Protokół nr 2 z 11.01.2010r.

Protokół Z wspólnego posiedzenia Komisji  Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 stycznia  2010 roku od godz. 15:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności oraz Wójt Gminy Katarzyna Kirstein- Piotrowska, Zastępca Wójta Jan Jaworski, Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski, Prezes ZWiUK Krzysztof Ruszkiewicz oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.
 
Posiedzenie Komisji prowadził pan Henryk Sykut Przewodniczący Komisji Budżetu  i Finansów.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Wystąpienia zaproszonych gości;
2.        Zmiany w WPI;
3.        Poprawki do budżetu;
4.        Dyskusja;
5.        Wolne wnioski.
 
Ad.1.Wystąpienie zaproszonych gości.
 
Prezes ZWiUK przedstawił zamierzenia na 2010r. dot. m.in. spłaty zaległości, cen wody i perspektywy powstania nowej spółki. Radny Edmund Łączny zapytał pana Prezesa jak mają się ceny wody, do kondycji firmy i kto pokryje długi. Pan Prezes wyjaśnił, że dług przejdzie do nowej spółki. Na wątpliwości radnych co do wysokości udziałów w nowej spółce Wójt Gminy wyjaśniła, iż Gmina Białe Błota ma największy majątek i udziały będą wynosić około 60%.
 
Kierownik GZEAS w sprawie środków przeznaczonych w budżecie 2010r. na oświatę, powiedział, że wzrost wkładu Gminy jest proporcjonalny do wzrostu subwencji. Radny Edmund Łączny zwrócił uwagę, iż oświata w Gminie Białe Błota zawsze była przeszacowana. Pan Wiśniewski wyjaśnił, że należy pamiętać że to państwo coraz więcej zadań przekazuje na gminy. Ze strony radnych padło szereg pytań o utrzymywanie boisk w Gminie. Komisja podjęła także dyskusję na temat budowy nowej szkoły w Gminie. Kierownik GZEAS powiedział, że podczas budowy szkoły w Białych Błotach przewidywano 600 uczniów, a obecnie jest ich już ponad 800. Dodał, że największy problem będzie w roku szkolnym 2012-2013 kiedy obowiązek szkolny obejmie 6 - latków.
 
Ad.2 Zmiany WPI.
 
Radny Henryk Sykut poprosił o przedstawienie zmian w WPI. Wójt Gminy przedstawiła zmiany. Zastępca Wójta powiedział, że bardzo trudne zadania to ulica Cedrowa oraz projekt jezdni oraz budowa ul. Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim.
Radni wraz Wójtem Gminy i Zastępca Wójta omówili poszczególne zmiany w WPI.


Ad.3,4, 5 Poprawki do budżetu, dyskusja i wolne wnioski.
 
Radny Henryk Sykut poruszył kwestię ul. Gminnej w Trzcińcu. Zastępca Wójta zaproponował zrobienie całej dokumentacji. Następnie Radna Gabriela Żernicka zwróciła uwagę na środki przeznaczone na imprezy sportowe organizowane przez Urząd Gminy. Radni po dyskusji postanowili zostawić w/w środki w budżecie.
W następnej kolejności omówiono budowę basenu i Urzędu Gminy. Głos w dyskusji zabrał Radny Edmund Łączny i powiedział, że Gmina Białe Błota jest Gminą rozwojową i tylko 25% to są dochody własne i w związku z tym zapytał skąd Gmina weźmie środki na wykonanie budżetu w 2012 skoro dochody własne planowane na ten rok maja być takie same jak teraz. Skarbnik Gminy przedstawiła planowane dochody własne na  lata 2011-2012.
W sprawie ulicy Gminnej w Trzcińcu zdecydowano przeznaczyć 30 tyś zł na projekt przebudowy chodnika i jezdni. Następnie odrzucono wniosek dot. budowy basenu. W sprawie budowy Urzędu Gminy Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że byłaby to inwestycja dla całej Gminy, bo obecnie budynki są wynajmowane. Radny Edmund Łączny zaproponował zamiast Urzędu Gminy wybudować szkołę. W wyniku głosowania radni zdecydowali o wykreślenie zapisu z projektu budżetu na 2010r.
Radny Andrzej Kieroński jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wnioski wypracowane przez komisję Powiedział, że komisja jest zaniepokojona wydatkami na działalność administracyjna Urzędu - zatrudniane są nowe osoby. Następnie zapytał jacy pracownicy wykonują pracę w godzinach nadliczbowych i dlaczego tak się dzieje. Wójt Gminy przedstawiła nowo zatrudnione osoby i wyjaśniła dlaczego zasadność godzin nadliczbowych.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej, poparty przez wszystkich radnych wykreślono z projektu zapis dot. przeznaczenia 30 tyś zł na laptopy dla radnych.
Następnie Radny Andrzej Kieroński poruszył kwestię pracowników interwencyjnych i dofinansowania  na linię 92 do Murowańca oraz środków na rozbudowę boiska w Łochowie. Ostatecznie w/w kwoty pozostały w budżecie bez zmian.
Radni zdecydowali przeznaczyć 20 tyś zł na ogrodzenie i 20 tyś zł na scenę w Łochowie. Z kolei 120 tyś zł z projektu Urzędu Gminy przeznaczyć na pracownie komputerowe w szkole oraz stołówkę w Zespole Szkół w Łochowie.
 Radni podjęli także  dyskusję na temat ulicy Baryckiej i środków na zespół OL-TOM
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena maison (11 stycznia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (5 marca 2010, 10:09:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1139