Protokół z 26.04.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
26 kwietnia 2010 roku od godz. 12:00 do godz. 15 :30, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz ZastępcaWójta Krzystof Jankowski, Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski, Dyrektor Przedszkola  „ Wróżka” Krystyna Nowak-Grobelska, Dyrektor WOK Grażyna Nita, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak, Podinspektor Violletta Archacka, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Komisja wyjazdowa
2.        Materiały na sesję;
3.        Wolne wnioski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad.1. Komisja wyjazdowa.
 
Komisja zgodnie z planem pracy udała się do Przedszkola w Zielonce i do świetlicy socjoterapeutycznej „ Małgosia” w Cielu.
 
Ad. 2 Materiały na sesję.
 
- w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.
 
Kierownik Marian Wiśniewski przedstawił projekt uchwały i powiedział, że nie powstanie niepubliczne przedszkole w Przyłękach stąd zrodził się pomysł utworzenia filii przedszkola          „ Wróżka” w pomieszczeniach należących do kościoła. Miałyby tam powstać dwa oddziały przedszkolne.
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię przedszkola w Łochowicach. Pan Wiśniewski odpowiedział, że to przedszkole zacznie działać z dniem 1 września 2010 r. Dodał również, że od 1 stycznia 2010 r. przedszkole p. Pulkowskiej ma zgodę na przyjmowanie 27 dzieci.
 
Komisja podjęła dyskusję nt. kosztów utrzymania  i remontu filii przedszkola „ Wróżka” oraz liczby dzieci w poszczególnych filiach przedszkoli na terenie Gminy.
 
Przewodniczący Komisji zapytał skąd będą pochodzić środki na dostosowanie pomieszczeń przy kościele na rzecz przedszkola, jeżeli Gmina nie uzyska dofinansowania. Zastępca Wójta odpowiedział, że środki będą pochodzić z inwestycji drogowej tj. ulicy Brzozowej w Łochowie. Przewodniczący Komisji poprosił o dopisanie w projekcie uchwały zapisu skąd zostaną wzięte środki na realizacje inwestycji, w przypadku nie uzyskania dofinansowania na ten cel.
 
Radna Maria Wolsztyńska korzystając z obecności na posiedzeniu Zastępcy Wójta zapytała kiedy rozpocznie się budowa ulicy Baryckiej. Pan Wójt wyjaśnił, że inwestor jest zobowiązany do zakończenia inwestycji do połowy grudnia. Jednak istnieje możliwość wydłużenia tego terminu w przypadku złych warunków atmosferycznych.
 
- w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania z zakresu oświaty polegającego na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego.
 
Kierownik Marian Wiśniewski przedstawił projekt uchwały i powiedział, że przeprowadził analizę kosztów utrzymania dzieci z Białych Błot w szkołach w Bydgoszczy. 84 dzieci z Bydgoszczy jest w szkołach w Białych Błotach, a ok. 100 dzieci z Białych Błot w szkołach w Bydgoszczy, Dodał także, że Bydgoszcz postawiło warunek, że albo będziemy płacić albo dzieci z naszej gminy nie zostaną przyjęte do szkół  w Bydgoszczy.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i powiedział, że na ten teren jest inwestor, który planuje budowę przedszkola niepublicznego.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i powiedział, że pan Kliś zgadza się na stan, który został przedstawiony w uchwale.
 
- w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak. Komisja podjęła dyskusje nt. przejmowania dróg.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009 r.
 
Dyrektor WOK przedstawiła projekt uchwały.
 
- w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.

 
Podinspektor  Violetta Archacka przedstawiła projekt uchwały.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2010 r.
Radna Gabriela Żernicka poruszyła kwestię wykupów gruntów, a Radny Bronisław Balcerowski zapytał, jak jest różnica pomiędzy zakupem, a odszkodowaniem. Zastępca Wójta wyjaśnił, że wszystko zależy na jakich zasadach Gmina przejmuje grunty. Jak Gmina kupuje jakiś grunt, to zawsze rzeczoznawca podaje cenę rynkową terenu. W sprawie ul. Bartniczej i Brackiej Zastępca Wójta wyjaśnił, iż  zmiana w budżecie wynika z faktu, że kwota wynikająca z budżetu jest niższa niż  jak to wynika z przetargu. W sprawie budowy ronda w okolicach Miedzynia zaszła konieczność zwiększenia kwoty projektu o 32 000 zł. Kierownik Mariusz Stężewski dodał, że Wicestarosta Bydgoski nie zgodził się na koncepcję jaką przedstawiła gmina Białe Błota i konieczne jest przeprowadzenie dodatkowo audytu bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o ulice Jeżowską w Trzcińcu pojawiła się konieczność przebudowy sieci telekomunikacyjnej. Jeżeli chodzi o ulicę Brzozową w Łochowie Zastępca Wójta zaproponował, aby te inwestycje przenieść na rok 2011 i  te pieniądze przeznaczyć na adaptację przedszkola przy kościele.  Na adaptacje przedszkola zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, ale na ten cel musza zostać zabezpieczone środki w budżecie.
Radny Bartosz Lau zapytał,  skąd w zmianach w budżecie wzięła się ulica Ceramiczna w Kruszynie Krajeńskim. Kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił, iż ta ulica byłaby zrealizowana w tym roku, przy czym płatność nastąpiłaby dopiero w 2011 r.
Radna Lidia Grzywacz powiedziała, że na poprzedniej sesji obiecano, że w kwietniu zostanie ogłoszony przetarg na ulice Brzozową w Łochowie. Radny Czesław Jabłoński zapytał Zastępca Wójta na jakim etapie jest realizacji kanalizacji sanitarnej na tym terenie. Pan Wójt wyjaśnił, iż Łochowo nie ma jeszcze nawet opracowanej dokumentacji w tym zakresie. Jest jednak szansa, że Gmina otrzyma unijne środki na kanalizację. Jeżeli zdecydowano by  na zbudowanie ulicy Brzozowej bez kanalizacji, to koszt takiej inwestycji wynosi ok. 900 000 zł, a jeżeli miałaby być tam również kanalizacja to należałoby dodać ok. 400 000 zł.
Komisja podjęła dyskusje nt. kanalizacji w Gminie.
Radny Bartosz Lau zaproponował, aby wstrzymać się z realizacją ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim do następnej sesji. Zaproponował, aby Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska udała się na miejsce. Kierownik Mariusz Stężewski, powiedziała, że ta ulica będzie łączyła ulicę Słoneczną z ulicą Świerkową.
Przy omawianiu kolejnych zmian w budżecie komisja poprosiła o uzupełnienie uzasadnienia uchwały o zapis skąd zostaną wzięte pieniądze na adaptacje przedszkola w przypadku nie uzyskania datacji na ten cel.
 
 
Ad.3 Wolne wnioski.
 
Brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 kwietnia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (24 maja 2010, 10:46:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1325