Protokół z 25.03.2008r.

Protokół Z posiedzenia WSZYSTKICH KOMISJI
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Wójt Gminy Białe Błota, Zastępca Wójta, Kierownik Marian Wiśniewski, koordynator sportu Patrycjusz Migawa, inspektor Wiesława Kaczanowska,
 
Prowadzenie posiedzenia przejął Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz Walczyński.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        materiały na sesję;
 
 
Ad.1 Materiały na sesję.
 
- projekt uchwały w spawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białe Błota na lata 2007-2013”
Radny Janusz Walczyński powiedział, że są rozbieżności co do 1 km za drogę i zapytał co jest powodem tych rozbieżności?
Zastępca Wójta powiedział, że zostanie to poprawione.
Radny Henryk Sykut zapytał kto oszacował koszty budowy dwóch ulic w Cielu? i dodał, że te ulice miały zostać wykonane w całości.
Zastępca Wójta powiedział, że trudno oszacować koszty, a ile będzie kosztował cały układ drogi okaże się w projekcie.
Radny Henryk Sykut zapytał, czy jest już projekt na te ulice?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że inwestycja będzie  realizowana w 2009r.
Radny Henryk Sykut zapytał dlaczego zbiornik retencyjny w Cielu jest inwestycją ogólnogminną?
Zastępca Wójta powiedział, że na ten temat była już dyskusja z sołtysem z Ciela. Podniósł tą samą uwagę. Poprosił także o uzupełnienie na liście rezerwowej inwestycji .
Radny Edmund Łączny powiedział, że było zakładane, ze Gmina pozyska środki z UE .
Zastępca Wójta powiedział, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo ile środków zostanie pozyskanych.
Inspektor Agnieszka Piętka powiedziała, że każdy program przewiduje inne kwoty i dopiero po ogłoszeniu programu będzie wiadomo jaka może być kwota dofinansowania.
Radny Henryk Sykut powiedział, że ma uwagę, iż zostały przeznaczone za małe środki na ulice w Cielu. Jest to jedyne sołectwo, które nie ma żadnej ulicy.
Zastępca Wójta poinformował, że cena dróg, które są realizowane wahają się od 1,1 –1,8 mln za km.
Radny Janusz Walczyński powiedział, że za 3,7 mln też są.
Zastępca Wójta odpowiedział, że wobec powyższego przeanalizuje te kwoty i dodał, że pewnie są błędy w długości drogi.
Radny Henryk Sykut zgłosił wniosek o zwiększenie  środków w PRL na ulice Źródlaną i Osiedle w Cielu do 3,7 mln.
Radna Lidia Grzywacz zgłosiła wniosek o zwiększenie  środków w PRL na ulice Brzozową i Jałowcową w Łochowicach do 2 mln.
Radny Edmund Łączny powiedział, że PRL to jest tylko schemat, który jest niezbędny dla pozyskania pieniędzy z zewnątrz.
Radni jednogłośnie poparli wnioski : Radnego Henryka Sykuta i Radnej Lidii Grzywacz.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległe.
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała wyłączyć ze sprzedaży działkę w Przyłękach i sprzedać te działki w trybie przetargowym.
Radny Edmund Łączny powiedział, że te działkę może kupić tylko jeden sąsiad.
Inspektor Wiesława Kaczanowska powiedziała, że jest opinia urbanisty, że nie można na tej działce umiejscowić budynku, gdyż linia zabudowy jest 4 metry.
Radny Henryk Sykut zapytał jaka będzie wartość  tej działki?
Zastępca Wójta powiedział, że nie ma jeszcze operatu szacunkowego.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czy to jest działka budowlana, czy rolna?
Inspektor Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, że działka zostanie wyceniona jako budowlana.
Radny Bartosz Lau powiedział, że jej wartość będzie niższa ze względu na zapis na poprawę warunków zabudowy. Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że zgadza się na sprzedaż, ale nie dla poprawy warunków zabudowy.
Zastępca Wójta powiedział, że tylko z tego przepisu można sprzedać.
 
- w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
Radny Janusz Walczyński zapytał jaka jest wartość tych działek?
Inspektor Wiesława Kaczanowska powiedziała, że jest 500 zł różnicy na korzyść dla Gminy.
Radna Maria Wolsztyńska dodała, że jedna działka jest w użytkowaniu wieczystym, a druga stanowi własność gminy.
Radny Bartosz Lau zapytał, czy zamieniamy naszą własność na użytkowanie wieczyste?
Inspektor Wiesława Kaczanowska odpowiedziała, że to użytkowanie jest do 2092r.
Radny Edmund Łączny powiedział, że Spółdzielnia Murowaniec nie chciała dzielić działek, a w sprawie przekazania działki pod kościół musi być podjęta jeszcze jedna uchwała.
Radny Henryk Sykut zapytał, czy wchodzi w grę tylko forma zamiany?
Zastępca Wójta powiedział, że negocjacje były twarde. Spółdzielnia Murowaniec chciała tylko się zamienić na tę jedną działkę w Łochowiach.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że na zamianie tracimy.
Radny Henryk Sykut powiedział, że radni są za tym żeby kościół powstał, ale nie na takich warunkach.
 
