Protokół z 23.09.2008r.

 
 
 
Protokół
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 września 2008 roku od godz. 13:00 do godz. 15:00, w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zgodnie z listą obecności oraz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak i Sekretarz Gminy Anna Rywak.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
Porządek posiedzenia komisji:.
1.       Materiały na sesję.
2.       Plan prac Komisji Oświaty na IV kwartał 2008.
 
Ad. 1. Materiały na sesję.
 
-          w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tadeusza Grzeszczaka.
 
Radny Patryk Thiede zapoznał członków komisji z protokołem Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi pana Tadeusza Grzeszczaka. Komisja podjęła dyskusję nad projektem uchwały.
 
-          w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Białe Błota w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na terenie Gminy Białe Błota na 2008 r.  
 
Radny Patryk Thiede odczytał nazwę projektu uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania. Członkowie Komisji Oświaty nie mieli pytań.
 
-          w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota.
 
Radny Patryk Thiede odczytał nazwę projektu uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania. Radny Andrzej Kieroński powiedział, że jest za tylko projekt uchwały musi być uzupełniona o porządne uzasadnienie.
 
-          zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota.
Członkowie Komisji nie omawiali w/w projektu uchwały.
 
-          zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – Głos Białych Błot.
 
Członkowie Komisji omówili w/w projekt uchwały, nie wnosili sprzeciwu.
 
-          zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Białe Błota za udział w pracach Rady Gminy oraz naradach zwoływanych przez Wójta Gminy.
 
Komisja ustaliła, że będzie głosowała przeciw w/w projektowi uchwały.
 
-          w sprawie Regulaminów placów zabaw.
 
Radna Gabriela Żernicka powiedział, ze chciał by żeby w sołectwie Trzciniec był plac zabaw o który zabiega od dłuższego czasu. 
 
-          w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
Komisja Oświaty ustaliła terminy spotkań komisji.
 
-          zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych.
 
 
Radny Patryk Thiede odczytał uzasadnienie w/w projektu uchwały, komisja nie omawiała projektu uchwały.
 
-          w sprawie rozpatrzenia wezwania i skargi Pana M. Gorzkowskiego.
 
Radny Patryk Thiede odczytał uzasadnienie w/w projektu uchwały, komisja nie omawiała projektu uchwały.
-          w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak omówiła przedstawione w projekcie uchwały zmiany w budżecie gminy na 2008r. Członkowie komisji omówili wraz ze skarbnikiem projekt uchwały.
 
-          w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowej.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak omówił w/w projekt uchwały, udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji.
 
Ad. 2 Plan prac Komisji Oświaty na IV kwartał 2008.
 
W trakcie omawiania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota, członkowie komisji ustalili terminy i plan posiedzeń Komisji Oświaty.
 
   
 
 
 
 
 
 
           

metryczka


Wytworzył: łukasz Chmielewski (23 września 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 13:31:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1317