PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 16 września 2011 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska


Białe Błota, dnia 16 września 2011r.,
RGK.0012.3.15.2011
 
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 16 września 2011 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Waldemar Pruss - Fundacja „Partnerzy dla Samorządu”
 
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Analiza oświaty.
2. Materiały na sesję.
 
 
Ad.1.
 
Sytuację, dot. funkcjonowania oświaty na terenie gminy Białe Błota przedstawił zaproszony na posiedzenie Komisji p. Waldemar Prus z Fundacji „Partnerzy na samorządu”. Pan Pruss wyjaśnił, iż szczegółowa analiza funkcjonowania na terenie gminy zostanie przedstawiona w formie prezentacji na sesji Rady Gminy Białe Błota.
 
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radni obecni na komisji oraz sekretarz Anna Rywak, Waldemar Pruss.
 
Na posiedzenie Komisji przybyła redaktor naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja.
 
Ad. 2.
 
·        w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencje 2012-2015;
·        w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2012-2015;
 
Projekty uchwał przedstawiła Sekretarz Anna Rywak.
 
·        w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na
ławnika;
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, przyczynę odrzucenie kandydatury na ławnika.
 
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła temat skargi telefonicznej na likwidację zajęć w KS Łochowo.
Sekretarz Gminy Anna Rywak wyjaśniła, że skarga powinna wpłynąć pisemnie lub powinno sporządzić protokół z ustnie złożonej skargi i wtedy można ją rozpatrzeć pod kątem formalnym.
Sekretarz oraz inspektor Anna Bączkowska wyjaśniły, iż zostaną przeprowadzone kontrole z zajęć przeprowadzanych na obiektach sportowych na terenie gminy Białe Błota.
 
Dyskusja, w której udział wzięli radni: Maria Wolsztyńska, Grażyna Błażejak, sekretarz Anna Rywak.
 
·        w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2011-2015”;
 
Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak.
 
·        w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
 
Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Lucyna Krasulak.
 
Wniosek radnej Wolsztyńskiej o zestawienie kosztów związanych z utrzymaniem dróg z podziałem na poszczególne sołectwa.
 
Skarbnik  wyjaśniła, iż na sesji będzie złożony wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu  uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński. Odcinek od skrzyżowania ul. Gęsia – Osiedle do skrzyżowania ul. Lipowa – Topolowa, długość odcinka ca 2,6 km”.
Pani Lucyna Krasulak przedstawiła powód powstania powyższego projektu uchwały.
 
Na posiedzenie Komisji dołączył radny Andrzej Kieroński.
 
·        w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
 
Projekt niniejszej uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. Wyjaśnił, iż powyższe nabycie gruntu nastąpi w rozliczeniu opłaty adiacenckiej.
 
·        w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
 
Powyższą uchwałę oraz przyczyny jej powstania wyjaśnił pracownik Urzędu Gminy p. Andrzej Wiekierak.
 
·        w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych;
 
Projekt niniejszej uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
 
·        w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota;
 
Pan Andrzej Wiekierak wyjaśnił, iż zmiana powyższego planu nastąpiła na wniosek Spółki „Murowaniec” oraz osób fizycznych. Powyższy plan będzie zakładał możliwość zabudowy na przedmiotowym terenie.
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zakończyła posiedzenie.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (6 października 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2011, 13:19:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1677