Protokół z 25.10.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 października 2010 roku od godz. 14:00 do godz. 18:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik GOPS Beata Przyborska Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Inspektor Filip Rybacki, Inspektor Michał Czyżewski i pan Adam Hardenbicker.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Materiały na sesję.
2.        Wolne wnioski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad.1. Materiały na sesję.
 
- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu najmu za 1m² powierzchni lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Wajchert i powiedziała, że ta uchwała ma regulować kwestię gruntów pod przychodnią. Radna Maria Wolsztyńska zapytała co z budową parkinków przy przychodni. Pani Wajchert odpowiedziała, że to jest pytanie do Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju. 
 
- w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: Plan Odnowy Miejscowości Ciele na lata 2010-2017.
 
Projekt uchwały przedstawił Inspektor Michał Czyżewski i dodał, że podjecie w/w uchwały jest niezbędne dla pozyskanie środków z zewnątrz. W związku z pytaniem radnej Marii Wolsztyńskiej o wkład własny gminy wyjaśnił, iż na etapie umowy trzeba wykazać środki w budżecie gminy, ale nie ma obowiązku podpisania przez gminę umowy w przypadku pozyskania takich środków z zewnątrz.
 
Radna Maria Wolsztyńska zapytała pana Czyżewskiego, czy udało się pozyskać pieniądze na filię przedszkola „ Wrózka”, która powstała przy parafii w Białych Błotach. Pan Czyżewski wyjaśnił, że wstępnie wniosek o dofinansowanie został odrzucony, ale został w tej sprawie złożony protest. W związku z pytaniem dotyczący otrzymania środków na dożynki gminne wyjaśnił, że konkurs w tej sprawie nie został jeszczerozstrzygnięty.
 
- w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.


Projekt uchwały przedstawił pan Adam Hardenbicker pracownik ZWiUK i porównał dotychczasowe zestawienie opłat za korzystanie z cmentarza, z proponowanymi w uchwale oraz kosztami w innych miastach.
 
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych oraz uchylenia uchwały.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i wyjaśnił, że zostały wzięte pod uwagę opinie osób, których miała dotyczyć dzierżawa. Poprzednia uchwała w tej materii zakładała wybór dzierżawcy w formie przetargu. W związku z wątpliwościami radnych dot. możliwości poddzierżawiania pawilonów Inspektor Filip Rybacki powiedział, że stosowny zapis o zakazie poddzierżawiania może znaleźć się w umowie.
 
- w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak. Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że w uchwale nie widzi żadnego zapisu dot. Wiejskiego Ośrodka Kultury. Inspektor Filip Rybacki wyjaśnił, iż trwały zarząd dotyczy tylko i wyłącznie jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a WOK taką osobowość posiada.
 
- w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Zakład Aktywności Zawodowej „ Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” z siedzibą w Białych Błotach.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Beata Przyborska i powiedziała, że od 1 stycznia 2011 zostanie zlikwidowane gospodarstwo pomocnicze, którym jest ZAZ działający przy Gminnym Ośrodku pomocy społecznej i zostanie powołany samorządowy zakład aktywności zawodowej. Nikt z dotychczasowych pracowników nie straci pracy i w dalszym ciągu będą realizowane dotychczasowe zadania. Ponadto jak dotychczas ZAZ będzie otrzymywał dofinansowania z PFRON.
 
- w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Beata Przyborska i powiedziała, że na gminę zostało nałożone nowe zadanie tj. bezpłatne usługi dla ofiar przemocy. Zespół interdyscyplinarny zostaje powołany przez Wójta Gminy, ale jego zadania zostają określone przez Rade Gminy. W ustawie nie ma wskazania finansowania takich zespołów. Członkowie tych grup mają wykonywać swoją pracę w ramach swoich obowiązków zawodowych.
 
- w sprawie opłaty targowej.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Gminy.
 
Ad. 2. Wolne wnioski.
 
Komisja zaprosiła na posiedzenie Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju w celu przedstawienia zaawansowania inwestycji na terenie Gminy Białe Błota.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 października 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (10 listopada 2010, 12:31:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1123