Protokół z 14.02.2008r.

Protokół Z posiedzenia Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 lutego 2008 roku od godz. 12:30 do godz. 18 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Wójt Gminy Białe Błota, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błota Danuta Ferensztein, Dyrektor Przedszkola  „Wróżka” Krystyna Nowak – Grobelska; Pan Karnas ; Prezes WKS O.R.I.  Kruszyn Krajeński Ireneusz Przyborski koordynator sportu Patrycjusz Migawa.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Spotkanie z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach;
2.        Spotkanie z Panią Dyrektor Przedszkola „ Wróżka”;
3.        Boisko w Kruszynie Krajeńskim;
4.        Sprawy bieżące.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad.1. Spotkanie z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach.
 
Dyrektor Danuta Ferensztein poinformowała, że kończy się remont sali gimnastycznej (wszędzie będą nowe grzejniki). W najbliższym czasie rozpocznie się termomodernizacja całego budynku. Jeżeli chodzi o zakupy to, to co jest potrzebne szkoła realizuje ze swoich pieniędzy tj. za wynajem sali i za środki od sponsorów. Jeżeli chodzi o wyniki dzieci w nauce to w zeszłym roku szkoła miała najlepszy wynik na sprawdzianach. W szkole znajdują się dzieci, które wymagają szczególnej opieki i 21 dzieci z dysleksją, jak również wiele dzieci bardzo zdolnych. W zeszłym roku jeden z uczniów był laureatem w wojewódzkim konkursie z matematyki. W szkole jest także centrum wspierania dzieci z dysleksją. W wakacje był zorganizowany obóz nad morzem pt. „ortograficzne wakacje” Dzieci poprzez zabawę poznawały reguły pisowni. Zostało także zorganizowane dyktando dla dzieci z dysleksją. Szkoła nie ma problemów z wagarami. Nie ma też problemów z wielka agresja. Średnia w ocenach  w szkole to 4,05. Problemem szkoły są dojazdy (w szkole jest około 300 dzieci dowożonych). Największy problem jest z transportem w związku z zajęciami po godzinach.
Radny Patryk Thiede zaproponował zamówić dodatkowego kierowcę na sobotę.
Komisja przegłosowała wniosek o zwiększenie częstotliwości kursów autobusów szkolnych w godzinach popołudniowych.
Komisji  podjęła dyskusję na temat klas sportowych.
Dyrektor Danuta Ferensztein powiedziała, że jeżeli mają być utworzona klasy sportowe to ona musi o tym wiedzieć najpóźniej do kwietnia.
Radna Gabriela Żernicka zapytała, kto prowadziłby takie klasy?
Dyrektor Danuta Ferensztein wyjaśniła, że nauczycielami w takich klasach byliby: Pan Patryk Thiede i nowa nauczycielka.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że są dwie klasy z rozszerzonymi godzinami w-f i na tej bazie można by stworzyć klasę sportową.
Pan Karnas poinformował, że w Czapli w sobotę jest cykl „sobota z Czaplą”, który ma celu zachęcać  do lekkoatletyki.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała czy w klasie piłkarskiej byliby sami chłopcy?
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że jak będzie potrzeba to będą sami chłopcy.
Pan Ireneusz Przyborski powiedział, że on ma klasę o profilu gimnastyki artystycznej i dodał, że takie dzieci po trzech latach ćwiczeń są gotowe do trenowania każdego rodzaju sportu.
Komisja przegłosowała wniosek o utworzenie w Szkole Podstawowej w Białych Błotach 2  czwartych klas sportowych o profilu piłki nożnej i o profilu lekkoatletycznym oraz utworzenie  I klasy w Gimnazjum  o profilu lekkoatletycznym i I klasy w Szkole Podstawowej  z dodatkowymi godzinami gimnastyki.
 
Komisja poruszyła  kwestie przeniesienia zerówki do szkoły i sprawę dodatków motywacyjnych.
Dyrektor Danuta Ferensztein zapytała, czy  można korzystać ze środków, które otrzymały szkoły od rad sołeckich.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że szkoły mogą korzystać z tych środków.
Radny Andrzej Kieroński zapytał, czy z tych środków mogą korzystać kluby?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że cały czas Urząd oczekuje na odpowiedź z Ministerstwa w tej sprawie.
 
Dyrektor Danuta Ferensztein poruszyła kwestię braku sprzętu sportowego i zapytała  czy nie ma jakiegoś wolnego sprzętu w Gimnazjum, który można by wypożyczyć.
Komisja przegłosowała wniosek o użyczenie Szkole Podstawowej przez Gimnazjum części nieużywanego sprzętu sportowego oraz wniosek o zakup min. 60 płotków lekkoatletycznych i min. 8 bloków startowych oraz sprzętu lekkoatletycznego potrzebnego do rozgrywania konkurencji lekkoatletycznych. Na ten cel można przeznaczyć środki z budowy stadionu w Białych Błotach.
 
Ad.2 Spotkanie z Panią Dyrektor Przedszkola „ Wróżka”.
 
