PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 28 sierpnia 2012 roku od godz. 15:00 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


Białe Błota, dnia 28 sierpnia 2012 r.,
RGK.0012.3.12.2012
 
PROTOKÓŁ
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 28 sierpnia 2012 roku od godz. 15:00 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz sekretarz Anna Rywak, dyrektor GCK Jarosław Zwoliński, kierownik COEiS Marian Wiśniewski, skarbnik Lucyna Krasulak, kierownik referatu inwestycji Mariusz Stężewski, reaktor naczelna Głosu Białych Błot Marzanna Kreja.
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
 
 
Porządek posiedzenia:
 

1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Gminnego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2012 roku.
2. Materiały na sesję.
3. Sprawy bieżące.
 
 
Ad. 1.
 
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Gminnego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2012 roku zreferował dyrektor GCK Jarosław Zwoliński. Niniejsze sprawozdanie zostało wręczone również członkom komisji.
 
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czy od czerwca sytuacja finansowa bardzo się zmieniła.
Dyrektor GCK wyjaśnił, że sytuacja jest stabilna.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy były organizowane niespodziewane, nie ujęte wcześniej w planie imprezy?
Dyrektor Jarosław Zwoliński wyjaśnił, że ilość imprez drastycznie się nie zmieniła, a jeżeli coś się wydarzyło to środki
Radna Aleksandra Lubońska zaznaczyła, że sprawozdanie merytoryczne jest mało czytelne. Powinien być zaznaczony podział, jakie imprezy odbywały się w poszczególnych sołectwach?
Radna Marlena Witkowska – Rypina zapytała dlaczego sprawozdanie zostało przedstawione cząstkowo. Do przedmiotowego sprawozdania powinien być dołączony Regulamin Organizacyjny oraz plan finansowy, wtedy rada może ocenić sprawozdanie. Radna poinformowała że zwróciła się do Biura Obsługi Rady Gminy o przygotowanie dokumentacji GCK i do tej pory nie otrzymała odpowiedzi.
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska zapytała, kiedy wystąpiono z wnioskiem?
Radna Marlena Witkowska – Rypina wyjaśniła, że 16.08 wysłała maila  i 21.08 otrzymała odpowiedź od urzędnik Anny Rywak, która odpisała, że radna ma osobiście zwrócić się do COEiS i GCK. Radna wyjaśniła, że jej zdaniem wniosek został skierowany właściwie. Natomiast zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego jeżeli wniosek został złożony niewłaściwie to urząd powinien go przekazać według właściwości do odpowiedniej instytucji. Radna zapytała również, czy sekretarz zna przepisy obowiązujące na jej stanowisku pracy?
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że odpowiedź na wniosek radnej została udzielona ze wskazaniem że pewne dokumenty są powszechnie udostępnione na stronie internetowej. Dokumenty znajdujące się w danych jednostkach zostaną w odpowiednim terminie przekazane przez kierowników tych jednostek, natomiast jeżeli chodzi o wniosek o dokumenty wymagające przetworzenia danych osobowych, to we wniosku powinien być wskazany cel dla którego mają być one udostępnione.
Radna Marlena Witkowska-Rypina podniosła, że takie działanie jest utrudnieniem pracy radnemu. Radna wyjaśniła, że chciałaby zapoznać się przede wszystkim z koncepcją działalności GCK. Poinformowała również, że rozważa złożenie skargi do Rady na działalność urzędnik Anny Rywak.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Maria Wolsztyńska, radna Grażyna Błażejak, radna Marlena Witkowska-Rypina.
 
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy przez ostanie pół roku były wydawane pieniądze na instruktorów i na wydatki materiałowe na zabezpieczenie wszystkich zajęć?
Dyrektor Jarosław Zwoliński wyjaśnił, że pieniądze na zajęcia zostały wydatkowane.
 
Radna Maria Wolsztyńska zawnioskowała o przygotowanie dokumentacji, o którą wnioskowała radna Marlena Witkowska-Rypina.
 
Na posiedzenie komisji dołączyła redaktor naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja.

 
Ad. 2.

 
- zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury tj.:  Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach i Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pn. Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach i nadania jej statutu
 
Projekt uchwały przedstawił dyrektor GCK Jarosław Zwoliński.
 
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska
zważyła na to, że zapis dotyczący siedziby centrum kultury powinien zostać bez zmian.
Jarosław Zwoliński poinformował, że zmiana ma tylko dotyczyć wyodrębnienie filii w Łochowie, a związane jest to z tym, że np. składając wniosek o dofinansowanie biblioteki poda się filię biblioteki w Łochowie.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Maria Wolsztyńska, radna Grażyna Błażejak, radny Jacek Grzywacz, redaktor naczelna Marzanna Kreja, radna Marlena Witkowska – Rypina.
Radny Jacek Grzywacz zawnioskował, aby sporządzić wykaz wszystkich obiektów należących do GCK.
 
Ad. 3.

 
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że zgodnie z prośbą Przewodniczącego Rady Gminy chciałaby przybliżyć zagadnienia przygotowane na najbliższą sesję.
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska wyjaśniła, że nie ma sensu powielania tej informacji i przedstawiona ona zostanie na sesji.
Radna Marlena Witkowska – Rypina ponownie poruszyła kwestię wniosku o udostępnienie dokumentacji COEiS.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli kierownik COEiS Marian Wiśniewski, radna Marlena Witkowska-Rypina, sekretarz Anna Rywak, radna Maria Wolsztyńska, radny Andrzej Kieroński.
 
