RGK.0012.3.21.2011 z dn 06 grudnia 2011

Białe Błota, dnia 06 grudnia 2011r.,
RGK.0012.3.21.2011


PROTOKÓŁ
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 06 grudnia 2011 roku od godz. 08:00 do godz. 10:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz Prezes NZOZ ELMED Piotr Temerowski, Sekretarz Anna Rywak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert oraz sołtys miejscowości Białe Błota Maria Płotkowska.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

Porządek posiedzenia:

1.    Sprawozdanie w wywiązywania się umowy pomiędzy spółką ELMED i gminą.
2.    Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w roku 2011.
3.    Kształtowanie uchwały stypendialnej.
4.    wolne wnioski

Ad.1.

Informacji na temat wywiązywania się z umowy pomiędzy NZOZ ELMED, a Gminą Białe Błota oraz funkcjonowania przychodni przy ul. Baryckiej w Białych Błotach udzielił p. Piotr Temerowski. Przedstawił także koncepcje rozwoju ośrodka zdrowia – powstawania poradni specjalistycznych, oddziału ośrodka medycyny pracy.

Dyskusja, w której udział wzięli radni: Maria Wolsztyńska, Grażyna Błażejak, Aleksandra Lubońska, Jacek Grzywacz, Andrzej Kieroński, sołtys Maria Płotkowska, Prezes NZOZ ELMED Piotr Temerowski, sekretarz Anna Rywak.

Komisja złożyła wniosek o przedstawienie przez prezesa ELMED-u planu modernizacji przychodni na rok 2012.

Ad.2.

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska przedstawiła, iż w ciągu roku 2011 odbyło się 21 posiedzeń komisji w tym 1 nadzwyczajne. Analizowano raport stanu oświaty za rok 2010, zajmowano się działalnością ośrodków kultury na terenie gminy. Komisja rozpoczęła także procedurę dotycząca reorganizacji tychże ośrodków. Kontrolowano funkcjonowanie ośrodków, jednostek sportowych, które otrzymują dotacje z gminy, sprawdzano jakie zajęcia odbywają się na gminnych obiektach sportowych. Oceniano realizację inwestycji infrastruktury oświatowej i kulturalnej. Następnie komisja zajmowała się celowością poszerzania bazy oświatowej i lokalizacji nowego budynku szkoły oraz organizacją wypoczynku letniego i zimowego przez kluby, orliki i szkoły. Zajmowano się także realizacją umowy zawartej pomiędzy Gminą, a NZOZ ELMED, współpracą władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi, działalnością merytoryczną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. Analizowano także Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Białe Błota. Komisja przyjęła sprawozdanie z funkcjonowania Publicznego Przedszkola „WRÓŻKA” oraz analizowała zapotrzebowanie na tego typu placówki. Członkowie komisji brali udział w komisji konkursowej dot. rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Białe Błota oraz dot. wyboru podmiotu, który będzie realizował programy zdrowotne. Członkowie Komisji uczestniczyli w komisji, która zajmuje się przyznawaniem stypendiów oraz w Komisji Doraźnej badającej wydatkowanie dotacji przez Białobłocki Ośrodek Kultury. Zajmowano się też opracowywanie strategii rozwoju sportu.

Sekretarz Anna Rywak zaczęła konsultować z komisją uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu.
Zaczęła się także dyskusja na temat funkcjonowania ośrodków kultury na terenie Gminy Białe Błota oraz uchwały w sprawie ich połączenia.

Dyskusja, w której udział wzięli radni: Maria Wolsztyńska, Grażyna Błażejak, Aleksandra Lubońska, Jacek Grzywacz, Andrzej Kieroński, sekretarz Anna Rywak.

Ad.3.

Komisja kształtowała uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Ad. 4.

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska zapytała jak rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie stołówki szkolnej.
Sekretarz wyjaśniła, iż najbardziej korzystną ofertę przedstawiła Pani, która dotychczas była intendentką w Szkole Podstawowej.

Radny Jacek Grzywacz zapytał o kwotę w projekcie budżetu przeznaczoną na dożywianie.
Skarbnik wyjaśniła, iż jest to sugestia Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.

Dyskusja, w której udział wzięli radni: Maria Wolsztyńska, Aleksandra Lubońska, Jacek Grzywacz, Andrzej Kieroński, sekretarz Anna Rywak.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.

Protokołowała:                                                                          Przewodnicząca Komisji
                                                                                            Oświaty, Kultury, Zdrowia
Natalia Sadłowska                                                                        i Opieki Społecznej

                                                                                                 Maria Wolsztyńska
Podpisy członków Komisji:
1.    Jacek Grzywacz     
2.    Andrzej Kieroński     
3.    Aleksandra Lubońska    
4.    Grażyna Błażejak     

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (20 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (17 stycznia 2012, 08:43:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1066