Protokół z 24.05.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
24 maja 2010 roku od godz. 12:00 do godz. 16 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Dyrektor BOK Marek Czarnowski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju oraz inspektor Violetta Archacka.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Wizyta w Szkole Podstawowej w Przyłękach;
2.        Materiały na sesję;
3.        Wolne wnioski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad.1 Wizyta w Szkole Podstawowej w Przyłękach.
 
Komisja zgodnie z planem pracy na II kwartał udała się z wizytą do Szkoły Podstawowej w Przyłękach.
 
Ad. 2 Materiały na sesję.
 
- w sprawie powierzenia zadania z zakresu świadczenia zdrowotnego  w żłobkach.
 
Sekretarz Gminy przedstawiła zmieniony projekt uchwały.
 
- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi pani Małgorzaty Chmielewskiej i pana Macieja Chmielewskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota
 
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały.
 
- zmieniająca uchwalę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Gminnej Przychodni w Białych Błotach.
 
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały.
 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłodzkiego Ośrodka Kultury za okres 01.01 2009 r. – 31.12.2009 r.
 
Dyrektor Marek Czarnowski przedstawił projekt uchwały. Komisja poprosiła Dyrektora o przygotowanie do sesji tygodniowego programu działalności BOKu.
Radna Gabriela Żernicka poprosiła również Dyrektora o skontaktowanie się z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Przyłękach, w celu podjęcia wspólnych działań przy realizacji pomysłów pani Dyrektor dot. min. budowy pieca chleba, czy skansenu. Wyraziła także niezadowolenie z ostatniej imprezy zorganizowanej na terenie miejscowości Białe Błota. Zaproponowała, aby w przyszłości zorganizować jeden festyn, ale porządny.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. Komisja podjęła dyskusję nt. ulicy Brzozowej i Internetu szerokopasmowego.
 
Ad.3 Wolne wnioski.
 
Komisja w związku z wizytą w Szkole Podstawowej w Przyłękach przegłosowała wniosek do Wójta Gminy o zmianę kaloryferów ( fakirów) w całym kompleksie oświatowym w Przyłękach.
 
Ad. 2 Materiały na sesję.
 
- w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.
 
                Na posiedzenie komisji zostali zaproszeni projektanci studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota, w celu przedstawienia projektu uchwały radnym.
                Projektanci poinformowali członków komisji, iż przedstawiony projekt uchwały jest odpowiedzią na uchwałę nr XVII/199/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. Opracowanie tego projektu uchwały trwało ok 1,5 roku. Pani projektantka wyjaśniła radnym, iż studium jest jedynie planem, ale i tak musi  opierać się na konkretnych aktach prawnych. Główną podstawą prawną jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projektanci ponadto opierali się na wielu dokumentach  kształtujących zagospodarowanie przestrzenne województwa kujawsko – pomorskiego.
                Najistotniejszymi problemami gminy  są sprawy przyrodnicze i komunikacyjne.
                W Gminie są dwa główne zbiorniki wody podziemnej. Wokół nich konieczne jest skanalizowanie terenu, w celu uniknięcia w przyszłości zanieczyszczenia terenu. Istotne znaczenie dla Gminy ma również kanał notecki i bydgoski oraz doliny w których one leżą. W związku z powyższym te tereny zostały wyłączone z zabudowy.
                Na dzień dzisiejszy 50% Gminy stanowią lasy. Wszystkie lasy podlegają ochronie. Ponadto na terenie Gminy jest 6 użytków ekologicznych, które obejmują tereny bagienne.
                Jeżeli chodzi o komunikacje, to główna sieć dróg  prowadząca do Bydgoszczy jest spięta obwodnicą. Projektanci  zaproponowali utworzenie węzła w Lisim Ogonie. Zaproponowany układ dróg jest przedstawiony w taki sposób, że dobrze obsłużył gminę i aby były dobre połączenia między poszczególnymi miejscowościami i miejscowością Białe Błota. Nie zostały zaplanowane w studium ścieżki rowerowe, gdyż założono że należy zapewnić bezpieczeństwo osobom poruszającym się na rowerach i przy drogach powinny być wyodrębnione drogi dla rowerów.
                Jeżeli chodzi o linie kolejowe, to na tę chwilę są dwie. Obie linie miałyby spełniać rolę linii podmiejskich i funkcjonować jako swego rodzaju tramwaj.
                Jeżeli chodzi o transport lotniczy to Port Lotniczy jest ogrodzony od Gminy terenami wojskowymi, ale w tamtym kierunku została zaplanowana droga.
                Jeżeli chodzi o transport wodny to przez Gminę przechodzi kanał górnonotecki i jest to duża szansa turystyczna dla Gminy.
                Z kolei jeżeli chodzi o sieć infrastruktury to jest ona podzielona na wodociągi, system elektroenergetyczy, gazowy oraz kanalizację. Gmina na dzień dzisiejszy korzysta z własnych zasobów wodnych w Cielu. W przypadku większych poborów wody, uzupełnieniem dla Gminy jest zbiornik w Łochowie.
                Radna Gabriela Żernicka zapytała, czy w studium została uwzględniona lokalizacja masztów telefonii komórkowej? Radny Janusz Walczyński dodał, że jeżeli chodzi o te maszty, to komisja chciałaby, żeby one były poza zabudową mieszkalną.
                Projektanci wyjaśnili, że takie sprawy regulują przepisy szczegółowe.
                Przy konstruowaniu kształtowania przestrzennego projektanci oparli się o dziedzictwo kulturowe. W Gminie jest wiele obiektów archeologicznych i stref chronionych.
                Projektanci wraz z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju zapoznali członków komisji z uwagami, które wpłynęły w sprawie studium uwarunkowań.
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 maja 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (9 czerwca 2010, 10:43:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1202