Radny Andrzej Kieroński
zawnioskował, aby każda komisja merytorycznie odnosiła się, do poszczególnych projektów uchwał.
 
Ad. 2.

- zmieniająca uchwałę w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
 
Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak, wyjaśniła, że zmiana następuje w związku ze wskazaniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który dopatrzyła się błędnego oznaczenia numeru paragrafu.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.
 
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poruszyła problem pyłu węglowego oraz hałasu pojawiającego się w składzie węgla przy Prefabecie.
P.o. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, wyjaśniła, że znany jest jej problem od mieszkańców, jutro odbędą się oględziny na przedmiotowym terenie. Zostanie również skierowany wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
 
Na komisji podjęto dyskusję na temat usługi cateringowej w szkołach, a przede wszystkim o wzroście kosztów obiadów oraz o niskiej jakości posiłków.
 
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała o ile wzrosły koszty obiadów dla dziecka.
Radny Andrzej Kieroński odpowiedział, że koszt wzrósł o 3 zł.
 
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012 - 2019
 
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.
 
Radna Maria Wolsztyńska odczytała odpowiedź na wniosek z komisji, dotyczący odpowiedniego zagospodarowania boiska w Kruszynie Krajeński. Poinformowała również o jego ciągłym złym stanie.
Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że prace na boisku trwają, jest zaplanowane postawienie nowego, solidnego ogrodzenia. Nadmieniła również, że w budżecie COEiS nie zostały zabezpieczone środki na boiska, które w ciągu roku zostały tejże jednostce przekazane w zarząd.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Jacek Grzywacz, radna Aleksandra Lubońska.
 
Przewodnicząca Komisji zapytała na jakie imprezy sportowe przeznaczona jest kwota 10.000 zł w budżecie?
Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że wszystkie środki za imprezy sportowe zostały już wykorzystane i niniejsza kwota przeznaczona jest na imprezy do końca roku.
 
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię progu przy ul. Czystej oraz płyt betonowych przy ul. Centralnej. Nawiązała również do złego stanu ul. Czerskiej i Czekoladowej. Poruszyła także temat zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Kierownik Mariusz Stężewski odnośnie płyt betonowych wyjaśnił, że zostaną one sprzątnięte, a na równanie dróg nie ma pieniędzy.
W sprawie odpadów skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że zbiórki nie będzie ponieważ nie ma na to pieniędzy.
Redaktor Naczelna Marzanna Kreja zwróciła uwagę na to, aby konsultować z mieszkańcami, np. czy potrzebne jest wyrównanie drogi czy, nawiezienie kruszywa, które według niej było stratą pieniędzy.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Maria Wolsztyńska, radna Marlena Witkowska-Rypina, redaktor Marzanna Kreja, kierownik Mariusz Stężewski.
 
Radna Aleksandra Lubońska poinformowała o zanieczyszczonych studzienkach na ul. Betonowej.
Kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił, że są to pozostałości po dawnych inwestycjach Prefabetu, będzie to naprawione w ramach projektu 27 ulic.
Zamonitowano podobny problem przy ul. Czerskiej.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała z jaką częstotliwością czyszczone są studzienki?
Kierownik Stężewski odpowiedział, że raz w roku.
 
Skarbnik odczytała zadania w ramach środków zabezpieczonych  budżecie na imprezy sportowe.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała jaka kwota została przeznaczona na sezon motocyklowy?
Skarbnik odpowiedziała, że 7.000 zł
 
Skarbnik Lucyna Krasulak poinformowała o wysokości deficytu budżetu gminy, tj. 6.800.000 zł. Zasugerowała również, że może być tak, że będzie trzeba zaciągnąć kredyt .
 
Redaktor Marzanna Kreja zapytała jaka jest łączna kwota zwrotu z tytułu zwrotu podatku VAT?
Skarbnik wyjaśniła, że jest to kwota ok. 380.000 zł.
Radna Grażyna Błażejak zapytała, czy jest jeszcze dużo zwrotu?
Skarbnik wyjaśniła, że z lat ubiegłych to już wszystko.
Pani Marzanna Kreja zapytała, czy gdyby na dzień 31.07 wpłynęła wyższa kwota to byłaby ona zawarta w obecnych zmianach w budżecie?
Skarbnik wyjaśniła, że zmiany dotyczą środków, które wpłynęły na konto i że jest prawie pewna, że wszystkie wpływy zostały zawarte. Wyjaśniła, że sprawdzi, czy wszystko zostało ujęte w uchwale.
 
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2012-2019
 
Skarbnik Lucyna Krasulak
wyjaśniła, że radni dostali projekt z numerem 16, natomiast będzie wprowadzony nowy projekt uchwały WPF oznaczony nr 18, gdzie kwota 1.700.000 jest zwiększeniem wydatków pod inwestycje. Zmiana dotyczy również ulic zalewowych, które mają być wykonane w tym roku, a sfinansowane zostaną w roku 2013 - kwota 3.3 mln złotych.
 
 
Ad. 3.
 
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska
zapytała, czy są jakieś ustalenia w sprawie Elmed?
Sekretarz Anna Rywak  poinformowała, że umowa została wypowiedziana z półrocznym terminem wypowiedzenia.
Radna Marlena  Witkowska – Rypina poprosiła o wgląd do niniejszej umowy.
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.
 

 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (28 września 2012)
Opublikował: Marek Jakubowski (7 stycznia 2013, 15:26:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1227