Protokół z 13.06.2011 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 2011 roku od godz. 14:30 do godz. 16:30, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski, Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Marian Wiśniewski.
 
Porządek posiedzenia komisji:

1.Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2.Letni wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie Gminy Białe Błota.
3.Materiały na sesję.
4.Wolne wnioski.  
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, która powitała zebranych.
 
Ad.1 Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
Kierownik GOPS Beata Przyborska
poinformowała, że w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na samorządy został nałożony obowiązek opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także rozszerzenie poradnictwa dla ofiar przemocy w rodzinie, opracowanie programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy oraz powołanie zespołów interdyscyplinarnych. Pani Kierownik poprosiła członków Komisji o zapoznanie się i przeanalizowanie  programu oraz przedstawienie swoich ewentualnych sugestii.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała ujęcie w planie pracy w miesiącu sierpniu zagadnienia dotyczącego  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 
Ad. 2 Letni wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie Gminy Białe Błota - Orliki.
 
Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski poinformował, że instruktorzy na Orlikach rozpoczynają pracę od godz. 14:00 i tak w Białych Błotach instruktorem jest pan Migawa, w Cielu pan Karnas, a w Łochowie pan Szczucki.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że w weekend pojechała zobaczyć jakie zajęcia odbywają się na Orlikach i tylko w Cielu była młodzież i dzieci na boisku. Zapytała także, czy animatorzy sportu prowadzą jakieś rozgrywki?
Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski odpowiedział , że takie rozgrywki są prowadzone na Orlikach i przedstawił Komisji harmonogram zajęć na boiskach w okresie wakacji. Orliki będą czynne codziennie od godz. 8:00 do godz. 22:00. W wakacje będą m.in. odbywały następujące turnieje i rozgrywki: turniej piłki nożnej, koszykówki, piłki siatkowej, letnia szkółka piłki nożnej i  turniej drużyn posługi liturgicznej.
 
Ad.4 Wolne wnioski.
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że rodzice mają uwagi co do zróżnicowania cen obiadów w szkołach.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że tam gdzie obiady są dowożone do szkół tam ich cena jest wyższa.
Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski dodała, że najbiedniejsze dzieci mają zapewnione bezpłatne posiłki.
 
Radna Aleksandra Lubońska zwróciła uwagę, że plac zabaw przy przedszkolu w Zielonce jest zamykany dla dzieci spoza przedszkola.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że sprawa zostanie wyjaśniona.
 
Komisja podjęła dyskusje nt. dowozu dzieci do szkół.
 
Ad. 3 Materiały na sesję.
 
- w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.
 
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy. Następnie poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 
- zmieniająca uchwałę  sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota, zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Białe Błota.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, iż w/w uchwały zostały przygotowane na wniosek Komisji Budżetu i Finansów.
 
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2010 r., w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota za 2010 r.
 
Projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i poinformowała, że na sesji zgłosi poprawkę do projektu uchwały tj. zwiększa się o 2 503, 00 wydatek inwestycyjny w 2011 r. dot. zadania pn. „ projekt i budowa ulicy Pocztowej, która w dalszym etapie przechodzi w ulice Hubertusa w miejscowości Lisi Ogon”, zwiększenie wynika ze zwiększonej stawki podatku VAT.
Kierownik Mariusz Steżewski zgłosił również poprawkę do projektu uchwały, w uzasadnieniu Dz. 600 Transport i łączność zamiast „77 l/s/ha” powinno być „96  l/s/ha”

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 
Projekty uchwał przedstawiła Inspektor Wieslawa Kaczanowska.
 
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2011 –2021.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
Ad.4 Wolne wnioski.
 
Komisja przegłosowała następujące wnioski :
·         o ujednolicenie cen obiadów dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie naszej gminy ( od września 2011r.);
·         o mobilizację i aktywizację "animatorów" (osób organizujących  i prowadzących zajęcia sportowe na obiektach Moje Boisko Orlik 2012) do włożenia wysiłku w intensyfikację zajęć na podległych im boiskach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (13 czerwca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (25 lipca 2011, 11:23:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1121