Protokół z 21.02.2011 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  21 lutego 2011 roku od godz. 14:30 do godz. 17 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, oraz Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, pan Andrzej Szmytka.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Materiały na sesję.
2.        Wolne wnioski.
 
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, która powitała zebranych. 

Ad. 1. Materiały na sesję.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, zabudowanej i ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
 
Kierownik Andrzej Wiekierak przedstawił projekt uchwały.
Radna Grażyna Błażejak zapytała czy nie można pobudować kościoła na ziemi, która podlega dzierżawie?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że dzierżawa tego terenu byłaby niekorzystna dla kościoła. Dodał również, że aby ktokolwiek mógł się pobudować na tym terenie trzeba zmienić na tym obszarze plan miejscowy. Na kolejne pytania radnych dotyczące kaplicy i projektu kościoła Zastępca Wójta odpowiedział, że kaplica ma w przyszłości stać się ogólnodostępną świetlicą, a jeżeli chodzi o projekt przyszłego kościoła to takiej koncepcji nie ma, bo najpierw parafia musi stać się właścicielem gruntu.
Radna Grażyna Błażejak powiedziała, że nie powinno być dyskusji dlaczego taka duża bonifikata, bo wiernych nie stać żeby kupić ziemię za więcej.
Przewodnicząca Komisji spytała, czy Gminę stać, żeby dać ziemię za 1 %?
 
Komisja podjęła dyskusję nt. dróg w Białych Błotach i kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.


Przewodnicząca Komisji zapytała dlaczego nie próbuje się sprzedać działek w Łochowie, na które jest zainteresowanie?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że najpierw Gmina sprzedaje te działki, które są już wycenione.
Przewodnicząca Komisji spytała Zastępcę Wójta kiedy wobec powyższego w/w działki zostaną wycenione?
Zastępca Wójta odpowiedział, że nie wie.


Przewodnicząca Komisji zgłosiła wniosek o podjęcie działań w celu sprzedaży działek w Łochowie. Wniosek nie został poparty przez większość członków komisji.
 
- w sprawie dalszego udziału Gminy Białe Błota w Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Kanalizacyjnym Aglomeracji Bydgoskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały i powiedział, iż spółka opracowała 17 decyzji lokalizacyjnych, decyzję środowiskową i studium wykonalności.
Radny Andrzej Kieroński zapytał, czy Gmina Białe Błota jest winna w jakiś sposób temu, że teraz trzeba wystąpić z tej spółki?
Zastępca Wójta odpowiedział, że to nie była wina naszej Gminy.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że pan Mączkę prezes tej spółki powiedział, że nie wszystkie dokumenty zostały złożone w terminie.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że Gminy przy składaniu wniosku o dofinansowanie nie miały decyzji środowiskowych i decyzji lokalizacyjnych.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu.
 
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały.
 
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2011 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów i w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2011.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał.
Przewodnicząca Komisji zapytała w jakiej wysokości są raty zaciągniętych kredytów                 i pożyczek?
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w roku 2011 r. należy spłacić 4 mln zł zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał.


Komisja podjęła dyskusję nt. budowy budynku socjalnego przy boisku na Dębowej, nt. ścieżki rowerowej i przedszkola.


Pan Andrzej Szmytka poinformował członków Komisji, że w dniu 14 stycznia 2011 r. Starostwo Powiatowe przysłało zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie  warunków zabudowy na budowę niepublicznego przedszkola w Łochowie. Pan Andrzej Szmytka pokazał członkom komisji plan tego przedszkola.
Radny Andrzej Kieroński w związku z faktem, że budynek w którym będzie się mieścić przedszkole obejmuje również kawiarnie i inne pomieszczenia zapytał, od której części inwestor zacznie budować, czy od przedszkola, czy od kawiarni i restauracji?
Pan Andrzej Szmytka powiedział, że od przedszkola.
Radny Andrzej Kieroński dodał, że nawet jak skończy budować przedszkole, to ten teren będzie nadal placem budowy i niewiadomo, czy Sanepid dokona odbioru budynku.
 
- w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Białe Błota na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał.
 
Ad. 2 Wolne wnioski.
 
Przewodnicząca Komisji
zaproponowała, aby w sprawie przekształcenia Wiejskiego Ośrodka Kultury w MDK skierować wniosek do Wójta Gminy o przeprowadzenie analizy w sprawie.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że wycofuje się z koncepcji połączenia WOKu z BOKiem, gdyż jest on wieloletnim pracownikiem ośrodka kultury i taką koncepcję już przerabiał i chciałby ograniczyć podjętą uchwałę do przekształcenia WOK w MDK.
 
Komisja przegłosowała następujące wnioski do Wójta Gminy Białe Błota:
·          o przygotowanie koncepcji lokalizacji gminnego przedszkola w sołectwie Łochowo;
·          o analizę aspektu ekonomicznego reorganizacji kultury w Gminie Białe Błota polegającej na przekształceniu Wiejskiego Ośrodka Kultury w Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Łochowie.
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (21 marca 2011, 13:30:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1042