-w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
Zastępca Wójta powiedział, że na dzień dzisiejszy na tych działkach jest hipoteka, ale w ciągu 2 miesięcy tej hipoteki nie będzie.
Radny Janusz Walczyński zapytał na jaki cel mają zostać przeznaczone te działki.
Zastępca Wójta odpowiedział, że na realizacje budżetu. Dodał, że 15 lutego 2008r. został złożony wniosek o wycofanie hipoteki.
Radny Janusz Walczyński zaproponował sprzedaż działek jak będzie wszystko czarne na białym.
Zastępca Wójta powiedział, że teraz zbliża się najlepszy okres na sprzedaż działek.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czemu tego kwitu nie można było załatwić wcześniej?
Zastępca Wójta odpowiedział, że nie było takiej potrzeby, a teraz musimy uzupełnić budżet o 5 mln złotych.
Radny Janusz Walczyński zapytał, czy można uwarunkować sprzedaż działek po oczyszczeniu tych terenów.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że radni byli wprowadzani w błąd, że teraz chcą mieć czarne na białym.
Radny Janusz Walczyński powiedział, że wystarczy kwit mazalny.
 
- c.d. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
 
Inspektor Wiesława Kaczanowska powiedziała, że operaty są przygotowywane przez rzeczoznawców.
Radny Henryk Sykut powiedział, ze nie godzi się z tym, że te dwie działki mają taką sama wartość.
 
-w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Białe Błota.
Radna Maria Wolsztyńska zgłosiła wniosek o uzupełnienie uchwały o: -  wniosek z sesji z dnia 7 lutego 2008r.;
- zapis dotyczący zapoznania członków komisji konkursowej ze sprawozdaniem z działalności za rok poprzedni na minimum 7 dni przed rozstrzygnięciem konkursu;
- uzupełnienie rozdziału 2 §5 pkt i o wyszczególnienie artykułów konsumpcyjnych.
Radna Maria Wolsztyńska dodała, że w uchwale nie ma żadnego zapisu o wstrzymaniu dotacji dla klubów. Powiedziała, że uchwała zawiera także dużo błędów. Zapytała także pana Migawę w jaki sposób zostało podzielone to 200 000 na sport.
Koordynator sportu Patrycjusz Migawa powiedział, że 50 000 zostało przyznane na kulturę fizyczną i rekreację.
Radni jednogłośnie poparli wnioski Radnej Marii Wolsztyńskiej.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych i uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
Inspektor Andrzej Świstowski powiedział, że jest to uchwala korygująca.
 
- w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w sprawie ustalania szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.
Kierownik Marian Wiśniewski w sprawie uchwały dot. zniżek dla dyrektorów powiedział, że ta uchwała stanowi status quo dla istniejącego  stanu od 1982r. Każdy dyrektor powinien bowiem  mieć jakąś zniżkę godzin. Kolejne dwie uchwały są ze sobą ściśle powiązane. Dotychczas Rada Gminy uchwalała regulamin wynagradzania, nagradzania i dodatki mieszkaniowe w jednej uchwale. Teraz jak zostanie uchwalona uchwała o nagrodach to będzie ona obowiązywała i nie będzie trzeba jej uchwalać co roku. Obydwa związki zawodowe pozytywnie zaopiniowały regulamin wynagradzania, natomiast w sprawie nagród są sprzeczne opinie. Związek Nauczycielstwa Polskiego zaakceptował w/w uchwałę, a Oświata -Solidarność nie. Można uchwalić ten regulamin, bo została wydana opinia , chociaż negatywna
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że związek zawodowy Solidarność – Oświata prawdopodobnie skieruje sprawę do Wojewody.
Kierownik Marian Wiśniewski przedstawił zmiany w regulaminie wynagradzania i dodał, ze związki zawodowe zostały zaproszone na sesję.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, ze w uchwale dot. nagród powinien być zapis po „zasięgnięciu opinii”, a nie „w uzgodnieniu”.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Radny Janusz Walczyński powiedział, że w budżecie jest zmiana dotycząca zmniejszenia środków na utrzymanie dróg.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że zostało już zakupione kruszywo, które jest podstawą przy równaniu dróg.
Radny Zbigniew Moroz złożył wniosek o oznakowanie przejścia dla pieszych w okolicach Centralnej i Kruszyńskiej.
 
- w sprawie Statutu Gminy Białe Błota
Radny Edmund Łączny poruszył kwestię zapisu w statucie, że Komisja Rewizyjna po każdej kontroli ma przygotować projekt uchwały.
Radny Bartosz Lau powiedział, że chodziło o to, żeby Rada Gminy była informowana o wynikach kontroli, a załącznikiem do uchwały miałaby być opinia komisja.
Radny Bronisław Balcerowski zaproponował zmianę tego § poprzez zapis, że jak jest potrzeba to jest przygotowywany projekt uchwały.
Radny Bartosz Lau zaproponował, aby ewentualne zmiany zgłaszać w trakcie sesji.
Radny Edmund Łączny powiedział, że jest potrzebny j plan pracy rady, bo jeszcze nie było tak, że tydzień przed sesją dowiadywał się, że jest zmiana terminu sesji.
 
- w sprawie skargi z dnia 26 lutego 2008r. Radnej Gabrieli Żernickiej na działania Dyrektora BOK-u.
Radny Gabriela Żernicka powiedziała, że to jest druga skarga załatwiona w ten sam sposób. Sprawa dotyczy niewypłacenia wynagrodzenia w terminie. Dodała, że skierowała skargę do Wójta i znowu widzi taką samą uchwałę. Dodała, że sprawę  także skierowała do inspekcji pracy, a Pani Wójt unika rozwiązania problemu.
 
Protokołowała
Magdalena Maison
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej
 
Patryk Thiede
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 marca 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (9 czerwca 2008, 13:36:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1264