z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 15 lutego 2012 roku od godz. 14:00 do godz. 15:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz mieszkaniec Gminy Zygfryd Recki, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert oraz inspektor Jacek Rakoczy, sekretarz Anna Rywak.
 
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
Funkcjonowanie Przychodni w Białych Błotach.Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.Wypoczynek zmowy dla dzieci.Wolne wnioski
 
 
Ad.1.
 
Mieszkaniec Gminy Pan Zygfryd Recki przedstawił Komisji problem związany z funkcjonowaniem przychodni.
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poinformowała, że umowę ze spółką Elmed podpisała Wójt, jeżeli okaże się, że spółka się z niej nie wywiązuje w ciągu roku od podpisania umowy, to będzie podstawa do jej rozwiązania.
Radny Andrzej Kieroński poinformował również, że wszyscy radni  z Białych Błot głosowali przeciw przekształceniu. Poparł także mieszkańca w sprawie złego funkcjonowania spółki. Wyjaśnił również, że tylko Wójt jest władny do rozwiązania niniejszej umowy.
Radna Maria Wolsztyńska przedstawiła swoje zdanie na temat umowy, której zapisy są na niekorzyść Gminy.
 
Na komisję zaproszona została kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert.
 
Pan Zygmunt Recki poruszył kwestię braku informacji na zebraniu w sprawie terminu przejęcia przychodni przez Elmed. W dalszym ciągu przedstawiał swoje rozgoryczenie funkcjonowaniem obecnego ośrodka zdrowia oraz rotacją lekarzy.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Maria Wolsztyńska, radny Andrzej Kieroński, p. Zygfryd Recki, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert.
 
 
Ad. 2.
 
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii przedstawił inspektor Jacek Rakoczy.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała kto jest członkiem komisji ds. alkoholowych?
Inspektor Jacek Rakoczy wyjaśnił, że jego osoba, Wójt jako przewodnicząca komisji, p. Rafał Zwoliński – terapeuta, Andrzej Luboński-kierownik posterunku policji, p. Radecka – pracownik socjalny.
Radny Jacek Grzywacz zapytał ile razy odbywało się posiedzenie komisji ds. alkoholowych?
Inspektor Jacek Rakoczy wyjaśnił, że było 11 posiedzeń komisji.
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska zapytała, czy wynagrodzenia dla członków komisji są równe i ile wynoszą?
Inspektor Jacek Rakoczy wyjaśnił, że wynagrodzenia są stałe i wynoszą 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa GUS w III kwartale oku poprzedzającego, tj. ok. 180 zł.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy w roku bieżącym ogólna kwota przeznaczona na Program Profilaktyki będzie taka sama?
Inspektor Jacek Rakoczy wyjaśnił, że kwota może być trochę większa.
 
Ad. 3.
 
Przewodnicząca M. Wolsztyńska przedstawiła, że członkowie komisji dostali wykaz z propozycją wypoczynku zimowego.
Radna Aleksandra Lubońska poinformowała, że z jej obserwacji wynika, że wszystkie zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z planem.
 
Radna Maria Wolsztyńska poinformowała, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 20 lutego o godz. 15:00.
 
Ad. 4.
 
Radny Jacek Grzywacz zapytał, czy kwota na sport jest wciąż taka sama?
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że ta kwota jest bez zmian.
Radny Jacek Grzywacz wyjaśnił, że stowarzyszeni „Łochowice z przyszłością” zgłaszało wniosek w przetargu o rozbudowę zaplecza sportowego i dostali odpowiedź, że się nie kwalifikuje, a w przetargu był zapis dot. powyższego zadania.
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że nie było wystarczająco dużo środków dla wszystkich.
 
Sekretarz Anna Rywak poinformowała, że na sesję ponownie zostanie wprowadzona uchwała, dotycząca dołączenia do zakresu GZEAS prowadzenia żłobka i tym samym powstanie Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Wyjaśniła również, że w związku z powyższym nie będą ponoszone dodatkowe koszty finansowe.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czy w zakresie w/w instytucji musi być organizacja konkursów na nauczyciela mianowanego oraz czy kierujący niniejszą jednostką musi być dyrektorem?
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że to tylko organizacja konkursów i do tej pory tak się to odbywało. Jeżeli chodzi o dyrektora p. Rywak wyjaśniła, że może być kierownik jak dotychczas jeżeli miałoby to być  przeszkodą w podjęciu niniejszej uchwały, ponownie wyjaśniła, że nie ma to na celu spowodowanie zwiększenia nakładów finansowych.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak, radna Grażyna Błażejak, radna Aleksandra Lubońska, radny Jacek Grzywacz, radny Andrzej Kieroński.
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (15 lutego 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 września 2012, 22:53:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1329