z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Sportu oraz Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska (wspólnie do godz. 15:00) w dniu 23 kwietnia 2012 roku


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz sekretarz Anna Rywak, skarbnik Lucyna Krasulak, kierownik GOPS Beata Przyborska, Zastępca Wójta Jan Jaworski, inspektor Wiesława Kaczanowska, inspektor Andrzej Świstowski, dyrektor GCK Jarosław Zwoliński.
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Materiały na sesję
 
 
Ad. 1.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej
 
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.
 
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
 
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska, która wyjaśniła, że nabycie dotyczy uregulowania sprawy ścieżki rowerowej w Łochowie oraz przepompowni ścieków w Lisim Ogonie.
 
- w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych
 
Projekt uchwały przedstawił inspektor Andrzej Świstowski.
 
- w sprawie zmian w budżecie
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Lucyna Krasulak.
 
-  w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Białe Błota polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta Jan Jaworski, który wyjaśnił, że niniejsza uchwała powstała w związku z nową ustawą, tzw. „ustawą śmieciową”, chodzi o przekazanie odpadów w celu odpowiedniego ich zagospodarowania. Powyższe porozumienie zostało już zawarte przez większość gmin ościennych.
 
Na powyższy temat nawiązała, się dyskusja, w której udział wzięli radna Grażyna Błażejak, radny Janusz Walczyński ,radny Jacek Grzywacz, Zastępca Wójta Jan Jaworski, radny Dariusz Makowski, radna Maria Wolsztyńska.
 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury  za okres od 01.01.2011 - 31.12.2011 r. 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r. kultury
 
Projekty powyższych uchwał przedstawił dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński.
Komisja podjęła dyskusję w sprawie problemów finansowych zaistniałych  w ośrodkach kultury w roku ubiegłym, które zostały przez Radę Gminy „wyczyszczone”.
 
- w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na 20011 dla Gminy Białe Błota
 
Powyższy projekt uchwały przedstawiła kierownik GOPS Beata Przyborska.
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (23 kwietnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 września 2012, 23:02:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1400