PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 22 sierpnia 2011 roku od godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


Białe Błota, dnia 22 sierpnia 2011r.,
RGK.0012.3.12.2011
 
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 22 sierpnia 2011 roku od godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz, Sekretarz Gminy Anna Rywak Skarbnik Lucyna Krasulak, inspektor: Wiesława Kaczanowska, Michał Czyżewski oraz Redaktor Naczelny Marzanna Kreja.
 
Na Komisji nieobecny był radny Andrzej Kieroński.
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
 
Porządek posiedzenia:
 
1.Spawy Bieżące
2.Materiały na sesję.
 
 
Ad.1.
 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyłękach o przyznanie dodatkowych środków finansowych na cele związane z brakami lokalowymi szkoły.

Sekretarz wyjaśniła, iż środki w budżecie na ten cel zostaną przesunięte.
 
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska złożyła wniosek o przyznanie dodatkowych środków na potrzeby Szkoły Podstawowej w Przyłękach, a następnie poddała go pod głosowanie.
 
Członkowie komisji jednogłośnie zaakceptowali w/w wniosek.
 
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska poruszyła temat wniosku Komisji Oświaty, dot. ujednolicenia cen obiadów w szkołach.
 
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, iż cena oscyluje w granicach 4-5 zł
 
Wniosek, dot. przedstawienia planu pracy, zajęć na orlikach w okresie wakacyjnym.
Radna Maria Wolsztyńska odczytała przedstawione przez animatorów sportu plany pracy. Poinformowała, że w okresie wakacyjnym skontrolowała sytuacje panujące na obiektach sportowych na terenie gminy.
 
Dyskusja, w której udział wzięli: radni: Maria Wolsztyńska, Aleksandra Lubońska, Jacek Grzywacz, Grażyna Błażeja, sekretarz Anna Rywak.
 
Kolejną kwestią poruszoną na komisji była sytuacja przychodni ELMED. Radna Maria Wolsztyńska przedstawiła odpowiedź Wójta na zapytanie z sesji dot. braku zgodności propozycji w ofercie przychodni ELMED z zawartą umową.
 
Dyskusja, w której udział wzięli: radni: Maria Wolsztyńska, Jacek Grzywacz, Grażyna Błażejak, sekretarz Anna Rywak.
 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert wyjaśniła sprawę, dot. aneksu do umowy z ELMED-em.
 
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła temat porozumienia ze Starostą oraz konsultacji z mieszkańcami, dot. połączenia Białobłockiego Ośrodka Kultury z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Łochowie w Młodzieżowy Dom Kultury.
 
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, iż z wypowiedzi Starosty w powyższej kwestii wynika, że nie ma możliwości powstania na terenie gminy Białe Błota Młodzieżowego Domu Kultury, dlatego też nie zasadne byłyby konsultacje z mieszkańcami.
 
Dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, Sekretarz Anna Rywak, radni: Grażyna Błażejak, Jacek Grzywacz, Aleksandra Lubońska.
 
           
Ad.2.
 
- w sprawie podziału Gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Anna Rywak. Poinformowała także, że zostanie wprowadzona autopoprawka w podstawie prawnej zamiast art. 13 § 1 i 2 powinno być art. 12 § 2.
 
- w sprawie rezygnacji z bycia członkiem Kolegium Redakcyjnego
 
Projekt uchwały przedstawiła sekretarz, która wyjaśniła iż w związku  z rezygnacją z bycia członkiem Kolegium przez Pana Mariana Wiśniewskiego zaproponowano kandydaturę Pana Jacka Rakoczego.
 
- projekt uchwały dot. udzielenia dotacji na budowę drogi;
 
Projekt uchwały przedstawił pracownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Michał Czyżewski, który wyjaśnił że powyższa uchwała dotyczy uzyskania dotacji na budowę ulicy Lipowej. Pozyskane środki trafią do Powiatu ponieważ jest to inwestycja powiatowa, natomiast Gmina jest temu przychylna ponieważ budowa tejże drogi ma na celu poprawienie komunikacji.
 
