Protokół z 16.06.2009r.

 
Protokół  
Z posiedzenia  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 czerwca 2009 roku od godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zgodnie z listą obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Wydziału Referatu Inwestycji i Rozwoju pan Mariusz Stężewski, oraz Zastępcą Wójta Krzysztof Jankowski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede.
 
Porządek Posiedzenia Komisji:
1)       Wolne wnioski,
2)       Omówienie materiałów na sesję.
3)       W sprawie zmiany uchwały  dotyczącej zasad wydatkowania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Białe Błota
4)       W sprawie utworzenia spółki mającej na celu realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej gmin ościennych Miasta Bydgoszczy” oraz wniesienia do niej  aportu w postaci wkładu pieniężnego
5)       W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
6)       W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
7)       W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 
Ad.1 Wolne wnioski
 
Sekretarz Gminy Anna Rywak przedstawiła pismo dotyczące zaopiniowania przekształcenia formy działania szpitala miejskiego im. Warmińskiego w Bydgoszczy. Komisja wydała opinię pozytywną w sprawie. Dyskutowano na temat uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe  Błota i rozszerzenia tej uchwały o możliwość wypowiadania się co do tej sprawy drogą internetową.  Sekretarz Gminy poruszyła sprawę skargi Prokuratury Rejonowej w Bydgoszcz- Południe na uchwałę Rady Gminy z 2006 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Białe Błota.
 
Ad.2 Omówienie materiałów na sesję.
-
W sprawie zmiany uchwały  dotyczącej zasad wydatkowania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Białe Błota.
 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Pani Magdalena Wajchert powiedziała, że wcześniej była zatwierdzona  uchwała dot. wydatkowania gminnego funduszu ochrony środowiska w zakresie dofinansowania na zmianę ogrzewania z tradycyjnego na ekologiczne. Jednocześnie pojawił się zapis mówiący, iż dofinansowanie nie obejmuje budynków oddanych do użytku po 2000 r. Kierownik Magdalena Wajchert stwierdziła, iż zapis ten znacząco ogranicza korzystanie z tego dofinansowania. Komisja podjęła dyskusję na  temat zmiany tego zapisu. Podjęto również rozmowę nt. tego w jakim stopniu przeprowadzana jest kontrola mieszkańców posiadających śmietniki w Gminie Białe Błota. Kierownik Magdalen Wajchert odpowiedziała, że kontrole są prowadzone na bieżąco.
 
- W sprawie utworzenia spółki mającej na celu realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej gmin ościennych Miasta Bydgoszczy” oraz wniesienia do niej  aportu w postaci wkładu pieniężnego.
 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Pan Mariusz Stężewski powiedział, że uchwała została skonsultowana z przewodniczącym. Kierownik Mariusz Stężewski powiedział, że na dzień dzisiejszy uchwała ta daje możliwość utworzenia spółki wodociągowo- kanalizacyjnej. Komisja podjęła dyskusję na temat  w/w spółki.
 
-  W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 
Komisja dyskutowała na temat nadawania drogom numerów, aby mogły wejść do rejestru dróg gminnych.
 
- W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 
Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że w obecnym czasie występuje popyt na nieruchomości gruntowe.
 
- W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 
Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski przedstawił zmiany w budżecie Gminy Białe Błota na rok 2009. Komisja podjęła dyskusję na temat zasadności dotacji na linię autobusową 92, z racji wpływania skarg od mieszkańców dot. zbyt częstego wypadania kursów autobusów tej linii. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski wyjaśnił, że odbędzie się spotkanie z przedstawicielem MZK Bydgoszcz w tej sprawie. Dodał także, że Gmina Białe Błota płaci tylko za odbyte kursy.
Radna Maria Wolsztyńska  podjęła dyskusję na temat interpelacji dot. ul. Baryckiej  Debatowano również na temat dofinansowania Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie. Komisja miała  zastrzeżenia co do kwoty i celu dofinansowania.
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 czerwca 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 09:57:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1381