Protokół z 26.04.2011 r.

Protokół Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury,  Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2011 roku od godz. 14:30 do godz. 19:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej J. Mączko, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert i Prezes ZWiUK Wojciech Napierała.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
2.        Materiały na sesję.
3.        Sprawy bieżące.
 
Posiedzenie prowadziła Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz, który powitał zebranych.
 
Ad.1 Spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
Na posiedzenie Komisji został zaproszony pan Jerzy Mączko w celu przedstawienia kosztów jakie musi ponieść Gmina Białe Błota w związku z rozwiązaniem spółki.
Pan Jerzy Mączko powiedział, że spółka opracowała decyzję środowiskową, z której będzie mogła skorzystać każda Gmina, która była członkiem spółki. W/w decyzje są bezterminowe. Opracowano również 13 decyzji lokalizacyjnych. Kwota 120 000 zł, którą ma ponieść Gmina Białe Błota wynika z bilansu zysków i strat. Pan Jerzy Mączką przedstawił przyczyny nieuzyskania dofinansowania  na kanalizację. Spółka została powołana „do życia” w październiku 2009 r. Udziałowcami byli Gmina Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko       i MWiK w Bydgoszczy. Każda z Gmin wniosła udziały o wartości 120 000 zł. Pod koniec października został ogłoszony konkurs na infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną. Wniosek został złożony zgodnie z terminem tj. do 30 października 2009 r. Był on jednak obarczony błędem, nie było decyzji środowiskowej. Procedura jej wydawania była w toku. O taką decyzję wystąpił przed zawiązaniem spółki MWiK, ale nowopowołana spółka nie mogła skorzystać z tej decyzji. Decyzja środowiskowa została wydana po koniec grudnia 2009 r. W momencie składania wniosku o dofinansowanie były dwie możliwości albo nie składać wniosku albo złożyć i liczyć, że będzie można uzupełnić brakujące dokumenty. W styczniu 2010 r. spółka została wezwana do poprawienia wniosku. Poprawki uzupełniono w terminie. Niestety mimo poprawienia wniosku, został on odrzucony, ponieważ nie było 100 % pokrycia w miejscowych planach i decyzjach lokalizacyjnych. Jednak procedura wydawania decyzji lokalizacyjnych mogła nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się decyzji środowiskowej.
 Spółka złożyła protest i odwołanie. Protest został odrzucony, a odwołanie uwzględniono. W maju 2010 r. uzupełniony wniosek został złożony ponownie. Jednak Narodowy Fundusz nie uznał racji spółki. W czerwcu 2010 r. została wszczęta procedura odwoławcza, złożono skargę do sądu, a następnie po jej odrzuceniu skargę do NSA. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok WSA. Na dzień dzisiejszy spółka czeka na podjęcie uchwały o jej rozwiązaniu.
Zastępca Wójta dodał, że tylko Gmina Białe Błota niedokonała rozliczenia ze spółką. Radny Bartosz Lau zapytał, czy firma konsultingowa, która przygotowała dokumentacje  i poniesienie jakieś konsekwencje w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
Prezes J. Mączko wyjaśnił, że firma dokonała bezpłatnie kilku analiz finansowych  wartych około 20- 40 tyś zł. Kluczem jednak nieuzyskania dofinansowania było zbyt późne powołanie spółki. Jednak w momencie powoływania spółki nikt nie wiedział kiedy będzie ogłoszony konkurs.
 
Ad. 2. Materiały na sesję.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i powiedziała, że w związku ze zmiana instrukcji kancelaryjnej zmianie ulega numeracja sesji i uchwał Rady Gminy Białe Błota.
Radny Marek Mikuła zwrócił uwagę, że należałoby również zmienić§98 statutu, gdyż od stycznia 2011 r. nie ma tajemnicy państwowej i służbowej.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 
Projekt uchwały przestawiła Skarbnik Gminy i Zastępca Wójta.
Komisja przedstawiła następujące zmiany do projektu uchwały:
Komisje nie wyrażają zgody na: zmniejszenie o 225 000, 00 zł środków na zadanie inwestycyjne pn. „ Projekt i budowa ul. Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Czekoladowa, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, daleka, Żaków, Cała, Duńska, Hebanowa, Herbowa, Gwarna, Literacka, Olchowa, Żenców, Kadetów, Parkowa, Epokowa, Bazaltowa, Arlekina, Alpejska, Piesza, Nizinna, Betonowa, Altanowa, Orlika, Sobótki w Białych Błotach I etap ul. Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa, Alpejska w Białych Błotach.”
Komisje proponują:
-          na bieżące utrzymanie dróg przeznaczyć kwotę 175 000,00
-         jako źródło pokrycia w/w wydatku wskazuje się środki ze zmniejszenia wydatku inwestycyjnego pn „ Rozbudowa zaplecza boiska sportowego przy ul. Dębowej w Łochowie o część socjalną i widownię” o kwotę 100 000, 00 zł.


- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Białe Błota w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Wajchert i powiedziała, że w przypadku niepodjęcia uchwały żadne schronisko nie będzie przyjmowało bezdomnych psów. Dodała również, że na dzień dzisiejszy umowa ze schroniskiem została przedłużona aneksem do końca kwietnia br.
 
- w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.
 
Projekt uchwały przedstawił prezes ZWiUK.
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 kwietnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (25 lipca 2011, 10:48:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1069