budownictwa na tym terenie na kilka lat.
Inspektor Andrzej Świstowski powiedział, że tych działek nie można podzielić, bo nie ma miejscowego planu, można jedynie posiłkować się warunkami zabudowy. Dodał, że można  podzielić te działki, jeżeli byłyby to prosty teren przy drodze, a tutaj do podziału nie ma podstaw prawnych.
Radny Henryk Sykut spytał, czy mieszkańcy poradzą sobie z podziałem takiej działki?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że mieszkaniec będzie mógł zrobić sobie na tym terenie plan zagospodarowania.
Inspektor Andrzej Świstowski wyjaśnił, że jednemu zależy na małej działce, a drugiemu na dużej. Działki nr 110/6 nie można podzielić, bo ona jest przeznaczona pod usługi, zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Radni jednomyślnie wyrazili stanowisko, że nie maja żadnych uwag, co do sprzedaży działki nr 110/6 w Łochowicach.
 
Radny Janusz Walczyński zapytał o 12 działek w Łochowie, które miały być wystawione na sprzedaż w lipcu?
Wójt Gminy wyjaśniła, że na tych działkach jest hipoteka.
Radny Edmund Łączny zaproponował jak najszybciej sporządzić miejscowy plan dla tego terenu i wówczas podzielić te działki.
 
Radni jednogłośnie zadecydowali jedynie o sprzedaży działki pod usługi oraz działek nr 110/6 i nr 92/1 pod budownictwo w Łochowicach.
 
Radny Janusz Walczyński poinformował, że do Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska wpłynął wniosek pana Krajdy o dzierżawę w Łochowicach.
Inspektor Andrzej Świstowski  powiedział, że tę działkę można sprzedać, ponieważ projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje, w tym miejscu łąki.
Radni jednomyślnie poparli ten wniosek.
 
- projekty uchwał dotyczące zarzutów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon.
 
Inspektor Jakub Kitajgrodzki poinformował, że jest 7 uchwał odrzucających zarzuty i 1 uchwała uwzględniająca zarzut.
 
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o numerach 73/2, 73/3, 73/4, 74/2, 74/3, 75/1, 82, 83, 84, 85, 86, 89/1, 92 oraz części działki położonych w obrębie geodezyjnym Przyłęki, w Gminie Białe Błota i w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek o nr ew.: 80/7, 104/101, 104/102, 104/103, 104/104, 104/105, oraz części działek nr ew.:80/23, 98, 104/23, położonych w obrębie geodezyjnym Murowaniec, w Gminie Białe Błota.
 
Inspektor Jakub Kitajgrodzki powiedział, że w sprawie Przyłęk chodzi o teren szkoły, a w sprawie Murowańca o uporządkowanie terenu cmentarza.
 
-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie.
Radny Edmund Łączny powiedział, że było zaplanowane na obsługę kredytów i pożyczek 519 tyś, przeznaczono o 220 tyś mniej.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przy planowaniu budżetu liczone są odsetki i zaplanowane odsetki na deficyt.
Radny Edmund Łączny zapytał, dlaczego jest o 89 000 zł mniej dla dodatków mieszkaniowych.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zostało złożonych mniej wniosków.
Radny Edmund Łączny poprosił o podanie łącznej kwoty brutto przeznaczonej na budowę ulicy Czystej.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w tym roku jest do zapłaty 100 tyś zł, a w przyszłym roku 119 tyś. zł. Są to kwoty, które wynikają z przetargu, a do nich trzeba jeszcze doliczyć projekt, mapy i nadzór inwestycyjny.
Radny Edmund Łączny zapytał, czemu ta ulica nie jest zrobiona do końca?
Zastępca Wójta wyjaśniła, że inwestycja będzie realizowana w następnych latach.
Radny Edmund Łączny poruszył kwestię 15000 zł na imprezy sportowe na terenie naszej gminy.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest kwota przeznaczona na zapłacenie faktur.
 
-w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany wyjaśniając, że wynikają one ze zmiany klasyfikacji budżetowej.
 
