Protokół z 03.01.2011 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 stycznia 2011 roku od godz. 14:30 do godz. 17 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, oraz Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski, Kierownik GOPS Beata Przyborska, Sekretarz Gminy Anna Rywak, p.o. Dyrektora WOK Renata Matuszak, księgowa WOK Katarzyna Moroz, koordynator projektu „Dom Kultury +” Violetta Archacka.
 
Porządek posiedzenia komisji:

1. Organizacja zimowego wypoczynku na terenie Gminy Białe Błota;
2. Działalność merytoryczna WOK na 2011 r.;
3. Program „Dom Kultury +”;
4. Wolne wnioski.  


Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, która powitała zebranych. 
 

Ad.1. Organizacja zimowego wypoczynku na terenie Gminy Białe Błota.
 
Ofertę szkół w zakresie zimowego wypoczynku przedstawił Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski. Poinformował, iż opłata za turnus wynosi 70 zł i obejmuje posiłek i wycieczki poza teren szkoły. Ponadto przez cały okres ferii dzieci mają do dyspozycji sale gimnastyczne i lodowisko przy Gimnazjum w Białych Błotach oraz lodowisko, które powstanie przy szkole w Łochowie. Dodatkowo szkoła w Łochowie organizuje obóz narciarski.
W następnej kolejności Przewodnicząca Komisji odczytała pismo pana Marka Czarnowskiego dot. propozycji organizacji wypoczynku zimowego przez Białobłocki Ośrodek Kultury.
 
Ad.4. Wolne wnioski.
 
Przewodnicząca Komisji odczytała odpowiedzi na wnioski, które komisja wystosowała do Wójta Gminy Białe Błota.
Następnie Komisja podjęła dyskusję nt. gazetki „ Głos Białych Błot”.
 
Ad.1. Organizacja zimowego wypoczynku na terenie Gminy Białe Błota.
 
Kierownik GOPS przedstawiła propozycje organizacji wypoczynku zimowego organizowanego w świetlicach: w Cielu, Trzcińcu, Murowańcu i w Kruszynie Krajeńskim. W Cielu odbędą się dwa turnusy. Wypoczynek zimowy będzie odbywał się pod hasłem: „ W zgodzie z naturą”. Zajęcia będą się odbywać  od godziny 10:00 do godz. 15:00. Półkolonie są nieodpłatne, a cały koszt zimowego wypoczynku wyniesie ok. 3 000 zł. Jeżeli chodzi o program to będzie on obejmował zarówno zajęcia stacjonarne, jak i zajęcia wyjazdowe tj. m.in. wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego, czy do nadleśnictwa.
 
Ad.4. Wolne wnioski.
 
W związku z obecnością na Komisji pani Beaty Przyborskiej poruszono temat uchwał dot. przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi. Przewodnicząca Komisji zapytała, czy nie ma zbyt duzych dysproporcji w środkach przeznaczonych na te dwa programy?
Kierownik GOPS powiedziała, że można zmienić te dysproporcje poprzez zdjecie środków z programów edukacyjnych w szkole i przeznaczenie ich na zajęcia sportowe w programie dot. przeciwdziałania narkomanii.
Radny Jacek Grzywacz zaproponował, aby pokazywać młodzieży w szkole filmy, które zniechęciłyby do zażywania używek.
 
Komisja przegłosowała następujące wnioski do Wójta Gminy Białe Błota:

- o zwiększenie środków na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota;
- o rozszerzenie działań profilaktycznych w szkołach o wizualizację zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych, a także picia alkoholu przez dzieci i młodzież;
- o przedstawienie danych dotyczących działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Ad.1. Organizacja zimowego wypoczynku na terenie Gminy Białe Błota.

Ofertę Wiejskiego Ośrodka Kultury w zakresie zimowego wypoczynku dzieci przedstawiła po Dyrektora Pani Renata Matuszak. Poinformowała, iż zajęcia będą odbywały się od godziny 13:30 do godz. 17:30 i będą obejmowały m.in. wyjazd do Vitaflory, do Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, do Urzędu Gminy, Poczty Polskiej zajęcia szachowe, biżuteryjne, turniej szachowy i tenisa stołowego oraz ognisko.
Radny Jacek Grzywacz poruszył kwestię remontu Wiejskiego Ośrodka Kultury.
Pani Katarzyna Moroz wyjaśniła, iż na ten cel było można pozyskać środki z Urzędu Marszalkowskiego. Remont rozpoczął się dopiero pod koniec października, a pieniądze od Marszałka wpłyną dopiero po rozliczeniu inwestycji.
 
Ad.2 Działalność merytoryczna WOK na 2011 r.

   Działalność merytoryczną WOK przedstawiła pani Renata Matuszak. Plan merytoryczny na 2011 rok przedstawia się następująco: -   aerobik – zajęcia odpłatne, 2x w tygodniu, skierowane do pań;
-          klub malucha- zajęcia nieodpłatne dla dzieci od 3-5 lat, prowadzone w poniedziałki i środy od godz. 10-15 w świetlicy wiejskiej w Łochowicach  i we wtorki i czwartki w tym samych godzinach w świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie;
-          klub seniora „ Razem raźniej” – zajęcia nieodpłatne, spotkania raz w miesiącu;
-          koło gospodyń Lisiczki;
-          koło plastyczne - zajęcia odpłatne dla dzieci od 4 lat;
-          koło szachowe – zajęcia odpłatne;
-          kółko wokalne – zajęcia odpłatne dla dzieci od 6- 8 lat;
-           rytmika – zajęcia dla dzieci od 3- 6 lat;
-          szkoła rodzenia w świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie;
-          tenis stołowy;
-          zespół Łochowianie i Młodzi Łochowianie;
-          zajęcia break- dance i hip-hop są aktualnie zawieszone ze względu na remont świetlicy.
Radny Andrzej Kieroński zapytał jaka liczba dzieci jest objęta opieką WOK.
Pani Renata Matuszak odpowiedział, że około 60 dzieci i 40 osób dorosłych.

Ad.3 Program „Dom Kultury +”,  


Informację o programie Dom Kultury + przedstawiła pani Violetta Archacka i poinformowała, że jest to program ministerialny skierowany do małych miejscowości. Pierwszy etap obejmuje przygotowanie strategii do 30.04 br. i te strategie które zostaną najwyżej ocenione otrzymają dofinansowanie. Na dzień dzisiejszy trzeba przygotować ankietę, która ma na celu zbadanie potrzeb społeczności lokalnej.
 
Komisja podjęła dyskusję nt. remontu sceny.
 
Radny Jacek Grzywacz zaproponował zmienić formę działalności Wiejskiego Ośrodka Kultury.
 
Komisja przegłosowała wniosek do Wójta Gminy Białe Błota dot. przygotowanie uchwały w sprawie stanowienia o  kierunkach działania Wójta, zmierzających do likwidacji Wiejskiego Ośrodka Kultury i utworzenia  Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Łochowie.
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (21 marca 2011, 13:19:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1224