Protokół z 29.12.2010 r.

Protokół Z wspólnego posiedzenia Komisji  Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia  2010 roku od godz. 11:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności oraz Wójt Gminy Katarzyna Kirstein- Piotrowska, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Kierownik GOPS Beata Przyborska, Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Woźniak oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski.
 
Posiedzenie Komisji prowadził pan Jacek Grzywacz Przewodniczący Komisji Budżetu                    i Finansów.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Materiały na sesję.
2.        Wolne wnioski.
 
 
Ad.1. Materiały na sesję.
 
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2011 rok oraz w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2011 r.
 
Projekty uchwał przedstawiła Kierownik GOPS Beata Przyborska. Przewodniczący Komisji zapytał jaka kwota została przeznaczona na przeciwdziałanie narkomanii, a jaka na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Pani Kierownik wyjaśniła, iż na pierwszy program w budżecie gminy została zaplanowana kwota 5 000 zł, a na drugi program 225 000 zł. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zaproponował zmniejszyć środki z programu dot. problemów alkoholowych i przeznaczyć je na program dot. narkomanii i w ramach tych kwot zakupić identyfikatory  i bramki przy wejściach do szkół. Z kolei radna Maria Wolsztyńska zgłosiła wniosek o zakup testerów dla szkół, aby było można sprawdzić, czy uczeń jest pod wpływem narkotyków.
Komisja podjęła dyskusję nt. problemów z alkoholem i narkotykami w szkole. Komisja zaproponowała również, aby organizować dzieciom w ramach tych środków zajęcia sportowe i spotkania z osobami, które były uzaleznione.
Radny Marek Mikuła zgłosił poprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2011 r., w rozdziale 5 powinno być zamiast „powyższego” „poniższego”
 
- w sprawie przyjęcia raportu o stanie oświaty w Gminie Białe Błota za rok szkolny 2009/2010.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała pana Mariana Wiśniewskiego, czy klub „ Spójnia” prowadzi naukę jazdy konnej? Kierownik GZEAS wyjaśnił, że nie, W związku z błędem w tabeli dot. zajęć prowadzonych przez klub sportowy poprosiła  o poprawienie tabeli. Poruszyła również kwestię małej ilości dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez Wiejski Ośrodek Kultury.
 
- w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2012.
 Skarbnik Gminy
rozdała radnym nową wersję projektu uchwały, która uwzględnia wszystkie zgłoszone poprawki oraz uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radny Henryk Sykut zgłosił wniosek o przeprowadzenie audytu zewnętrznego, w celu dokonania oceny sytuacji finansowej Gminy Białe Błota. Dodał, że co roku jest niewykonany budżet, a  opinia RIO jest zawsze pozytywna.
Przewodniczący Komisji zapytał panią Skarbnik do kiedy musi zostać uchwalony w/w projekt uchwały?
 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa musi zostać podjęta przed uchwałą w sprawie budżetu gminy na 2011 r., a ten musi zostać uchwalony do końca stycznia 2011 r.
 
-  w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Komisji.
Radny Bartosz Lau zwrócił uwagę, iż na 2011 r. na ulice w Białych Błotach przesunięto jedynie 207 tyś zł i dodał, że na rok 2010 były jeszcze zaplanowane inne ulice.
Kierownik Mariusz Stężewski  wyjaśnił, iż termin zapłaty został przesunięty na rok 2013, przy czym termin realizacji inwestycji mija w roku 2011.
Radny Bronisław Balcerowski poprosił Skarbnika Gminy o wytłumaczenie  nowym radnym co to są środki niewygasajace.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż środki niewygasajace to są takie wydatki, które nie wygasają w danym roku i są przekazywane na wyodrębniony rachunek budżetu gminy i muszą zostać wykorzystane do 30.06 następnego roku. Taka uchwała może zostać tylko podjęta, gdy jest już podpisana umowa z wykonawcą. Jeżeli radni nie pojedliby takiej uchwały to w przyszłorocznym budżecie będzie trzeba szukać środków na realizację inwestycji.
Komisja podjęła dyskusje nt. Orlików w gminie Białe Błota.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby te wszystkie inwestycje ujęte w/w projekcie uchwały znalazły się na nowo w budżecie gminy na 2011 r., po to ażeby zmobilizować Wójta Gminy do kończenia inwestycji w terminie.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Radny Bartosz Lau powiedział, że w sprawie tego gruntu były konsultacje z mieszkańcami Białych Błot i ludzie chcą aby było tam można przejść.
 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
 Kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił, że bez zmiany miejscowego planu, nie ma możliwości rozbudowy w Cielu budynku po starej szkole.


- w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Białe Błota oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
Kierownik Bożena Woźniak wyjaśniła, iż projekt uchwały reguluje możliwość umarzania należności z tytułu umów cywilno-prawnych.
Radny Marek Mikuła zapytał o jakiej kwocie mówi się w § 6 projektu uchwały?
Kierownik Bożena Woźniak  wyjaśniła, że nie ma obowiązku w tym§ określenia kwoty.
Radny Marek Mikuła złożył wniosek o doprecyzowanie w/w kwoty.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 Przewodniczący Komisji powiedział, że uważa iż uzasadnienie do projektu uchwały jest nieprecyzyjne. Następnie komisja przeanalizowała poszczególne zmiany w budżecie gminy na 2010 r. Radni mieli uwagi m.in. do punktu dotyczącego sprzedaży działek. Radny Bartosz Lau spytał dlaczego planowana jest tak duża sprzedaż działek, jak nie ma nie zapotrzebowania. Z kolei Przewodniczący Komisji zaproponował wykreślenie tego punktu z projektu uchwały.
Komisja poruszyła również kwestię zmniejszenia dotacji dla spółki wodnej. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zaistniała sytuacja wynika z faktu nierozliczenia przez spółkę przyznanej jej dotacji.
Radny Henryk Sykut powiedział, że spółce należy jakoś pomóc.
Zastępca Wójta  dodał, że gmina w 2010 r. naprawiła wiele rowów, a spółka wodna nie wykonuje swoich zadań.
 
Ad. 2 Wolne wnioski.
 
Przewodniczący Komisji
przedstawił projekt opinii dotyczącej budżetu gminy na 2011 r. i poprosił o uszczegółowienie wszystkich wydatków bieżących.
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (21 marca 2011, 13:14:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1044