Protokół z 16.05.2011 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16  maja 2011 roku od godz. 14:30 do godz. 18:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, pan Piotr Temerowki, pan Paweł Lobka, sołtys Białych Błot Maria Płotkowska, rada sołecka Białych Błot, sołtys Trzcińca Gabriela Żernicka, Przewodniczący Rady Gminy Bartosz Lau, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut, radny Krzysztof Kocikowski, radny Janusz Walczyński, Kierownik GOPS Beata Przyborska, Redaktor Naczelny Głosu Białych Błot Marzanna Kreja, pani Wanda Górna i przedstawiciel rady sołeckiej Łochowa.
 
Porządek posiedzenia komisji:

1. Funkcjonowanie opieki medycznej w Białych Błotach po objęciu przychodni przez ELMED.
2. Sprawozdanie GOPSu z wykonania planu finansowego.
3. Analiza funkcjonowania świetlic.
4. Sprawy bieżące.  

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, która powitała zebranych.
 
Ad.1 Funkcjonowanie opieki medycznej w Białych Błotach po objęciu przychodni przez ELMED.
 
Przewodnicząca Komisji poprosiła pana Temerowskiego o przedstawienie Komisji Funkcjonowanie opieki medycznej w Białych Błotach po objęciu przychodni przez ELMED.
Pan Piotr Temerowski powiedział, że chciałby na początku przedstawić co zostało dotychczas zrobione  i co jest planowane w najbliższym czasie. Pierwszym etapem działalności ELMEDU było sprywatyzowanie ośrodka zdrowia, co nastąpiło 1 marca 2011 r. W miesiącu lipcu br planowane jest przeprowadzenie modernizacji budynku. Po przeprowadzeniu niezbędnych remontów, prawdopodobnie w miesiącu wrześniu NZOZ Elmed planuje wprowadzić trzy specjalizacje tj. okulistykę, laryngologię i neurologię.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że ma pewne zastrzeżenia co do umowy, gdyż w ofercie jaką złożył ELMED planowano utworzenie do 2014 rehabilitacji, a w umowie nie ma takiego zapisu. Nie ma również zapisu o gabinecie zabiegowym.
Pan Piotr Temerowski wyjaśnił, że jest możliwość utworzenia małego zabiegowego, ale do tego niezbędny jest np. chirurg albo ortopeda. Jeżeli chodzi o rehabilitacje, to NFZ jest taką instytucją, która dostosowuje usługi do potrzeb pacjentów. Elmed wystąpi o taką poradnię i zobaczymy co NFZ na to odpisze.Pani Wiesława Baranowski poruszyła kwestię przyjmowania stomatologa tylko przez 15 godzin tygodniowo.
Pan Piotr Temerowski wyjaśnił, że kontrakt, ze stomatologiem jest zawarty na pół etatu i nie można go zmienić do końca roku.
Pani Wiesława Baranowski dodała, że kiedyś stomatolog przyjmował codziennie.
Pan Piotr Temerowski powiedział, że kiedyś NFZ wyrażał zgodę na nadwykonanie, a kontrakt jaki przejął ELMED od Gminnej Przychodni w kwestii stomatologa nie uległ zmianie. Pani Wiesława Baranowski powiedziała, że mieszkańcy nie mają zaufania do młodych lekarzy, gdyż aby wypisać receptę zaglądają do książek.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy lekarz rodzinny żeby przyjmować w przychodni nie powinien mieć specjalizacji?
Pan Piotr Temerowski odpowiedział, że lekarze pracujący w przychodni mogą być zatrudnieni chociaż nie mają specjalizacji. Dodał również, że przychodnia potrzebuje czasu żeby skompletować i ustabilizować załogę.
 
Komisja podjęła dyskusję nt. kwalifikacji lekarzy.
 
