Protokół RGK.0012.3.20.2011 z dn. 22 listopada 2011 r.,

Białe Błota, dnia 22 listopada 2011r.,
RGK.0012.3.20.2011


PROTOKÓŁ
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 22 listopada 2011 roku o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Woźniak, Skarbnik Lucyna Krasulak, Kierownik GOPS Beata Przyborska, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, inspektor Anna Bączkowska i Andrzej Świstowski, podinspektor Aneta Malcer.


Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

Porządek posiedzenia:

1.    Materiały na sesję.


Ad.1.

Uchwały w sprawie podatków, opłat targowych, cen skupu żyta oraz deklaracji podatkowych przedstawiła Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Woźniak. Wyjaśniła, iż podatki wzrosły w związku ze wzrostem wskaźnika inflacji.

Dyskusja, w której udział wzięli: radni Jacek Grzywacz, Maria Wolsztyńska, Grażyna Błażejak.

- w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innym jednostkami pożytku publicznego”

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Anna Bączkowska. Wyjaśniła, iż projekt uchwały został konsultowany z dwoma organizacjami, które zaproponowały w niej, tj. aby informacje umieszczać na stronach internetowych i na tablicy ogłoszeń, a także żeby w komisji konkursowej brał udział członek z organizacji pozarządowych.
Dyskusja, w której udział wzięli radni Maria Wolsztyńska, Grażyna Błażejak, Aleksandra Lubońska, inspektor Anna Bączkowska.

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska zapytała, czy kluby sportowe są kontrolowane w jakiś sposób przez Urząd?

Pani Bączkowska wyjaśniła, iż właśnie skończyła kontrolę klubów pod względem odbywających się zajęć.

Wniosek Komisji o wprowadzenie autopoprawki do uchwały  dotyczącej uczestnictwa 3 radnych w komisji konkursowej został przegłosowany jednogłośnie.

- w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

Projekt uchwały przedstawiła podinspektor Aneta Malcer. Wyjaśniła, że w powyższym projekcie uchwały zostały zawarte zmiany wskazane przez Komisję.

Radna Maria Wolsztyńska poinformowała, że dyrektor Mirosław Donarski wyjaśnił, że § 8 pkt 3 wątpliwy jest zapis: „na szczeblu powiatowym”.
Dyskusja, w której udział wzięli radni: Maria Wolsztyńska, Aleksandra Lubońska, Grażyna Błażejak, Andrzej Kieroński, Jacek Grzywacz, p. Aneta Malcer.

- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej;

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski.
    
Radny Jacek Grzywacz zapytał jakie będą opłaty za dzierżawienie tejże nieruchomości?
Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski wyjaśnił, iż jest to dzierżawa przetargowa więc ten kto da więcej to wygra – minimalna stawka wynosi 10 zł za m².

Dyskusja, w której udział wzięli radni Jacek Grzywacz, Grażyna Błażejak, Maria Wolsztyńska, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski.

- w sprawie porozumienia z Miastem Bydgoszcz w sprawie zapewnienia miejsc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży zamieszkujących teren Gminy Białe Błota w ośrodku  wsparcia domu dziennego pobytu prowadzonego  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Przyborska. Wyjaśniła, iż właśnie zostało podpisane porozumienie w związku z czym powyższa uchwała zostanie wycofana z porządku obrad sesji.

- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych;

Projekty uchwał przedstawił inspektor Andrzej Świstowski. Przedstawił Komisji stawki dzierżawy nieruchomości.

- w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska wyjaśniła, iż jej wątpliwości budzi zwiększenie o 20 000 zł na dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Białe Błota. Wyjaśniła, iż Rada Sołecka uchwaliła na zebraniu wiejskim środki przeznaczone na położenie kostki brukowej wokół świetlicy. Sołtys z dyrektorem ośrodka kultury się nie porozumieli i przyszła do zapłaty faktura za jej położenie, a środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na inny cel w związku z czym należy zwiększyć środki aby zapłacić tę fakturę.
Przedstawiła autopoprawkę, w której należy w uzasadnieniu wykreślić zdanie: „zwiększenie to stanowi korektę”, natomiast na końcu należy dodać autopoprawkę rozdaną na komisji. Wyjaśniła także, że w związku z tym będzie także wnosić o wprowadzenie do porządku obrad poprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2011-2021.

Dyskusja, w której udział wzięli radni: Maria Wolsztyńska, Grażyna Błażejak, Aleksandra Lubońska, skarbnik Lucyna Krasulak.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zakończyła posiedzenie.


Protokołowała:                                                                        Przewodnicząca Komisji
                                                                                          Oświaty, Kultury, Zdrowia
Natalia Sadłowska                                                                     i Opieki Społecznej
  
                                                                                              Maria Wolsztyńska

Podpisy członków Komisji:

1.    Jacek Grzywacz    
2.    Andrzej Kieroński     
3.    Aleksandra Lubońska       
4.    Grażyna Błażejak     

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (6 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (17 stycznia 2012, 08:37:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1056