Protokół z 14.07.2008r.

                                                 
Protokół Z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
14 lipca 2008 roku od godz. 13:00 do godz. 15 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz przedstawiciele Gminnej Rady Sportu  i koordynator sportu Pan Patrycjusz Migawa.
 
Porządek posiedzenia komisji:

Strategia Rozwoju Sportu Gminnego.  
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Radny Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad.1 Strategia Rozwoju Sportu Gminnego.
Przewodniczący Komisji poprosił członków Gminnej Rady Sportu o krótką wypowiedź na temat dotychczasowej pracy Rady Sportu. Pan Szczepkowski powiedział, że nie jest informowany o posiedzeniach Rady Sportu i że nie otrzymał w ogóle strategii rozwoju sportu gminnego, gdyż nie mógł być na ostatnim posiedzeniu. Pan Balcerowski powiedział, że Rada Sportu jest tylko organem doradczym Wójta i spotyka się w miarę potrzeb. Koordynator sportu dodał, że Rada Sportu jest powołana do opiniowania strategii rozwoju sportu gminnego  i do zajmowania się sprawami dot. sportu ujętymi w budżecie gminy oraz zaprzeczył, że członkowie Rady nie są informowani o posiedzeniach.
Koordynator sportu rozdał członkom komisji nowe strategie z naniesionymi uwagami Gminnej Rady Sportu.
Radna Maria Wolsztyńska  powiedziała, że ta strategia, którą otrzymała komisja na ostatnim posiedzeniu to plagiat strategii z Gniezna i dodała, że na ostatnim posiedzeniu komisja wnioskowała o udostępnienie komisji wszystkich materiałów dotyczących konkursu w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu kwalifikowanego i w związku ze zmianami strategii i brakiem tych dokumentów poprosiła o przełożenie tej dyskusji na późniejszy termin.
Komisja 4 glosami za, przy 4 obecnych radnych przegłosowała w/w wniosek
Następnie komisja poruszyła kwestię dofinansowania dla klubów sportowych.
Na Komisje przybył Radny Andrzej Kieroński.
Z kolei Radna Gabriela Żernicka zwróciła się do komisji, aby wrócić na posiedzeniach do tematu kultury i poprosić Wójta o przedstawienie wizji rozwoju kultury w Gminie.
Wniosek:
Komisja przegłosowała wniosek o przygotowanie przez Wójta Gminy wizji funkcjonowania kultury w oparciu o bazę.
Koordynator Sportu na prośbę Komisji dostarczył wszystkie materiały dotyczące konkursu w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu kwalifikowanego wobec powyższego Komisja zapoznała się z w/w dokumentacją i zgłosiła następujące wnioski Wójta Gminy:
Komisja wnioskuje o zapoznanie się z zweryfikowanymi preliminarzami klubów sportowych zgodnie z podpisanymi umowami i przyznanymi dotacjami oraz o przedstawienie przez wszystkie kluby sportowe w Gminie Białe Błota imiennej listy zawodników zgodnie z licencjami przyznawanymi przez związki sportowe oraz imiennych kserokopii ubezpieczenia z towarzystwa ubezpieczeniowego. Dla grup naborowych  przedstawienie kserokopii zgody rodziców
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (14 lipca 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 13:35:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1446