-w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007r.
Skarbnik Gminy powiedziała, że są to wydatki na  sporządzenie projektów. Zgodnie z umową 70% należności płaci siępo sporządzeniu projektu, a 30% po otrzymaniu pozwolenia na budowę.
Wójt Gminy dodała, że firmy nie wyrobiły się z procedurami administracyjnymi.
Radny Edmund Łączny zapytał jak mógł być  przeprowadzony przetarg i wybrano wykonawcę bez pozwolenia na budowę.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że projekty już są, a nie ma tylko pozwolenia na budowę.
Radny Edmund Łączny zapytał, które fundusze mogą być przenoszone na przyszły rok, czy jest jakiś termin?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że musi być podpisana umowa, żeby móc przenieść wydatki na przyszły rok.
Radny Edmund Łączny powiedział, że nie ma ani jednej umowy projektowej, która byłaby wykonana. Powiedział także, że w 2006r. był przetarg na ulicę Bartniczą i Bracką. W budżecie było przeznaczone na ten cel 20 000 tyś. zł, ale tego projektu nie wykonano. Z kolei w tym roku było to zadanie ujęte w budżecie bez żadnej kwoty, dopiero w kwietniu ujęto kwotę 32 tyś. zł, a we wrześniu dołożono 8 tyś. zł., a umowę bez przetargu podpisano w ostatnich dniach.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że przetarg odbył się dwa razy, ale bez skutku. W 2006r. umowa została zerwana, bo wykonawca nie wykonał zadania i został obarczony odsetkami i karami. W związku z powyższym została podpisana umowa z tzw. wolnej ręki i wykonawca zgodził się tylko na kwotę 42 000 zł.
Skarbnik Gminy powiedziała, że jeżeli nie zostanie podjęta w/w uchwała to te kwoty pójdą na spłatę długu i wtedy te kwoty będzie trzeba wpisać na nowo do budżetu w 2008r., bo te zobowiązania trzeba uiścić.
Radny Edmund Łączny wystąpił z wnioskiem o pokazanie w/w projektów.
Radny Henryk Sykut zaproponował, aby Wójt Gminy przygotowała informację, kiedy projekty wpłynęły do Urzędu, jakie kwoty zapłacono wykonawcom i ile zostało jeszcze do zapłacenia.
Wniosek Radnego Henryka Sykuta poparło 10 z 14 radnych.
 
- w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 
Wójt Gminy poinformowała, że ta uchwała zostanie wycofana ponieważ nie ma uzgodnień ze związkami zawodowymi.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że w tym projekcie są niezgodności, bo nie ma  czegoś takiego jak Rada Szkoły i nie ma oceny nauczyciela, co 5 lat
 
-w sprawie „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008r.”
 
Wójt Gminy poinformowała, że zostanie wykreślone ostatnie zdanie uzasadnienia, bo nie ma potrzeby konsultacji.
 
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła temat stadionu w Białych Błotach.
 
Ad.4 Sprawy bieżące
Radny Edmund Łączny spytał, kiedy wyjdzie świąteczny Głos Białych Błot?
Radna Maria Wolsztyńska wyjaśniła, że prawdopodobnie gazeta nie wyjdzie, bo Pani Wójt wstrzymała wydanie, ze względu na jej artykuł dotyczący boiska w Łochowie.
Wójt Gminy wyjaśniła, że jako organ wykonawczy wykonuje uchwały i w związku z tym odpowiada za to, co jest w tej Gazecie.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że Pani Wójt zarzuciła jej, że podważa uchwałę i dodała, że to była prywatna opinia radnej.
Wójt Gminy odpowiedziała, że można wyrażać prywatne opinie, ale nie w Gazecie.
Radna Wanda Górna dodała, że Gazeta powinna promować Gminę i sołectwa.
 
 Protokołowała
Magdalena Maison
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej
 
Patryk Thiede

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (17 grudnia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (9 kwietnia 2008, 13:23:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1342