Dyrektor Krystyna Nowak-Grobelska powiedziała, że zauważyła poprawę współpracy z Komisją i Wójtem Gminy. W sprawie rozbudowy przedszkola powiedziała, że wszystko pięknie wyszło. Jednak podczas kontroli sprawdzono też starą część budynku i  ten stary budynek nadaje się do remontu i przez to jutro będzie kontrola z nadzoru budowlanego. Pani dyrektor dodała, że do przedszkola są przyjmowane tylko dzieci, które zamieszkują i są zameldowane na terenie Gminy.
Radna Gabriela Żernicka zapytała czy są jakieś dzieci spoza naszej Gminy?
Dyrektor Krystyna Nowak-Grobelska wyjaśniła, że są, gdyż wcześniej zostały przyjęte do przedszkola i ich po prostu nie wyrzucono. Dodała również, że teraz w kryterium przyjmowania dzieci pojawił się zapis, aby przyjmować dzieci nauczycieli i pracowników samorządu.
Radna Gabriela Żernicka zapytała, czy dzieci mają zajęcia sportowe?
Dyrektor Krystyna Nowak-Grobelska wyjaśniła, że jest wynajmowana w tym celu sala gimnastyczna w ZAZie. Pani Dyrektor powiedziała, że przedszkole ma problem z miejscami do parkowania i zwróciła się do komisji o dokończenie płotu na placu zabaw i wyeliminowanie metalowych urządzeń.
Komisja przegłosowała wniosek o regularne uatrakcyjnianie placu zabaw w Przedszkolu w Białych Błotach poprzez zwiększania liczby elementów.
 
Dyrektor Krystyna Nowak-Grobelska powiedziała, że będzie wnioskowała w przyszłości o etat  wicedyrektora. Na pytanie radnych dot. czesnego wyjaśniła, ze czesne w przedszkolu wynosi 90 zł ( to co ustala Gmina, opłata stała) plus 215 zł.
Radna Lidia Grzywacz poprosiła o podanie łącznej kwoty czesnego.
Dyrektor Krystyna Nowak-Grobelska powiedziała, ze ta kwota się zmienia, to jest około 400-500 zł, z czego 90 zł czesne, 22 zł komitet rodzicielski, za wyżywienie 80 zł, a z angielskim 215 zł. Jeżeli dziecko nie chodzi , to odlicza się stawkę żywieniową.
 
Ad.3 Boisko w Kruszynie Krajeńskim
 
Pan Ireneusz Przyborski przedstawił wnioski, które złożył do Wójta Gminy Białe Błota w sprawie boiska w Kruszynie Krajeńskim i wyjaśnił, że wnioski zostały złożone 6 listopada 2007r. i obejmowały kwotę 35000 zł na kontynuowanie inwestycji tj. piłkochwyty, 2 bramki dowiezienie piasku, dokończenie ogrodzenia i remont piwnicy w świetlicy wiejskiej, gdzie są szatnie dla zawodników. Dodał, że na taki wnioski  otrzymał odpowiedź, że stosowne zmiany zostaną przedstawione na sesji. Pan Przyborski pokazał radnym zdjęcia boiska po dewastacji. poinformował, że zostało to zgłoszone na Policję, ale nic nie można w tej sprawie zrobić, bo teren jest otwarty.
Radna Gabriela Żernicka zapytała, czy teren jest w dzierżawie i ile członków w klubie?
Pan Ireneusz Przyborski wyjaśnił, że teren jest w użyczeniu i dodał, że zespół seniorów to jest 29 osób zgłoszonych do PZP, a grupa młodzików tj. 23 osoby, którzy nie są zgłoszeni do PZP. Klub liczy również 25 sportowców niepełnosprawnych, którzy startują w zawodach. Jest również 23 młodych sportowców w zakresie gimnastyki artystycznej i grupa osób starszych około 15 panów, którzy grają w tenisa stołowego, a także 15 osób, którzy nie uprawiają sportu, ale pomagają klubowi.
Radna Gabriela Żernicka zapytała dlaczego klub ma siedzibę w piwnicy?
Pan Ireneusz Przyborski wyjaśnił, że dlatego, że piwnica stała nieużywana.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że komisja nie została poinformowana, że wniosek został złożony.
Pan Ireneusz Przyborski powiedział, że jeżeli nie zostanie skończona inwestycja to trzeba będzie zamknąć obiekt
Radna Maria Wolsztyńska zapytała czy klub pozyskuje jakieś dofinansowania na osoby niepełnosprawne?
Pan Ireneusz Przyborski powiedział, że w zeszłym roku klub dostał dofinansowanie z PFRON i zrobiła bez środków z Gminy boisko do siatkówki. Z kolei zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych są realizowane przy współpracy z ZAZem.
Komisja jedmyslnie poparła wniosek o przyznanie środków na dokończenie budowy boiska w Kruszynie Krajeńskim.
 
Ad.4 Sprawy bieżące.
 
Komisja ponownie wystosowała wniosek o przygotowanie strategii rozwoju sportu gminnego.( 3 radnych za, 1 radny wstrzymał się od głosu)
Na wniosek Pana Ireneusza Przyborskiego komisja przegłosowała wniosek o zorganizowanie spotkania stowarzyszeń działających na rzecz sportu.
 
Komisja poruszyła sprawę budowy prywatnego przedszkola w Łochowie.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że inwestor był na zebraniu wiejskim w tej sprawie i z radnymi chce się spotkać dopiero w maju.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że radni zostali wprowadzeni w błąd, bo okazuje się, że nie ma inwestora.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że inwestor jest i dodała, że przedszkole prywatne może być również przedszkolem publicznym, jeżeli Gmina wyrazi na to zgodę.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że mamy wirtualnego inwestora i żadnego projektu.
Komisja poruszyła temat konkursu na realizację programów zdrowotnych i przegłosowała wniosek, aby w skład komisji konkursowej dot. realizacji programów zdrowotnych  powołać członka Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
 
 
 
Protokołowała
Magdalena Maison
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej
 
Patryk Thiede

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (14 lutego 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (9 kwietnia 2008, 13:28:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1984