Protokół z 24.01.2011 r.

Protokół Ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej z dnia  24 stycznia 2011 roku od godz. 14:30 do godz. 17 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski, Inspektor Jacek Rakoczy, Dyrektor BOK Marek Czarnowski i Dyrektor WOK Grażyna Nita.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Działalność merytoryczna BOK na 2011 r.
2.        Materiały na sesję.
3.        Wolne wnioski.
 
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, która powitała zebranych.
 

Ad.2 Materiały na sesję.


- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2011 rok oraz w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2011 r.
 
Inspektor Jacek Rakoczy przedstawił projekty uchwał i powiedział, że zostały uwzględnione wnioski Komisji dot. zwiększenia środków na narkomanię. Środki zostały przesunięte z profilaktyki alkoholowej. Jeżeli chodzi o wniosek komisji dotyczący zainstalowania na terenie szkoły bramek z chipem, to jest to zadanie, które należałoby ująć jako inwestycję w budżecie gminy. Z kolei w sprawie alkomatów, czy narkotestów wyjaśnił, iż Dyrektorzy szkół nie mają prawa ich używać na terenie szkoły bez obecności Policji, która z kolei posiada swój sprzęt, który jest homologowany.
W związku z pytaniami dotyczącymi działalności Komisji Alkoholowej pan Jacek Rakoczy poinformował, iż komisja w 2010 r. spotkała się 8 razy. W skład takiej Komisji wchodzi : terapeuta – R. Zwoliński, Kierownik Posterunki Policji A. Luboński, pracownik GOPS T. Radecka, Wójt Gminy Białe Błota oraz Inspektor Jacek Rakoczy.
 
Ad.1 . Działalność merytoryczna BOK na 2011 r.
 
Dyrektor BOK przedstawił kalendarz imprez na 2011 r. Zaznaczył, że najważniejszą imprezą w 2011 r. będzie festiwal tańca.
 
Ad.2 Materiały na sesję.
 
- w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy zmierzających do likwidacji Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz utworzenia Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Łochowie.
 
W sprawie projektu uchwały przygotowanego przez radnych na Komisję przybyła Dyrektor WOK, która zwróciła się do członków Komisji o niezabieranie środków z ośrodka kultury.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że przy opracowywaniu koncepcji przekształcenia Białobłockiego Ośrodka Kultury w Młodzieżowy Dom Kultury nie zauważyła przepisu, że prowadzenie MDK jest zadaniem własnym powiatu. Wobec powyższego Wiejski Ośrodek Kultury nie byłby w stanie utrzymać się z takiej subwencji.
Komisja podjęła dyskusję nt. koncepcji przekształcenia WOKu w MDK.
Radna Grażyna Błażejak powiedziała, że ma kilka pytań dot. przekształcenia tj. w jakiej wysokości jest spodziewane dofinansowanie ?, jak wyglądają kwestie organizacji zajęć ( ilu osobowe grupy?)ile pieniędzy jest przyznawane na 1 dziecko?, co z kolami seniora? jakie wymagania przed MDK stwarza resort oświaty?, jak często należy się spodziewać wizytacji i co z osobami dotychczas zatrudnionymi w ośrodku?
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że z tego co wie zajęcia w MDK mogą prowadzić tylko nauczyciele, a dzieci w grupie musi być co najmniej  12 dzieci.
Dyrektor WOK dodała, że ośrodek pozyskał pieniądze z zewnątrz i będzie je musiał zwrócić jak dojdzie do przekształcenia.
Sekretarz Gminy dodała, że nie tylko będzie trzeba oddać, te pieniądze, ale będzie trzeba też zapłacić za remont.
Radny Andrzej Kieroński wyraził zdziwienie, że dwa lata temu nie było wiadomo, że na działalność MDKu jest potrzebna dotacja z powiatu.
Przewodnicząca komisji zaproponowała zakończyć dyskusję w tej sprawie i powrócić do tematu na jednej z kolejnych Komisji.
 
Posiedzenie Komisji opuścił radny Jacek Grzywacz.
 
- w sprawie „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz GminyRadny Bartosz Lau zwrócił uwagę, że zgłosiła się do niego jedna z organizacji pozarządowych z informacją, że nie zostały przeprowadzone żadne konsultacje w sprawie projektu uchwały. Sekretarz Gminy odpowiedziała, że zarządzenie dotyczące konsultacji zostało opublikowane w BIPie, który jest ogólnodostępny. Dodała również, że jeżeli organizacje pozarządowe zgłoszą poprawki do projektu uchwały, to zostaną one naniesione na sesji. Zwróciła się do radnych o podjęcie uchwały, w celu umożliwienia ogłoszenia konkursu ofert i przyznania dotacji organizacjom.
 
- w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: „ Plan Odnowy Miejscowości Łochowo na lata 2010-2017”.
 
Projekt uchwał przedstawił Kierownik Mariusz Stężewski i poinformował, że plan odnowy został przyjęty przez zebranie wiejskie miejscowości Łochowo i dodał, że dokument jest niezbędny dla uzyskania dofinansowania.
 
Ad.3  Wolne wnioski.
 
Przewodnicząca Komisji
odczytała odpowiedź na wnioski z poprzedniej Komisji  i przedstawiła opinię Wójta Gminy dot. projektu uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy zmierzających do likwidacji Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz utworzenia Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Łochowie.
 
Ad.2 Materiały na sesję.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( Prądki);
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowe.;
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota w rejonie położonym w miejscowości Murowaniec, pomiędzy ul. Stokrotki a drogą gminną 218/1. ( inicjatywa obywatelska).
 
Kierownik Andrzej Wiekierak poinformował, że na dzień dzisiejszy studium uchwalone przez Radę Gminy Białe Błota w maju 2010 r. nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Urzędowy. Biorąc powyższe pod uwagę niewiadomo, którego studium dotyczy w/w zmiana.  Ponadto teren ujęty w projekcie uchwały nigdy nie był przeznaczony pod zabudowę.
 
Ad.3  Wolne wnioski.
 
Radna Aleksandra Lubońska wystąpiła z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy zmierzających do likwidacji Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz utworzenia Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Łochowie.- Radni 3 głosami przeciw, przy 1 głosie za odrzucili w/w wniosek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (21 marca 2011, 13:25:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1029