Dyskusja, w której udział wzięli radni: Jacek Grzywacz, Grażyna Błażejak, Maria Wolsztyńska.
 
 
- w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota na lata 2011-2015
 
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.
 
Dyskusja: radni: Jacek Grzywacz, Grażyna Błażejak, Aleksandra Lubońska, Maria Wolsztyńska.
 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawił pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, iż teren ten zostanie wyłączony z produkcji leśnej co umożliwi mieszkańcom na rozpoczęcie inwestycji.
 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota
 
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, iż powyższy plan przewiduje zapis dot. terenu z przeznaczeniem dla straży pożarnej.
 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, iż powyższe zmiany nastąpiły na wniosek mieszkańców.
 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, że powyższy plan dotyczy zmian proponowanych przez właścicieli ogrodów działkowych.
 
Głos zabrała radna Aleksandra Lubońska.
 
- w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży
 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.
 
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska, która wyjaśniła Komisji, że powyższy projekt dotyczy nabycia dróg stanowiących własność Pana Mirosława Musiała. Wyjaśniła, iż powyższa uchwała pozwoli ujawnić prawo własności gminy do przedmiotowych gruntów.
 
Dyskusja, w której udział wzięli: radni Jacek Grzywacz, Grażyna Błażejak.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.
 
- w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
 
Projekt uchwały przedstawili Inspektor Wiesława Kaczanowska wyjaśnili, iż drzewo jest w 80% wyschnięte. Pani Kaczanowska poinformowała, że Gmina dysponuje opinią Starosty Bydgoskiego.
 
Dyskusja, w której udział wzięli J. Grzywacz, G. Błażejak.
 
- w sprawie zmian w budżecie
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak. Wyjaśniła czego dotyczą przedmiotowe zmiany, tj.:
 
wprowadzenie środków z wydatków nie wygasających, kwoty 28.756,00 zł – dot. budowy ulicy Osiedle w Cielu; uzyskanie zwiększonej subwencji oświatowej 156.000,00 zł przeznaczonych na remont budynków oświatowych przede wszystkim na remont dachu starej szkoły w Łochowie;zmniejszenie dochodów spowodowane wykreśleniem dofinansowania z budżetu Skarbu Państwa 121.000,00 zł przeznaczonego na budowę mieszkań socjalnych w Murowańcu;zmiana wydatków w dziale transport i łączność – zwiększone wydatki o 163.756,00 zł na zadania inwestycyjne związane z budową ul. Osiedle oraz zmniejszenie o 40.630,00 zł wydatków na zadania inwestycyjne związane z budową ulic w Białych Błotach;zmniejszenie wydatków na budowę budynków socjalnych w Murowańcu o kwotę 415.000,00 zł;przesunięcie kwoty 800,00 zł na funduszu sołectwa Przyłęki między działem oświata i wychowanie, a działem administracja publiczna – z wniosku Rady Sołeckiej;5.000,00 zł przeznaczone na dotację dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego, środki te pochodzą z rezerwy ogólnej.
 
 
Pani Skarbnik poinformowała Komisję, że na sesji do porządku obrad chce wprowadzić autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej, które dot. zwiększenia nakładów finansowych i wydatków w 2014 roku na budowę chodników przy ul. Kwiatowej, Łąkowej i Świerkowej a także poprawek związanych z otrzymaniem dotacji na utworzenie Domu Dziennego Pobytu Osób Starszych w miejscowości Ciele. Druga autopoprawka związana jest z otrzymaniem dotacji, o którą wnioskował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
 
Dyskusja: Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, Grażyna Błażejak, redaktor naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja, Jacek Grzywacz, Aleksandra Lubońska.
 Ad. 3. Wolne wnioski.
 
Ponownie poruszono wątek połączenia Białobłockiego Ośrodka Kultury z Wiejskim Ośrodku Kultury w Łochowie.
 
Redaktor Naczelna Marzanna Kreja poruszyła problem związany z wydawaniem pisma samorządowego „Głos Białych Błot”.
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zakończyła posiedzenie.
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (22 września 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2011, 12:45:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1418