Protokół z 22.03.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
22 marca 2010 roku od godz. 12:00 do godz. 14 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz mieszkańcy Gminy Białe Błota, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski, Księgowa GZEAS Marzena Dąbrowska, Dyrektor WOK Grażyna Nita, Dyrektor BOK Marek Czarnecki, Kierownik GOPS Beata Przyborska.
 
Porządek posiedzenia komisji:

1. Spotkanie z mieszkańcami Gminy w sprawie przedszkola;
2. Merytoryczne przedstawienie zweryfikowanych budżetów;
3. Wolne wnioski.  


Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad.1 Spotkanie z mieszkańcami Gminy w sprawie przedszkola.
 
Na spotkanie z Komisją Oświaty przybyła grupa mieszkańców, którzy zwrócili się z prośbą do radnych o dofinansowanie do września 2011r. dzieci, które uczęszczają do przedszkola w Brzozie w Gminie Nowa Wieś Wielka. Poruszyli także kwestię przedszkola w Przyłękach.
            Przewodniczący Komisji poinformował mieszkańców, iż uchwała w/w materii nie została podjęta na ostatniej sesji, bo projekt uchwały był niekompletny. Na tę chwilę na 99% w/w uchwała zostanie uchwalona w dniu 25 marca 2010r. Jeżeli chodzi o przedszkola na terenie Gminy, to komisja walczy o powstanie nowych miejsc przedszkolnych. Dodał, że do końca kadencji komisja  będzie działać w tej materii.
            Jeden z mieszkańców powiedział, że w roku 2009r. pod koniec sierpnia rodzice dowiedzieli się, że dzieci nie będą mogły chodzić do przedszkola w Brzozie, bo nie ma od września 2009 r. dofinansowania.  Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że dofinansowanie nie zostało udzielone na poprzedniej sesji, ponieważ źle została przygotowana uchwała. Dodała, że komisja od początku kadencji walczy o powstanie przedszkola na terenie Łochowa, ale radni z tego terenu wybrali boisko.
            Na spotkanie komisji została zaproszona Sekretarz Gminy w celu udzielenia informacji o planach utworzenia przedszkola w Przyłękach. Pani Anna Rywak powiedziała, że w Przylękach jest Pani, która chce utworzyć niepubliczne przedszkole. Ponadto dodała, że Gmina planuje utworzyć od września 2010r. w Przyłękach zerówkę. Poinformowała także o planach wynajęcia lokalu w Białych Błotach dla dwóch grup dzieci w wieku przedszkolnym. Zapewniła także mieszkańców, że wszystkie dzieci uczęszczające już do przedszkola w Brzozie będą miały tam zapewnione miejsca jak tylko rodzice wyrażą taką chęć. Jeżeli chodzi o dofinansowanie od 2011 r. to zostanie ono udzielone dopiero po uchwaleniu budżetu gminy na 2011 r.
 
Ad. 2 Merytoryczne przedstawienie zweryfikowanych budżetów.
 
GZEAS
Księgowa GZEAS przedstawiła merytoryczne przedstawienia zweryfikowanych budżetów. i powiedziała, że w budżecie na 2010r. zdjęto wydatki na wyposażenie szkół. Ponadto dodała, że wydatki zaplanowano na poziomie  wydatków z zeszłego roku. Kierownik Marian Wiśniewski dodał, że ze względu na srogą zimę większe będą koszty utrzymania obiektów, gdyż nie przewidziano w budżecie środków na odśnieżanie, czy naprawę dachu.
 
WOK
Dyrektor WOK powiedziała, że ośrodek zaplanował większą kwotę na wynagrodzenia bezosobowe. Na dzień dzisiejszy pani Dyrektor nie była w stanie przewidzieć kosztów ogrzewania.
Radna Lidia Grzywacz poruszyła kwestię organizowania czasu wolnego młodzieży. Dyrektor wyjaśniła, iż dużym zainteresowaniem cieszą się turnieje tenisa, młodzież może grać w ping-ponga i brać udział w konkursach tańca współczesnego. Radna Gabriela Żernicka zaproponowała zorganizowanie dnia teatru.
Komisja podjęła dyskusję nt organizacji wojewódzkiego konkursu o pióro Brzechwy.
 
BOK

Dyrektor BOK przedstawił merytoryczne zweryfikowanie budżetu i powiedział, że zmiany nastąpiły w osobowym funduszu płac i w umowach cywilnoprawnych, gdyż rozpocznie działalność  grupa ceramiczna, będzie nauka gry na gitarze i fortepianie. Z kolei  zmniejszona została pozycja dot. wydatków z tytułów honorariów dla wykonawców w związku z organizacją imprez. Z kolei w pozycji dot. usług niematerialnych została dodana pozycja dot. poprawienia wyposażenia. Ponadto zmniejszono wydatki na zakup materiałów bibliotecznych i materiałów do pracowni plastycznej. Ograniczano także zakup strojów scenicznych. Pozostałe wydatki BOKu zostały na tym samym poziomie. Po stronie dochodów znajdą się większe wpływy ze składek członkowskich, gdyż dotychczasowe opłaty były zbyt niskie. Radna Maria Wolsztyńska zapytała dyrektora, czy wszystkie imprezy przedstawione w zestawieniu zostaną zrealizowane? Dyrektor wyjaśnił, że  imprezy zostaną jeszcze zweryfikowane po uzyskaniu dofinansowania. W związku z powyższym komisja poprosiła pana Dyrektora o zweryfikowanie przedstawionego planu w oparciu o uzyskane dofinansowanie.
 
GOPS
Kierownik GOPS przedstawiła merytoryczne przedstawienia zweryfikowanego budżetu i powiedziała, że różnica wynika jedynie ze zdjęcia z budżetu GOPS wszystkich wydatków o charakterze inwestycyjnym. Dodała, że budżet 2010 GOPS jest na poziomie niecałych 100% wykonania budżetu za 2009r., jednak nie ma zagrożenia niezrealizowania przez ośrodek zadań statutowych. Komisja podjęła dyskusję nt. mieszkań chronionych i domów dziennego pobytu.
 
Ad. 3 Wolne wnioski.

 
Brak
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 marca 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (13 kwietnia 2010, 10:35:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1221