Pani Wiesława Baranowska zapytała, czy w przychodni będzie przyjmował reumatolog.
Pan Piotr Temerowski odpowiedział, że nie, bo sprawy reumatologiczne trafiają do poradni reumatologii.
Sołtys Trzcińca powiedziała, że mieszkańcy sołectwa zwracali uwagę, na zebraniu wiejskim, że w przychodni jest zbyt duża rotacja lekarzy. Zapytała także czy przychodnia nie będzie przychodnią do wyrobienia stażu dla młodych lekarzy?
Pan Piotr Temerowski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy żadan stażysta nie odrabia stażu w ELMEDZIE w Białych Błotach. Dodał również, że mieszkańcy mogą wpisywać swoje uwagi do książki skarg, która znajduje się w przychodni.
Radny Janusz Walczyński powiedział, że słyszał od mieszkańców, że nie został przyjęty do stomatologa tylko odesłany z bólem na Błonie.
Pan Piotr Temerowski wyjasnił, że polecił wprowadzenie limitu przyjmowania pacjentów z bólem, bo trzeba również przyjąć pacjentów zarejestrowanych.
Przewodnicząca Komisji zapytała jak wygląda sprawa wizyt domowych?
Pan Paweł Lobka powiedział, że taka wizyta jest uwarunkowana stanem chorego. W przypadku stanów ostrych należy zgłaszać się na pogotowie.
Radna Aleksandra Lubońska powiedziała, że rodzice nie są powiadamiani o kolejnych szczepieniach.
Pan Paweł Lobka odpowiedział, że jest to nieprawda, bo przy szczepieniu jest ustalany kolejny termin szczepienia.
Pan Piotr Temerowski dodał, że dzieci mogą być szczepione tylko w obecności rodziców.
Pani Wiesława Baranowska powiedziała, że bardzo dobrą rzeczą jest możliwość rejestracji do przychodni dzień wcześniej.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy przychodnia zgodziłaby się bezpłatnie przebadać dzieci klas I pod kątem wad postawy.
Pan Piotr Temerowski poprosił o wystosowanie oficjalnego pisma w tej sprawie.
Na koniec Przewodnicząca Komisji zapytała jaka jest liczba pacjentów w Przychodni?
Pan Piotr Temerowski wyjaśnił, że w marcu do przychodni zapisało się 67 pacjentów, w kwietniu 43, a w maju 28.
 
Przewodnicząca Komisji podziękowała za spotkanie.
 
 
 Ad.2 Sprawozdanie GOPSu z wykonania planu finansowego.
 
Sprawozdanie przedstawiła Kierownik GOPS pani Beata Przyborska.
Komisja nie miała żadnych uwag co do sprawozdania.
 
Ad. 3 Analiza funkcjonowania świetlic.
 
Analizę funkcjonowania świetlic podległych GOPS przedstawiła Kierownik Beata Przyborska
Przewodnicząca Komisja spytała jak wygląda sprawa utworzenia na terenie gminy domu dziennego pobytu dla osób starszych.
Kierownik Beata Przyborska wyjaśniła, że ponownie w tym roku składała wniosek o dofinansowanie na ten cel i czeka na odpowiedź.
 
Ad. 4 Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji poprosiła o przygotowanie na najbliższe posiedzenie propozycji do planu pracy na III kwartał. Następnie przedstawiła odpowiedzi na wnioski Komisji skierowane do Wójta Gminy Białe Błota.
 
Komisja podjęła dyskusje nt. rozbudowy Szkoły Podstawowej w Białych Błotach.
Sekretarz Gminy powiedziała, że rozbudowa szkoły jest niezbędna i Wójt Gminy planuje wykonanie projektu tej inwestycji w 2012 r., a rozbudowę w 2013 roku.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała wykonanie projektu rozbudowy szkoły w 2011 r., a przystąpienie do realizacji inwestycji w 2012 r.
Członkowie Komisji jednogłośnie poparli w/w wniosek.
 
Następnie komisja poruszyła kwestię obiektu wielofunkcyjnego w Przyłękach.
Radny Andrzej Kieroński zaproponował wystąpienie o dofinansowanie na ten cel.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała wykorzystanie dotychczasowych projektów świetlic w Łochowicach i w Lisim Ogonie do budowy świetlicy w Przyłękach.
Członkowie Komisji jednogłośnie poparli w/w wniosek.
 
Na posiedzenie Komisji przybyła pani Wanda Górna i przedstawiciel rady sołeckiej Łochowa w sprawie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie. Pani Wanda Górna powiedziała, że ośrodek kultury bierze udział w Programie Dom Kultury na plus. Ponadto w przypadku jakiegokolwiek przekształcenia instytucji będzie trzeba zwrócić pieniądze , które zostały pozyskane na jego remont.
Sekretarz Gminy dodała, że Wójt Gminy wystapił z pismem do Starosty, czy będzie zainteresowany zawarciem porozumienia z Gminą w sprawie MDK w Łochowie. Starosta odpisał, że nie. Istnieje prawna możliwość utworzenia MDK, ale tylko i wyłącznie za porozumieniem ze Starostwem
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że chciałaby jeszcze do najbliższej sesji udać się do starostwa powiatowego w tej sprawie.
Pani Marzanna Kreja poruszyła kwestię braku kwalifikacji osoby, która pełniła obowiązki Dyrektora WOK podczas nieobecności pani Grażyny Nity.
 
Komisja podjęła dyskusje nt. działalności WOK w Łochowie.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 maja 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (25 lipca 2011, 11:11:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1604