Protokół z 16.02.2009r.

Protokół
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 lutego 2009 roku od godz. 14:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załącznika listy obecności.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Omówienie sprawy wykupienia działki nr 179/8.
2.        Omówienie materiałów na sesję.
3.        Wolne wnioski.
 
A.d.1. Omówienie sprawy wykupienia działki nr 179/8.
 
Przewodniczący Janusz Walczyński poinformował, że ta sprawa dotyczy działki nr 179/8, którą pan Krzysztof Rzóski z Bydgoszczy chciałby wykupić i zamknąć ten teren powodując tym samym, że nie będzie przejścia od ulicy sielskiej i Sobótki. Pani Sołtys dostała zadanie zrobienia wizji lokalnej na temat co mieszkańcy o tym pomyśle sądzą. Po przeprowadzonych rozmowach z mieszkańcami i wizji lokalnej pani Sołtys zwraca się z prośbą aby nie sprzedawać działki graniczącej z ulicą Sielską i Sobótki obok lasu, ponieważ tą drogą mieszkańcy chodzą bezpiecznie do Kościoła oraz na spacery, tym samym omijając ulicę Centralną, Czystą i Sobótki do Baryckiej. Proponuje aby raczej dążyć do kupna kawałka tej działki aby droga była bezpieczna dla pieszych.
Komisja negatywnie opiniuje sprawę wykupu działki ze względu na sprzeciw mieszkańców.
 
A.d.2. Omówienie materiałów na sesję.
 
-zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/311/2008 Rady Gminy Białe Błota w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2009r.
 
Izba Wytrzeźwień w Bydgoszczy wysłała pismo dotyczące o nie podpisaniu porozumienia między gminnego w związku powyższym będą zmuszeni do zaprzestania przyjmowania osób nietrzeźwych zamieszkałych w Białych Błotach. Problem polega na tym, że powiat nie ma swojej izby, ponieważ nie ma pieniędzy nataką inwestycję i posiłkuje się umową z Urzędem Miasta. Natomiast zarządza tym Organizacja Pozarządowa, która się rozlicza właśnie z Urzędem Miasta. Dlatego problem polega na tym, że jeżeli policja zatrzyma nietrzeźwego mieszkańca Białych Błot to policja będzie zmuszona zawieść go do Izby Wytrzeźwień w Koronowie.
Wywiązała się dyskusja na temat tego problemu.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białe Błota na lata 2007-2013”
 
W związku z uchwaleniem budżetu zachodzi zmiana konieczności aktualizacji Planu Rozwoju. Zadania inwestycyjne decydują o realizacji tego planu. Ponieważ jest on zaczątkiem, wyjściem do tego żeby powstał budżet, bo jeżeli powstaje budżet i zostaje on zatwierdzony przez Komisję no to wymusza zaktualizowanie w oparciu o wieloletni plan inwestycyjny.
 
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą „Plan Odnowy Sołectwa Lisi Ogon na lata 2004-2014”
 
Zmiany polegają na tym, że doszła świetlica, ścieżka pieszo-rowerowa oraz plac zabaw w Lisim Ogonie. Ponieważ to co zostało już zrobione zostało zaktualizowane w Planie Odnowy.
 
- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
 
Zorganizowano konkurs, gdzie Gminy powiatu bydgoskiego wspólnie z koordynatorem, którym jest Solec Kujawski chcą zawrzeć porozumienie, aby móc ubiegać się na dodatkowe zajęcia w przedszkolu-angielski i taniec. W planach są też świetlice w Lisim Ogonie i Łochowicach, ponieważ w tej chwili są prowadzone zajęcia z muzykoterapii i jeżeli jest możliwość pozyskiwać pieniądze na  organizację tych zajęć z UE.
 
-  w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 
Dyrektor GZEAS Wiśniewski Marian poinformował Komisję, że jest pewien regulamin, który co roku każda Gmina uchwala. Zmiana Zmianą w stosunku do roku ubiegłego jest wysokość dodatków, która została zwiększona o 10 zł.
Rozpoczęła się dyskusja dotycząca regulaminu.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli  za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 
Od 2009 roku w nowej ustawie o systemie oświaty są nowe zadania dla nauczycieli i dyrektorów szkół, nakładające na nauczycieli dyrektorów wymóg zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. I w związku z tym należy również wśród kryteriów przyznawania nagród te nowe zadania uwzględnić. Uwarunkowanie przyznawania nagrody był wymóg spełnienia 2 z 6 kryteriów. Obligatoryjnie dyrektor musiał stwierdzić, że nauczyciel dostający nagrodę spełnia przynajmniej 2 warunki z 6, a teraz zmianą jest to, że musi spełnić 3 warunki z 7.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
 
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany dotyczące przede wszystkim wydatków w dziale rolnictwa, w którym to 31 500 jest przeznaczone na realizację zadania w ramach konkursu dofinansowanie do stowarzyszeń, czyli na konserwacje i zagospodarowanie stawów oraz pomostów. W dziale 750 w administracji jest zmiana paragrafu dofinansowania do starostwa powiatowego do Ośrodka Zamiejscowego Komunikacji. Sołectwo Lisi Ogon i Łochowice przedstawiło uchwały z zebrań wiejskich, i tutaj też zostaną przeniesione środki między działami według uchwały zebrania wiejskiego. W dziale 851 o ochronie zdrowia są dwa rozdziały przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i zgodnie z przyjętymi programami na narkomanie jest o 1 tysiąc złotych mniej a na przeciwdziałanie alkoholizmowi jest więcej pieniędzy oraz oprócz tego są przeniesienia pomiędzy paragrafami wynikające z gminnych programów.
Do zmian w budżecie dołączony jest załącznik o wydatkach i dochodach własnych jednostek budżetowych, dotyczy to dochodów przede wszystkim GOPS-u. Natomiast w Gminnym Funduszu przeniesione zostały środki z jednego zadania na drugie, czyli z odbioru odpadów azbestowych na aktualizację programu Ochrony Środowiska.
Komisja dyskutowała nad zmianami w budżecie.
A.d.3. Wolne wnioski.
 
1.        Komisja negatywnie opiniuje wniosek pana Rzóski o wykup działki w związku ze sprzeciwem okolicznych mieszkańców.
2.        Pani Żernicka prosi o zorganizowanie osobnej Komisji na temat problemów alkoholowych.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 lutego 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 10:27:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1237